ЗАКРИТИ

Студентський вік є періодом пошуків самоствердження і самостійності, вдосконалення і формування соціальної зрілості, розвитку мислення і образу поведінки, тобто періодом, який суттєво впливає на подальші роки життя. Особливий вік, за чарівністю та привабливістю якого проглядаються труднощі і протиріччя бурхливого процесу розвитку особистості.

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова одним із пріоритетних завдань визначає створення сприятливого виховного середовища, яке б забезпечувало формування всебічно й гармонійно розвиненої людини.

vyhovna-robota-1


Виховна робота Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова

vyhovna-robota

Основна мета: виховання духовно багатої особистості, громадянина України, формування висококваліфікованого фахівця, здатного до самоосвіти, до творчої самостійної діяльності, до гармонізації взаємовідносин із навколишнім середовищем.

Принципи виховної роботи: 

 • демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

Напрями навчально-виховної діяльності:

1. Національно-патріотичне виховання:

 • формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
 • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

2. Інтелектуально-духовне виховання:

 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
 • виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
 • реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
 • виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
 • формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

3. Громадянсько-правове виховання:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 • виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
 • формування політичної та правової культури особистості;
 • соціальний захист студентів;
 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

4. Моральне виховання:

 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

5. Екологічне виховання:

 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

6. Естетичне виховання:

 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
 • вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

7. Трудове виховання:

 • формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 • фізичне, духовне та психічне загартування;
 • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
 • створення умов для активного відпочинку студентів.

 

Ми працюємо над тим аби виховати нове покоління достойними громадянами своєї держави – України

 

Будуємо майбутнє разом із:

 • Черкаська обласна бібліотека для юнацтва
 • Управління освіти і науки Черкаської ОДА
 • Greening planet
 • Національна служба письменників України
 • Патрульна поліція Черкаської області
 • Stop bulling

 

Тимошенко Ірина Василівна

Проректор з виховної роботи prorektor-vr@suem.edu.ua