ЗАКРИТИ

kuprikova-s-v-700

Купрікова Світлана Вікторівна

Освіта

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов та отримала диплом за спеціальністю «Вчитель англійської та української мов і літератури». У період 2003-2006 р.р. навчалася в аспірантурі Слов’янського державного педагогічного університету. У грудні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за шифром 13.00.07 «Теорія та методика виховання» у спеціалізованій Вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2022 р. закінчила Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова». Здобула кваліфікацію «Магістр права».

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Довідка про стажування № 74/04 від 25.03.2021 р. Обсягом 180 годин / 6 кредитів; 
 • сертифікована участь у семінарах і вебінарах: 
 1. Cambridge University Press (2015-2022 р.р.),
 2. National Geographic Learning (2017-2022 р.р.),
 3. Dinternal Education (2019-2023 р.р).

Професійне зростання

Вчитель англійської мови у загальноосвітній середній школі I-III ступенів № 22 м. Краматорська (Донецька обл.) – 1997-2001 р.р. Викладач і старший викладач кафедри іноземних мов Донбаської державної машинобудівної академії м. Краматорськ (Донецька обл.) – 2001- 2007 р.р. Старший викладач і доцент, заст. зав. кафедри іноземних мов Національної академії природоохоронного і курортного будівництва м. Сімферополь АР Крим–2007-2010 р.р. Доцент кафедри іноземних мов і мовної підготовки Донбаської державної машинобудівної академії м. Краматорськ (Донецька обл.) – 2010 –2014 р.р. Присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземних мов рішенням Атестаційної колегії у 2013 р. Доцент кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету економіки і менеджменту м. Черкаси (2015 – 2022 рр.). З вересня 2022 р. по теперішній час – завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова (м. Черкаси).

Наукові інтереси

Формування міжкультурної компетенції як фактору професійної ідентифікації майбутніх фахівців; сучасні проблеми прикладних аспектів мовознавства і перекладознавства.

Практичний досвід

Робота над науково-дослідною темою «Проблеми інтеграції теоретичних та прикладних аспектів мовознавства і перекладознавства». Державний реєстраційний номер НДР 0108U009330.

Навчальні курси, що викладає

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Практичний курс першої (іноземної) мови. Ділова іноземна мова. Професійна іноземна мова. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Основи ділової кореспонденції. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти: Переклад у сфері ділового спілкування. Методика викладання іноземної мови та перекладу у вищій школі. Педагогіка і психологія вищої школи.

Вибіркові публікації

Автор більше 70 публікацій і тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях, 20 методичних і навчальних посібників.

 1. Купрікова С.В. Навчальний посібник з англійської мови за спеціальностями 6.050101 Комп’ютерні науки 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Краматорськ: ДДМА, 2011. – 110 с.
 2. Купрікова С.В. Навчальний посібник до вивчення англійської мови для магістрантів технічних ВНЗ. Aнглійська мова. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 164 с. 3. Купрікова С.В., Сушко З.М., Коваленко Ю.В. Ділова англійська мова (Частина 1). Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки та менеджменту, 2016. – 41 с. – [Укр. мова, англ. мова.]
 3. Купрікова С.В., Сушко З.М., Коваленко Ю.В. Ділова англійська мова (Частина 2). Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки та менеджменту, 2016. – 44 с. – [Укр. мова, англ. мова.]
 4. Купрікова С.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): практикум (модуль 1) для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” – Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки та менеджменту, 2016. – 47 с. – [Укр. мова, англ. мова.]
 5. Купрікова С.В. Recent trends In Global Hospitality Industry. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр.наук.конф., 21-22 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницький. Матеріали наукової конференції - Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 9. – С. 140-145.
 6. Купрікова С.В. Benefits of Good Communication Skills for Career Development. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Концептуальні шляхи розвитку науки”. – Частина II, Київ, 5-6 квітня 2018 р. – Київ: МЦНД. - 2018. – С.32-34.
 7. Купрікова С.В. Formation of the Communication Competence in the Study of a Foreign Language by Future Managers Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції «Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства» (18-19 квітня 2019). – Черкаси, СУЕМ, 2019. – С. 211-212.
 8. Купрікова С.В. Non-Verbal Communication and Language of Gestures as Constituents of Interpersonal Space. Науковий журнал «Альманах науки» № 9 (30). – Київ, 2019. – С. 61-68.
 9. Купрікова С.В. Foreign Languages (Latin in particular) as an Essential Part in Professional Education of a Lawyer. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 28 листопада 2019 року. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. - 260 с. – C. 214-216.
 10. Купрікова С.В. Managerial Activity of Hotel Services as a Strategic Factor in Enterprise Development. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. – C. 512–514.
 11. Купрікова С.В. Clil and Call Technology Application to Improve Quality Formation of Students’ Foreign Language Communicative Competence. Pedagogy in modern conditions: collective monograph– Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 329 р. P.226-234. Available at: DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III.
 12. Купрікова С.В. Ділова іноземна мова: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. – [Укр. та англ. мови.]. – 71 с.
 13. Купрікова С.В. Using Web-quests in Designing Independent Work of Future Bachelors. Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання / Міжнародна науково-практична конференція м. Черкаси, 25 листопада 2021 року. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. – С. 154-155. – [Укр., англ. мови].
 14. Купрікова С.В. Gamification as a Competitive Benefit in Teaching a Foreign Language. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» . № 46 (2021). – С. 78-84.
 15. Купрікова С.В. Updating Cultural Enrichment Process in Foreign Language Communicative Practice of Students. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 624-632.
 16. Купрікова С.В., Савковська Г.Ю. Професійна іноземна мова: Методичні вказівки: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 “Право”. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 62 с. [Укр. та англ. мови.]
 17. Купрікова С.В., Савковська Г.Ю. Іноземна мова: практикум 1 для студентів денної та заочної форм навчання усіх немовних спеціальностей освітнього ступеня „бакалавр”. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 49 с. [Укр. та англ. мови.]
 18. Купрікова С.В., Савковська Г.Ю. Іноземна мова: практикум 2 для студентів денної та заочної форм навчання усіх немовних спеціальностей освітнього ступеня „бакалавр”. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 49 с. [Укр. та англ. мови.]
 19. Купрікова С.В. Updating Cultural Enrichment Process in Foreign Language Communicative Practice of Students. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 624-632.
 20. Купрікова С.В. Expediency of Teaching Latin as a Language of Science, Diplomacy and European Jurisprudence for Future Lawyer. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: Міжнар. наук. конф. (17–18 листоп. 2022 р.) / Під ред. доц. Н. Рябухи та ін. – Харків: ХДАК, 2022. – с. 427-429.
 21. Купрікова С.В. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальностю 035 “Філологія”. – Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 79 с. – [Укр. та англ. мови].
 22. Купрікова С.В. Основи ділової кореспонденції: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальностю 035 “Філологія”. – Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023. – 24 с. – [Укр. та англ. мови].
 23. Kuprikova S., Chuban V.S., Pasynchuk K.M. The Current State in Legal Provision of Social Protection of Combatants. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». Видавничий дім «Гельветика» №2/2023. – C. 274-278.