ЗАКРИТИ

Спеціалізація: 035.045 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма: «Германська філологія та переклад»

Освітні ступені: бакалавр, магістр

Сьогодні професія перекладача є однією з найпопулярніших і найпрестижніших на ринку праці. Від спеціалістів у царині перекладу безпосередньо залежить ефективність міжмовної комунікації у сфері міжнародної економічної і культурної діяльності. Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів із двох іноземних мов – англійської та німецької, а також пропонує додаткове вивчення іноземних мов – польської або французької за вибором студента. Студенти оволодівають знаннями, уміннями та навичками, які дозволяють орієнтуватися у сучасних технологіях і стратегіях перекладу, комп’ютерних технологіях, масових комунікаціях, а також у сфері міжнародної діяльності та бізнесу.

 

Освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад»
для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

 

Місія кафедри полягає у формуванні особистості фахівця, який зможе вирішувати професійні завдання з перекладу в сфері філології та здійснювати додаткові дії у галузі навколоперекладацького пошуку та організації. Студент отримує ступінь бакалавра та магістра філології, а також стає кваліфікованим перекладачем і викладачем двох іноземних мов: англійської та німецької. Його підготовка орієнтована на роботу у різних галузях, де необхідні знання з теорії перекладу та діджитал технологій.

 

banner-kaf-translation   
 

Напрями професійної діяльності:

 • переклад і міжмовна комунікація у сфері міжнародної політичної, економічної та культурної діяльності;
 • вивчення іноземних мов з виробничо-практичною метою для налагодження багатосторонніх зв'язків між різними країнами;
 • перекладацька, інформаційно-пошукова та організаційно-управлінська діяльність на міжнародному рівні;
 • переклад та комп'ютерна обробка інформації різними іноземними мовами;
 • переклад і видавнича діяльність, редагування текстів різними мовами;
 • технічний переклад текстів у сфері промисловості і виробництва;
 • обробка і супровід реклами, створення рекламних текстів різними мовами.

Професійні можливості:

 • перекладач у сфері міжнародної діяльності і бізнесу (усний послідовний і письмовий переклад);
 • менеджер із комунікативних технологій зі знанням двох і більше мов;
 • фахівець у галузі перекладацького комп'ютерного забезпечення (Software);
 • переклад та комп'ютерна обробка інформації різними мовами;
 • керівник бізнес-проектів у сфері міжнародної діяльності;
 • керівник прес-центрів у сфері зв'язків між різними країнами;
 • директор і менеджер центрів і шкіл інтенсивного вивчення іноземних мов, організації англомовних і німецькомовних гуртків, а також курсів іноземних мов для дітей і дорослих.

 

Наукова діяльність:

Кафедра має потужний науковий потенціал, а наукова робота кафедри має прикладний характер. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над виконанням наукової теми «Комунікативні аспекти сучасного перекладознавства за доби глобалізації» (державний реєстраційний номер НДР - 0123U103798).  Наукова діяльність на кафедрі теорії і практики перекладу та іноземних мов є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

На кафедрі активно ведеться наукова робота зі студентами. Результати студентських наукових досліджень знаходять віддзеркалення у наукових статтях, які публікуються у наукових часописах України і зарубіжжя. Студенти кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових форумах, засіданнях круглих столів, а також у конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів.

Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов пишається і унікальними центрами компетентностей - спеціально обладнаними аудиторіями, призначеними для технічного забезпечення різних видів перекладу. На старших курсах студенти-перекладачі регулярно працюють на професійному обладнанні, необхідному для вироблення навичок синхронного і послідовного перекладу. Наші аудиторії також забезпечені проекторами і комп'ютерами - це дозволяє не тільки викладачам урізноманітнити свій лекційний матеріал, а й дає можливість студентам створювати і демонструвати свої проекти в форматі презентацій. Крім того, студенти-перекладачі мають можливість освоїти і користуватися сучасними програмами для автоматизації процесу перекладу, що серйозно підвищує їх можливості на ринку праці. На кафедрі працює ресурсний центр перекладознавства, доступний як для студентів, так і для викладачів.

Головним пріоритетом кафедри теорії та практики перекладу є студенти. Всі співробітники кафедри прагнуть не тільки дотримуватися високих стандартів викладання перекладу і суміжних дисциплін, а й створити розташовує і комфортну для студентів атмосферу.

 

Кадровий склад кафедри

Світлана Купрікова

Кандидат педагогічних наук, доцент

завідувачка кафедри

Ігор Лімборський

Доктор філологічних наук, професор, гарант освітньо-професійної програми «Германська філологія та переклад»

професор кафедри

Галина Савковська

старша викладачка кафедри

Олена Мельниченко

викладачка кафедри

Вікторія Колісник

Кандидат педагогічних наук

старша викладачка кафедри

Козюра Олена

Кандидат філологічних наук, доцент

Теплинська Вікторія

інспектор кафедри


Крім стін своєї Alma mater викладачі та студенти нашої кафедри також спілкуються в спеціально створених бесідах в популярних месенджерах (Telegram і Viber), а також на платформах  Google Meet, Teams, Zoom. Актуальні новини кафедри теорії та практики перекладу публікуються на сторінках університету в Instagram і Facebook.

Кафедра постійно запрошує викладачів університету і студентів  на перекладацькі дискусії, які проходять в інтерактивному форматі і неформальній обстановці. Такі заходи сприяють професійному розвитку наших студентів, усвідомленого розуміння теоретичних основ перекладу, вдосконалення необхідних компетентностей, а головне - створюють атмосферу співробітництва і взаєморозуміння між усіма учасниками освітнього процесу.

 

 

Кафедра із нетерпінням чекає на молодь, здатну до вивчення мов, допитливу, цілеспрямовану та талановиту, що прагне до вдосконалення мовленнєвих навичок та інтеграції у світове співтовариство.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 113.

Електронна пошта: kaf-lang@suem.edu.ua