ЗАКРИТИ

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і оподаткування

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання:

на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів – 1 рік 10 місяців

Форма навчання:

денна та заочна

Освітня програма «Облік і оподаткування» спрямована на забезпечення комплексної теоретичної і практичної підготовки кадрів у сфері обліку, аналізу, контролю і оподаткування з урахуванням особливостей функціонування різних суб’єктів господарювання. Програма орієнтована на підготовку кадрів, спроможних вміло виконувати професійні функції у галузі обліку і оподаткування підприємницької діяльності, державного управління і адміністрування та інших секторів національної економіки.

Освітня програма «Облік і оподаткування» формує у студентів фахові компетентності у галузі професійної діяльності:

 • уміння застосовувати нормативні акти, принципи і стандарти бухгалтерського обліку для формування облікової політики підприємства; перевіряти законність, достовірність, економічну доцільність господарських і фінансових операцій; досліджувати взаємозв’язки економічних показників;
 • здатність здійснювати бухгалтерську обробку документів, вести  синтетичний та аналітичний облік з використанням сучасних інформаційних технологій, формувати й аналізувати фінансову звітність суб’єктів господарювання для визначення показників забезпеченості ресурсним потенціалом та його ефективного використання;
 • уміння визначати суми податків, зборів і платежів до відповідних бюджетів та складати податкову звітність суб’єктів господарювання;
 • здатність формувати та надавати облікову-аналітичну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на відповідних рівнях управління підприємством з метою підвищення ефективності бізнесу.

Основні дисципліни освітньої програми:

 • бухгалтерський (фінансовий) облік;
 • податкова система;
 • облік і звітність в бюджетних установах;
 • інформаційні системи і технології в обліку;
 • основи підприємницької діяльності;
 • міжнародні стандарти фінансової звітності;
 • облік і звітність суб’єктів малого підприємництва;
 • основи аудиту;
 • автоматизація складання звітності.

Освітня програма передбачає проведення двох видів практик – навчальної і виробничої, та підсумкової атестації у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту.

Фахові молодші бакалаври з обліку і оподаткування можуть займати посади: бухгалтер, касир, контролер-ревізор, ревізор-інспектор, податковий інспектор, консультант з податків і зборів, статистик, обліковець, офіс-менеджер (аудит, бухгалтерія, каса, розрахунок собівартості, боргові зобов’язання, оцінка вартості, статистика, реєстрація та облік, складське господарство).

Наші випускники працюють як на підприємствах різних галузей економіки, малого і середнього бізнесу, у державних установах, аудиторських фірмах, податкових інспекціях, фінансово-кредитних та банківських установах, фіскальних та контролюючих органах, так і у власному бізнесі.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.