ЗАКРИТИ

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

 

Освітня діяльність Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова проводиться відповідно до вимог:

 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. №1187;

наказів Міністерства освіти і науки України:

 • «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» від 18.06.2021 № 686;
 • «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93;

внутрішніх нормативних документів:

Положення про навчально-методичну раду

Положення про навчально-методичну раду

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про центр дистанційно-заочного навчання

Положення про центр дистанційно-заочного навчання

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень з навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень з навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти

Методичні рекомендації до складання силабусу

Методичні рекомендації до складання силабусу

Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм

Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм

Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр»

Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр»

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти

Положення про репозитарій Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова

Положення про репозитарій Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню)

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню)

Положення про організацію виховної роботи

Положення про організацію виховної роботи

Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних

Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» права на академічну мобільність

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» права на академічну мобільність

Положення про стейкхолдерів

Положення про стейкхолдерів

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування

Положення про старосту академічної групи

Положення про старосту академічної групи

Положення про рейтингове оцінювання результатів роботи науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання результатів роботи науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном

Положення про проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів

Положення про проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій та семінарів

Положення про приймальну комісію

Положення про приймальну комісію

Положення про куратора академічної групи

Положення про куратора академічної групи

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій

Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу вченої ради

Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу вченої ради

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників

Положення про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та інформальній освіті

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та інформальній освіті

Положення про організацію науково-дослідної роботи

Положення про організацію науково-дослідної роботи

Положення про наглядову раду

Положення про наглядову раду

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти

Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Положення про департамент із роботи з іноземними студентами

Положення про департамент із роботи з іноземними студентами

Положення про апеляційну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про змішане навчання

Положення про змішане навчання

Положення про етичний кодекс здобувачів вищої освіти

Положення про етичний кодекс здобувачів вищої освіти

Положення про організацію та проведення заліково-екзаменаційних сесій та атестації здобувачів вищої та/або фахової передвищої освіти з застосуванням дистанційних технологій навчання

Положення про організацію та проведення заліково-екзаменаційних сесій та атестації здобувачів вищої та/або фахової передвищої освіти з застосуванням дистанційних технологій навчання

Положення про групу забезпечення спеціальності в СУРА

Положення про групу забезпечення спеціальності в СУРА

Положення про освітні програми і навчальні плани СУРА

Положення про освітні програми і навчальні плани СУРА

Положення про вирішення конфліктних ситуацій СУРА

Положення про вирішення конфліктних ситуацій СУРА

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про гаранта освітньої програми

Положення акредитацію ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Положення акредитацію ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату в СУРА

Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату в СУРА

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в СУРА

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в СУРА

Декларація про академічну доброчесність

Декларація про академічну доброчесність

Правила поведінки здобувачів освіти

Правила поведінки здобувачів освіти

Висновок експертного будівельно-технічного обстеження будівель і споруд

Висновок експертного будівельно-технічного обстеження будівель і споруд

Антикорупційна програма СУРА

Антикорупційна програма СУРА

 

Основні терміни та їх визначення

(згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII)

 • академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами;
 • вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими,
 • Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС;
 • здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;
 • кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту;
 • компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;
 • кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС;
 • освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб;
 • освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
 • результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;
 • спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка.