ЗАКРИТИ

При вирішенні питаннь з переведення, відрахування та поновлення студентів в нашому навчальному закладі застосовується наказ Міністра освіти і науки України від 15 липня 1996 р. № 245 про затвердження «Положення про порядок переведення, відрахування, та поновлення студентів вищих закладів освіти» та наказ ректора університету від 10 липня 2008 р. № 48н про затвердження «Положення про зарахування на старші курси університету з інших навчальних закладів».

Дані Положення регулюють питання переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями – молодший спеціаліст та бакалавр, а також питання відрахування та поновлення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями – молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр.

 

banner-img-2

 

Переведення

Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускаються.

Переведення студентів з однієї спеціальності, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу здійснює ректор університету.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється під час літніх або зимових канікул.

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись.

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор (директор) вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

Ректор (директор) вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит.

Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Поновлення

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором університету освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором університету.

Кількість предметів, що складуть академічну різницю не повинна перевищувати кількість предметів за один семестр згідно навчального плану.

Термін складання академічної різниці встановлює завідувач випускаючої кафедри.

Поновлення студентів на перший курс забороняється.

Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Відрахування

Студент може бути відрахований із закладу вищої освіти:

  • за власним бажанням;
  • у зв'язку з переведенням до іншого закладу вищої освіти;
  • за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;
  • за академічну неуспішність;
  • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти;