ЗАКРИТИ

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова – це заклад, де освітній процес і наука розвиваються на сучасному рівні, ґрунтовно та динамічно. Наукова діяльність Університету спрямована на формування креативних складових компетенції здобувачів, розвиток науково-методичного потенціалу науково-педагогічних і наукових співробітників, інтеграцію навчальної, наукової, виробничої та інноваційної діяльності.

Науково-педагогічні та наукові співробітники Університету плідно працюють у напрямках сучасних наукових досліджень, які є складовими комплексної наукової школи Університету «Теорія та методологія інституціонального менеджменту в соціально-економічних системах в параметрах національної економічної моделі та в умовах глобалізації», фундатором якої був доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік міжнародної Інженерної Академії наук Р. А. Аблязов. Даний напрям науково-практичного спрямування засновано у 1992 році.

Результати проведеної наукової роботи відображені у 32 монографіях та у багатьох фахових статтях, навчально-методичних посібниках та підручниках.

 

Станом на березень 2023 року 67 науково-педагогічних та наукових співробітників Університету захистили дисертації, з них: докторів наук – 22 особи, кандидатів наук – 45 осіб.

 

В Університеті на даний час активно функціонують і розвиваються наукові школи:

  • «Стратегізація інноваційного розвитку інфокомунікаційної сфери національної економіки» (д.е.н., професор Савченко С.О.);
  • «Методологія управління біоресурсами в аграрному секторі національної економіки» (д.е.н., доцент Захарченко О.В.);
  • «Управління стратегічним розвитком національної транспортної інфраструктури» (д.е.н., доцент Бойко О.В.);
  • «Формування менеджменту корпоративних інтеграційних процесів» (д.е.н., професор Гуцалюк О.М.);
  • «Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємствах готельно-ресторанного і туристичного комплексів» (д.е.н., доцент Колодинський С.Б.);
  • «Цифровий маркетинг як нова парадигма розвитку підприємств в умовах глобальних економічних трансформацій» (д.е.н., професор Гордієнко Л.А. та к.е.н., старший дослідник Трушкіна Н.В.).

Суттєва увага, при підготовці фундаментальних і прикладних наукових досліджень, приділяється економіко-математичному моделюванню та прогнозуванню; застосуванню емпіричних, монографічних і системно-структурних методів досліджень; статистичному, структурному аналізу та проектуванню; теоретичному узагальненню і синтезу; імітаційному моделюванню та методології системної динаміки; онтологічному інжинірингу; таксономічному аналізу; матричним методам; генетичним алгоритмам; методу аналізу ієрархії та ієрархічного нечіткого логічного висновку та іншим методам наукових досліджень.

Вчені Університету підтримують ділові стосунки з підприємствами малого та середнього бізнесу, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями.