ЗАКРИТИ

Підведення підсумків громадського обговорення проєкту ОНП "Економіка" 2023 р.

Підведення  підсумків громадського обговорення проєкту ОНП "Економіка" 2023 р.

За результатами анкетування на рівні ОНП "Економіка" було вдосконалено та доповнено зміст робочих програм, розширено список вибіркових дисциплін та введено нові науково-дослідні та економічні дисципліни.

В процес обговорення ОНП на засідання кафедри економіки, обліку і оподаткування долучилися наступні здобувачі та аспіранти: Суліменко О.С, Кириленко О.О. Були враховані пропозиції: введено нові дисципліни: Сучасні проблеми ринкової економіки; Державне регулювання економіки і ринку; Економіка галузей і сфер виробництва; Економіка сталого розвитку. Збільшено кількість вибіркових дисциплін та підсилено практичний аспект професійних дисциплін. 

За пропозиціями здобувачів було включено у Каталог ВБ «Академічна доброчесність», ВБ «Інформаційна безпека національної економіки», ВБ «Соціально-економічний розвиток регіонів» На засідання кафедри економіки, обліку та оподаткування, де обговорювалась дана ОНП у 2022-2023 рр., було запрошено аспірантів Франко О.І., Чистікова А.П. В. У повній мірі пропозиції здобувачів були враховані при перегляді ОНП  (https://www.suem.edu.ua/osvitnyo-naukovi-programy)

За результатами висновків дослідницької та наукової діяльності здобувачів та їх наукових керівників здійснюється активне їх впровадження у практичну діяльність суб’єктів господарювання на різних рівнях економічної системи. Для обговорення проєкту ОНП на засідання кафедри економіки, обліку та оподаткування 25.11.2022 р. були запрошені Корсун В.І., Дендемарченко Г.Г., які закцентували увагу на розширенні практичної підготовки здобувачів та окреслили потребу в фахівцях науково-професійного спрямування для повоєнного відновлення господарсько-економічної діяльності регіону та наголосили на тісному спільному взаємозвʼязку підготовки здобувачів шляхом долучення до освітнього процесу.

У засіданні кафедри економіки, обліку та оподаткування 27.12.2022 р. взяла участь Купінець Л.Є., яка порекомендувала розширити перелік вибіркових компонентів, що в свою чергу дасть можливість здобувачам вищої освіти кваліфікації доктор філософії (Ph.D.) отримати індивідуальний набір знань. 

24.02.2023 р. взяв участь у засіданні кафедри економіки, обліку та оподаткування д.е.н., професор Амоша О.І., який зазначив, що ОНП повинна бути спрямована на розвиток у здобувачів здатності продукувати нові ідеї, розвʼязувати комплексні проблеми у галузі економіки, управління підприємствами, установами, що передбачає глибоке переосмислення знань та практичних навичок.
Іншими стейкхолдерами є органи державної влади та місцевого самоврядування, громадські організації та інші суб’єкти, які виступають як консультанти під час проведення досліджень або можуть бути безпосередніми замовниками наукових досліджень. 

У процесі розробки та перегляду ОНП досліджувалися актуальні запити до наукових установ, попит на проведення фундаментальних та прикладних досліджень, а також попередній досвід співпраці університету зі стейкхолдерами. Виявлені зауваження та пропозиції враховані під час формування тематики дослідницьких робіт здобувачів та змісту окремих дисциплін.

На засіданні кафедри економіки, обліку і оподаткування підведено підсумки щодо обговорення пропозицій про внесення змін в проєкт освітньо-науково програми “Економіка” третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії.

Всі пропозиції були враховані та узгоджені при затверджені вченою радою та ректором університету.