ЗАКРИТИ

limborskyi-i-700-2

Лімборський Ігор Валентинович

Освіта

Закінчив Черкаський педагогічний інститут у 1989 році. Навчався в аспірантурі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, де захистив кандидатську дисертацію у 1995. 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.05 – порівняльне літературознавство і 10.01.01 – українська література.

Стажування

Проходив стажування у Національному авіаційному університеті (Київ) 2017 року на кафедрі прикладної лінгвістики.

Професійне зростання

Молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України у 1995 – 1998 рр. З 1999 року доцент, а з 2000 – професор кафедри перекладу інституту управління бізнесом. З 2007 року завідувач кафедри перекладу та компаративістики Черкаського східноєвропейського університету економіки та менеджменту. У 2010-2011 рр. професор кафедри літератури Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 2012 року завідувач кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету. З 2020 року завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету ім. Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Перекладознавство, теоретичні і практичні проблеми художнього перекладу, теорія, історія та порівняльне вивчення української і зарубіжної літератур; вплив глобалізаційних процесів на становлення нових парадигматичних зв’язків між окремими національними літературами; компаративістика як галузь літературознавства і перекладознавства. Автор понад 130 наукових статей, серед яких 5 монографій, а також 2 академічних підручника. Під керівництвом професора було захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.05 – порівняльне літературознавство та 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Практичний досвід

Розробка і написання академічного колективного підручника в Інституті літератури НАН України «Історія української літератури ХІХ століття» (видання 1995, друге видання – 2005 року). Участь у розробці і написанні колективної академічної «Історії української літератури» у 12 томах (видання триває) в Інституті літератури НАН України.  

Навчальні курси, що викладає

Компаративне вивчення літератур, історія зарубіжної літератури, вступ до літературознавства, основи художнього перекладу, критика і редагування художнього перекладу, основи риторики, історія літератури США та Англії 20 – 21 ст.

Вибіркові публікації

 1. Лімборський І. Персонаж епічний у творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – К.: НАН України, Інститут ім. Т.Г.Шевченка, 2015. – Т.5. – С.58 - 62.
 2. Лімборський І. Просвітництво і творчість Шевченка // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – К.: НАН України, Інститут ім. Т.Г.Шевченка, 2015. – Т.5. – С.366 - 368.
 3. Лімборський І.В. Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Філологічні науки. – 2015. – 1(9). – С.16 – 20. ().
 4. Лімборський І. Університет початку ХХІ ст.: між глобалізацією та кризою гуманітарних наук // Всесвіт. – 2015. - № 12. – С.250 – 256.
 5. Лімборський І.В. Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку ХХІ ст. // Слово і час. – 2015. - № 8. – С.80 – 86.
 6. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Дивослово. – 2015. - № 12. – С.52 – 59.
 7. Лімборський І.В. Транслаторика в контексті проблем літературознавчої компаративістики: рецепція – інтерпретація – реінтерпретація // Кременецькі компаративні студії. Випуск V. – Кременець: Видавець ПП Цюпак А.А., 2015. – Т.2. – С.39 – 48.
 8. Лімборський І. Рококо в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С.13 - 22. (facebook.com/dyvoslovo)
 9. Лімборський І. Класицизм в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С.23 – 36. (facebook.com/dyvoslovo)
 10. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С. 37 – 47. (facebook.com/dyvoslovo)
 11. Лімборський І.В. Культурний трансфер філософської естетики Гегеля в українській літературно-теоретичній думці // Слово і час. – 2016. - № 9. – С.3 – 11. (ilnan.gov.ua/sich.htm)
 12. Лімборський І.В. Проза // Історія української літератури: У 12 т. – К.: Інститут літератури НАН, 2016. – Т.3. – С. 234 – 278.
 13. Лімборський І.В. Г.Квітка-Основ’яненко // Історія української літератури: У 12 т. – К.: Інститут літератури НАН, 2016. – Т.3. – С. 371  – 402.
 14. Лімборський І.В. Транслаторика в контексті проблем літературознавчої компаративістики: рецепція – інтерпретація – реінтерпретація // Біблія і культура. Науково-теоретичний журнал. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2016. - Випуск 17. – С. 79 – 84.
 15. Лімборський І.В. Чим розпочинається ХХІ століття у світовій культурі? Спроба культурологічного прогнозу // Всесвітня література. – 2018. - № 9. – С.2 – 9.
 16. Лімборський І.В. Пам'ять людини versus Інтернет // Всесвітня література в школах України. – 2018. - № 11. – С.2 – 5.
 17. Limborsky I. Culture of Ukraine on the borders of civilizations // EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighborhood. – Cherkasy, 2019.
 18. Лімборський І.В. Філософська парадигма художнього перекладу. Феномен нерозуміння «чужого» слова і тексту // Слово і час. – 2020. - № 1. – С.2 – 5.

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Лімборський І. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигм. Монографія. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 343 с; Іл.
 2. Лімборський І.В. Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка. Ґенеза художньої свідомості. Європейський контекст. Поетика. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 108 с.
 3. Theory  of Translation and Comparative Literature. Anthology of Critical Materials /Ed. Limborsky I. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – 92 с.
 4. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі. Монографія. – Черкаси: Брама, 2009.  – 148 с. 
 5. Лімборський І.В. Творчість Івана Котляревського. Авторська індивідуальність. Європейські паралелі. Порівняльна поетика. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 96 с.
 6. Лімборський І. Світова література і глобалізація. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. – 193 с. 
 7. Вивчення літературних напрямів і стилів у шкільному курсі «Світової літератури». Теоретичні і практичні матеріали з елементами уроків. (Відповідальний редактор д.філол.н., професор Лімборський І.В.). – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 92 с.