ЗАКРИТИ

Відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності за галуззю знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 Економіка (наказ МОН України № 1464 Л від 21.10.2016 р.) Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова здійснює підготовку здобувачів за третім рівнем вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Економіка».

Навчання в аспірантурі проходить за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на умовах контракту. До аспірантури приймаються особи на конкурсній основі, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання в аспірантурі складає чотири роки.

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора університету призначається науковий керівник, який здійснює наукове керівництво роботою над дисертаційним дослідженням, контролює виконання затвердженого індивідуального плану навчання та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертаційної роботи.

Індивідуальний план роботи та тема дисертації аспіранта затверджуються вченою радою університету (після попереднього обговорення кафедрою) не пізніше двомісячного терміну після зарахування здобувача до аспірантури.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових. Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта, який повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях, оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету.

 


 

Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше, ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:

 •  не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
 •  статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q1 – Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

 


 

Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій.

Стажування (за необхідності) у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах).

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, два рази на рік (березень, вересень) звітує про його виконання на засіданні кафедри та атестується науковим керівником.

За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

 

Права та обов’язки аспіранта.

Аспіранти мають право на:

 • користування навчальною та науковою базами університету;
 • отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
 • участь у науковій діяльності кафедр університету;
 • переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням;
 • роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
 • отримання методичного і змістовного наукового консультування (керівництва) щодо власного дослідження від наукового керівника;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання і праці.

Аспіранти зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
 • глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
 • опанувати методологію проведення наукових досліджень;
 • виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією.
 • звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, вченої ради університету;
 • дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку в ПЗВО  «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

 

Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

 


Директор департаменту з підготовки наукових кадрів, доктор економічних наук, професор Ус Галина Олександрівна: email-icon-txt-20 us@suem.edu.ua