ЗАКРИТИ
gucalyuk-o-m

Гуцалюк Олексій Миколайович

(доктор економічних наук, професор)

[Google Академія]

[ORCID ID]

[Web of Science]

[Scopus]

Освіта

2005 – 2010 рр.: Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність «Облік і аудит», магістр (з відзнакою).

2010 – 2011 рр.: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, спеціальність «Педагогіка вищої школи», магістр (з відзнакою).

2011 – 2016 рр.: Національна академія внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», бакалавр (з відзнакою).

2017 – 2019 рр.: Класичний приватний університет, спеціальність «Філологія. Переклад» (англійська, іспанська мови), магістр (з відзнакою).

2019 – 2020 рр.: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, спеціальність «Готельно-ресторанна справа», магістр (з відзнакою).

2019 – 2021 рр.: Університет «КРОК», спеціальність «Громадське здоров’я», магістр (з відзнакою). 
 

Аспірантура

2010 – 2013 рр.: Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика». 

 

Кандидатська дисертація

Тема: «Вибір технологій управління діяльністю підприємства», спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 

Докторантура

2015 – 2018 рр.: Класичний приватний університет, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 

Докторська дисертація

Тема: «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами», спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 

Наукова діяльність

З 2014 року активно займається дослідженням питань розробки, розвитку, впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. 

Теми науково-дослідних робіт та їх виконання у ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»:

 • «Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052);
 • «Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075);
 • «Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084);
 • «Економічні методи управління якістю медичної допомоги» (номер державної реєстрації 0118U1000130);
 • «Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350);
 • «Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575);
 • «Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550);
 • «Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0121U112062);
 • «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964);
 • «Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством» (номер державної реєстрації 0121U114002);
 • «Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України» (номер державної реєстрації 0123U102071).

Теми науково-дослідних робіт та їх виконання за співучастю з іншими закладами вищої освіти та науковими установами:

 • «Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0114U005503);
 • «Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0115U002375);
 • «Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами» (номер державної реєстрації 0115U002712);
 • «Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії» (державний реєстраційний номер 0116U000798);
 • «Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (номер державної реєстрації 0116U000799);
 • «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів,  галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782);
 • «Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (номер державної реєстрації 0122U000781);
 • «Соціально-економічне відновлення після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад» (номер державної реєстрації  0122U000778);
 • «Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 5.0» (номер державної реєстрації 0123U100576).

Гуцалюк О.М. бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Під його науковим керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

У серпні 2020 року пройшов стажування в науковій установі «Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку» (м. Люблін, Польща).

На даний час є головою редакційної колегії наукового журналу «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту», членом редакційної ради наукового журналу «Управління розвитком», членом редакційної колегії збірнику наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право». 

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць, в т.ч. 15 монографій, 8 навчально-методичних посібників, 11 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Sciencе. 

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми економіки і управління підприємствами, установами, організаціями.

 

Участь у міжнародних наукових та освітніх проектах

1. Erasmus+ J. Monnet Module «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» № 619891-ЕРР-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE,  
2022 р.

2. Erasmus+ J. Monnet Module «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» № 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2022 р.

3. Erasmus+ J. Monnet Module «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» № 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2023 р.

4. Erasmus+ J. Monnet Module «Імплементація європейських цінностей як базис демократії в Україні» № 101085843-EVADEM-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH, 2023 р.

 

Громадська діяльність

Академік ГО «Академія економічних наук України»

 

Додаткові відомості

2012 – 2013 р.: – іменний стипендіат Президента України.

 

Основні наукові праці за період 2020-2023 рр.

1. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Kotsiurba O., Navolokina A. Exploring financial parameters and innovative orientation of banks as criteria for selecting financial partners for enterprises. Banks and Bank Systems. 2020. Vol. 15. Iss. 1. P. 118-131. (Scopus)

2. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Shmatko N., Kulko-Labyntseva I., Navolokina A. Stakeholder approach to selecting enterprise-bank interaction strategies. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18.  Iss. 3. P. 42-55. (Scopus)

3. Hutsaliuk O., Koval V., Tsimoshynska O., Koval M., Skyba H. Risk management of forming enterprises integration corporate strategy. TEM Journal. 2020. Vol. 9. Iss. 4. P. 1514-1523. (Scopus, Web of Science)

4. Hutsaliuk O., Storozhuk O., Zhovnirchyk Ya., Zaiarniuk O., Kartsyhin D. Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development. Revista Genero & Direito. 2020. Vol. 9. Iss. 2. P. 599-613. (Web of Science)

5. Hutsaliuk O., Smutchak Z., Sytnyk O., Krasnozhon N., Puhachenko O., Zarubina A. Mass labour migration in the vector of  international tourism as a determinant sign of modern globalization.  Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar. 2020. Vol. 3. URL: https://geplat.com/rtep/index.php/tourism/article/view/517  (Web of Science)

6. Hutsaliuk O., Navolokina A. Research on the economic interaction between the labor market and human resources in the healthcare sector in Ukraine. Economic  innovations. 2020. Vol. 22. Iss. 1 (74). P. 37-51. 

7. Гуцалюк О.М. Вивчення організаційно-економічних форм утворення корпоративних інтеграційних об’єднань. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА,березень 2020. № 16 (44). С. 34-38.

8. Гуцалюк О.М., Гаврилова Н.В., Красножон Н.С.Info-communications in the system of innovative infrastructure  of the national economy of the state Economic innovations. 2020. Vol. 22. Iss. 3 (76). P. 159-167.

9. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А. Методи регулювання та оптимізації витрат виробництва продукції агросектору в системі управлінського обліку малого і середнього бізнесу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2020. № 2 (22). С. 51-59.

10. Гуцалюк О.М., Ремзіна Н.А. Методичні основи формування єдиного наскрізного тарифу мультимодальних перевезень. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 4 (37). С. 169-176.

11. Гуцалюк О.М. Розвиток державного регулювання економічних відносин у сфері банкрутства в Україні. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 188-191.

12. Гуцалюк О.М., Носатов І.К., Козловцева В.А. Впровадження міжнародних стандартів в системи управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2020. № 4 (115). С. 134-139.

13. Гуцалюк О.М., Гаврилова Н.В. Вплив маркетингових, фінансових та цифрових технологій на розвиток інфокомунікаційної сфери, як складової інноваційної інфраструктури. Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 166-171.

14. Гуцалюк О.М., Якушева О.В., Сушко Н.В. Ініціалізація та концепція проектування підприємств готельного бізнесу в Кіровоградському регіоні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2020. Вип. 1 (28). С. 168-179.

15. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А. Безпековий менеджмент авіаційного транспорту в контексті сталого розвитку національної економіки. Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання: зб. наук. праць. 2020. № 9. С. 82-94.

16. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А.,  Гаврилова Н.В. Коваленко-Марченкова Є.В. Визначення напрямків удосконалення організаційно-економічного механізму диверсифікації використаних ресурсів та управління витратами виробництва. Економічні інновації. 2021. Вип. 23. № 1 (78). С. 75-83. 

17. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А. Управління стратегічним розвитком транспортної інфраструктури національної економіки. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2021. № 1 (23). С. 98-107.

18. Гуцалюк О.М., Обнявко Т.С. Напрямки економіко-екологічної трансформації підприємств оборонно-промислового комплексу України. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2021. Вип. 6 (39). С. 211-219. 

19. Гуцалюк О.М., Гаврилова Н.В., Котлубай В.О. Сучасні особливості управління ризиками в контексті стратегічного розвитку підприємства. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 74-79.

20. Болілий В.О., Гуцалюк О.М., Суховірська Л.П., Лунгол О.М. Розробка та впровадження програмного продукту «Автоматизована  система обліку «AXIM» на підприємствах малого бізнесу в системі формування аналітичного забезпечення. Економічні інновації. 2021. Т. 23. № 3 (80). С. 33-40.

21. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А., Сухачова О.О. Вектори розвитку торговельно-економічного співробітництва України з країнами Близького Сходу та Африки. Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання: зб. наук. праць. 2021. С. 35-50.

22. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А., Коцюрба О.Ю. Формування аналітичного забезпечення сталого функціонування підприємств сфери послуг. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2022. Вип. 20 (49). С. 81-102. 

23. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А., Попов О.Є. Формування інвестиційної привабливості та забезпечення економічної ефективності корпоративних підприємств. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 2 (68). С. 41-51.

24. Kolodіnskyi S.B., Hutsaliuk O.M., Kramskyi S.O. Management of inter-firm cooperative relations for the exchange of innovations by enterprises of Ukraine. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. 2022. Vol. 15. Р. 46-55.

25. Колодинський С.Б., Гуцалюк О.М. Технологічні парки як центри економічного зростання українських підприємств. Вісник післядипломної освіти. Сер.: Соціальні та поведінкові науки. 2022. Вип. 22 (51). С. 179-199.

26. Гуцалюк О.М., Захарченко О.Г., Якушева О.В. Державна та регіональна політика в аграрному секторі національної економіки України. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2022. Вип. 66. С. 5-16.

27. Колодинський С.Б., Гуцалюк О.М., Крамський С.О., Захарченко О.Г. Інтернет-маркетинг та структурні зрушення е-commerce в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 4 (70). С. 38-44.  

28. Hutsaliuk O., Levchenko A., Storozhuk O., Zalevskyi A., Doroshenko T., Hryhorash S. Directions for increasing the level of environmental friendliness of innovative and investment attractiveness of transport and logistics companies. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. 1126(1). 012028. DOI: 10.1088/1755-1315/1126/1/012028 (Scopus)

29. Hutsaliuk O., Bondar Iu., Kotsiurba O., Ostapenko O., Skoptsov K., Boiko O. Factor-criteria assessment of greening prerequisites for transport infrastructure development in Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. 1126(1). 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/1126/1/012009 (Scopus)

30. Hutsaliuk O., Havrylova N., Alibekova B., Rakayeva A., Bondar Iu., Kovalenko Yu. Management of Renewable Resources in the Energy Sector: Environmental, Economic and Financial Aspects. Green Energy and Technology. Circular Economy for Renewable Energy. 2023. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-30800-0 (Scopus)

31. Hutsaliuk O., Bondar Iu., Remzina N., Lizut R. Modifications of Digital Technologies by Client-oriented Service of Logistics Activities in the Management System of the Enterprise. Philosophy, Economics and Law Review. 2023. Vol. 3. No. 1. P. 91-102.

 

Основні апробаційні, науково-популярні, консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації з наукової та професійної тематики  
за період 2020-2023 рр.

1. Yankovyi O., Hutsaliuk O., Tomareva-Patlakhova V., Shmatko N., Kabanova O., Rud Y. Comprehensive forecasting of interconnected socio-economic indicators as a methodological basis for adopting optimal management. 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (Sakheer, Bahrain, 8-9 November 2020). Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2020. P. 299-304. (Scopus)

2. Hutsaliuk O., Bondar Iu., Sereda N., Babych O., Shchoholieva I. Organization and management of the development of ecological tourism in a circular economy. E3S Web of Conferences 255, 01026 (2021). ISCMEE 2021. (Scopus)

3. Гуцалюк О.М. Переваги та недоліки використання консорціумів, як форми організації корпоративної інтеграції. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Eastern European Conference of Management and Economics» (Ljubljana, 2020). Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. Р. 57-59.

4. Гуцалюк О.М., Гаврилова Н.В. Маркетингові переваги використання синдикату, пулу, тресту в умовах корпоративної інтеграції. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і цифрові технології» (м. Одеса, 24-25 вересня 2020 р.). Одеса : ТЕС, 2020. С. 36-37.

5. Гуцалюк О.М., Бугаєва М.В., Рубан В.М. Prerequisites for the formation and development of innovative human capital. Збірник наукових праць І міжнародної європейської науково-практичної конференції «Економіка, менеджмент та бізнес-адміністрування в системі транскордонного співробітництва»  (м. Київ, 22-23 жовтня 2020 р.). Київ. : ПЗВО «Міжнародний європейський університет», 2020. С. 8-10.

6. Гуцалюк О.М., Срібний О.М. Порівняльний аналіз інтеграції сфер діяльності та виробничих процесів при різних формах об’єднання підприємств. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький, 21 квітня 2021 р.). Кропивницький : ЦНТУ, 2021. С. 109-111.

7. Гуцалюк О.М. Теоретико-аналітичний огляд розвитку корпоративного управління в об’єднаннях акціонерних товариств. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю»  (м. Київ, 17 березня 2022 р.). Київ: Інтерсервіс, 2022. С. 172-179.

8. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А. Стратегії та концепції національної безпеки європейських країн: теоретичні аспекти. Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури до конституціоналізму. Матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Глухів, 20 травня 2022 р.). Глухів : Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2022. С. 32-37.

9. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А. Блокчейн та світова економіка: основи технології та криптоекономіки. Збірник матеріалів Міжнародного круглого столу «Постпандемічний та (пост)воєнний соціальноекономічний розвиток: людиноцентризм & підтримка бізнесу» [Електронний ресурс] (м. Київ, 22 червня 2022 р.). Київ : КНЕУ, 2022. С. 86-90.

10. Гуцалюк О.М., Гаврилова Н.В. Інвестиційна стратегія комерційних банків в контексті Євроінтеграції. Матеріали науково-практичного круглого столу «Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри»  (м. Суми, 27 січня 2023 р.). Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 31-36.

11. Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А. Процеси цифровізації України на шляху до ЄС. Європейський союз і Україна: передісторія, історія, сучасність: тези Міжнародної наукової конференції (м. Миколаїв, 16 червня 2023 р). Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2023. С. 27-30.