Вступ до коледжу

URL адреса відео
URL адреса відео

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СУРА

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

Спеціальність  051 Економіка
Освітня програма Цифрова економіка
Спеціалізація Цифрова економіка
Кваліфікація  фаховий молодший бакалавр з економіки за спеціалізацією «Цифрова економіка»

ТЕРМІН НАВЧАННЯ
на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців
на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців

ФОРМА НАВЧАННЯ
денна та заочна

Програма цифрової економіки передбачає адаптацію нормативної правової бази до нових видів відносин, нових об’єктів і суб’єктів цифрової економіки, створення інфраструктури, технологій та платформ, які забезпечують отримання, зберігання і обробку даних, що створюються в умовах цифрової економіки, забезпечення недискримінаційного доступу до інформаційних ресурсів за умови забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів і власників даних, підготовку кваліфікованих кадрів, забезпечення інформаційної безпеки, розвиток прикладних рішень для нової якості використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в сфері державного та муніципального управління, охорони здоров’я, освіти, управління міським господарством та інших галузях економіки.

Освітня програма «Цифрова економіка» формує у студентів професійні компетенції в економіці, інформатики, електронної комерції та бізнесі, набувають знання в області цифрових технологіях, основ фінансового аналізу, інтернет-маркетингу, управлінні та інноваційних проектів.

digital economyОсновні дисципліни профілю програми:
Цифрова економіка
Технології інтернет-маркетингу та оптимізації веб-сайтів
Операційне програмування
Інформаційні та цифрові технології бізнес-аналітики
Статистичний аналіз та візуалізація даних
Інтегральний фінансовий аналіз
Інформаційна безпека економічних систем
Планування та моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства
Організація баз даних та знань (BIG Data)

Фаховий молодший бакалавр з економіки за спеціалізацією «Цифрова економіка» здійснює

статистичний аналіз господарської діяльності підрозділів підприємства,  аналітику даних сучасними технологіями діджитал-маркетингу та великих даних (BIG Data)
організує фінансово-господарську діяльність підприємства на основі блокчейн-технологій
розробляє документацію та реалізує ІТ-проєкти з використанням різних технологій проєктування ...

   цифрова економіка

Випускники освітньої програми  «Цифрова економіка» можуть працювати у приватному, державному та  громадському секторах економіки в різних сферах економічної діяльності, зокрема в: фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, проектній, управління інформаційними ресурсами, та займати посади:

 менеджер у сфері надання інформації
 інформаційний аналітик, системний аналітик
менеджер з інформаційних технологій
аналітик з комп’ютерних комунікацій
аналітик комп’ютерних систем
архітектор програмно-технічного забезпечення
адміністративний помічник

Освітньо-професійна програма «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Спеціальність  071 Облік і оподаткування

Освітня програма  Облік і оподаткування

Кваліфікація  фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців

ФОРМА НАВЧАННЯ

денна та заочна

Освітня програма «Облік і оподаткування» спрямована на забезпечення комплексної теоретичної і практичної підготовки кадрів у сфері обліку, аналізу, контролю і оподаткування з урахуванням особливостей функціонування різних суб’єктів господарювання. Програма орієнтована на підготовку кадрів, спроможних вміло виконувати професійні функції у галузі обліку і оподаткування підприємницької діяльності, державного управління і адміністрування та інших секторів національної економіки.

Освітня програма «Облік і оподаткування» формує у студентів фахові компетентності у галузі професійної діяльності:

 • уміння застосовувати нормативні акти, принципи і стандарти бухгалтерського обліку для формування облікової політики підприємства; перевіряти законність, достовірність, економічну доцільність господарських і фінансових операцій; досліджувати взаємозв’язки економічних показників
 • здатність здійснювати бухгалтерську обробку документів, вести  синтетичний та аналітичний облік з використанням сучасних інформаційних технологій, формувати й аналізувати фінансову звітність суб’єктів господарювання для визначення показників забезпеченості ресурсним потенціалом та його ефективного використання
 • уміння визначати суми податків, зборів і платежів до відповідних бюджетів та складати податкову звітність суб’єктів господарювання
 • здатність формувати та надавати облікову-аналітичну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на відповідних рівнях управління підприємством з метою підвищення ефективності бізнесу

Основні дисципліни освітньої програми: 

#Бухгалтерський (фінансовий) облік#Податкова система#Облік і звітність в бюджетних установах#Інформаційні системи і технології в обліку#Основи підприємницької діяльності#Міжнародні стандарти фінансової звітності#Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва#Основи аудиту#Автоматизація складання звітності

Освітня програма передбачає проведення двох видів практик – навчальної і виробничої, та підсумкової атестації у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту

Фахові молодші бакалаври з обліку і оподаткування можуть займати посади:

бухгалтер, касир, контролер-ревізор, ревізор-інспектор, податковий інспектор, консультант з податків і зборів, статистик, обліковець, офіс-менеджер (аудит, бухгалтерія, каса, розрахунок собівартості, боргові зобов’язання, оцінка вартості, статистика, реєстрація та облік, складське господарство).

 Наші випускники працюють як на підприємствах різних галузей економіки, малого і середнього бізнесу, у державних установах, аудиторських фірмах, податкових інспекціях, фінансово-кредитних та банківських установах, фіскальних та контролюючих органах, так і у власному бізнесі

Освітньо-професійна програма «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ДІДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітня програма  Діджитал маркетинг

Спеціалізація  Діджитал маркетинг

Кваліфікація  фаховий молодший бакалавр з маркетингу за спеціалізацією «Діджитал маркетинг»

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців

ФОРМА НАВЧАННЯ

денна та заочна

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є: «Комерційна діяльність», «Комерційне товарознавство», «Фінансовий облік», «Комунікаційна діяльність», «Інфраструктура товарного ринку», «Ринкові дослідження», «Підприємницька діяльність», «Ціноутворення, «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності», «Менеджмент», «Маркетинг», «Податкова система», «Логістика», «Реклама і стимулювання продажу», «Товарна політика підприємства».

Фаховий молодший бакалавр з діджитал маркетингу розробляє тактичні та оперативні плани комерційної діяльності (планує потреби підприємства в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах; обсяг випуску і збуту продукції, її асортимент та ціну, рекламну діяльність), розраховує потреби підприємства в матеріальних ресурсах (обґрунтовує обсяги та показники діяльності підприємства; напрями та засоби розширення ринків збуту; укладання комерційних угод на виробництво і постачання), аналізує резерви виробництва.

Основні посади, на яких може працювати фаховий молодший бакалавр з діджитал маркетингу:

 • керівник виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі
 • начальник сектору з організації збуту та постачання товарів
 • заступник начальника відділу маркетингу
 • представник із реклами
 • комерційні та торгові агенти
 • товарознавець
 • агенти з комерційного обслуговування і торгівельні брокери
 • помічник начальника відділу логістики транспортного підприємства

Освітньо-професійна програма «ДІДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ»

ПРАВО

Спеціальність 081 Право

Освітня програма  Право

Спеціалізація  Право

Кваліфікація  фаховий молодший бакалавр з права

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

на базі 9-ти класів - 3 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів - 2 рік 10 місяців

ФОРМА НАВЧАННЯ

денна та заочна

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» студенти складають комплексний кваліфікаційний іспит за фахом.

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є теорія держави та права, Конституційне право України, цивільне та сімейне право, цивільний процес, кримінальне право, судочинство в господарських судах, митне право, адміністративне право, трудове право податкове право та інші.

Практична підготовка студентів відбувається у формі навчальної та виробничої практик на підприємствах, в установах, організаціях.

Фаховий молодший бакалавр з права здійснює управління і нагляд у сфері оподаткування, соціального страхування, консультує з питань комерційної діяльності і управління, здійснює діяльність в органах прокуратури, у системі з виконання покарань, надає послуги юридичним та фізичним особам, забезпечує охорону громадського порядку та безпеки.

Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання фаховий молодший бакалавр з права:

 • юрисконсульт, радник
 • помічник судді арбітражного суду
 • інспектор з кадрів
 • секретар судового засідання
 • судовий розпорядник
 • інспектор митниці
 • державний податковий інспектор
 • консультант нотаріальної контори

Освітньо-професійна програма «ПРАВО»

ДОКУМЕНТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма  Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності

Спеціалізація  Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності

Кваліфікація  фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за спеціалізацією: «Документаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності»

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців

ФОРМА НАВЧАННЯ

денна та заочна

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» студенти складають комплексний кваліфікаційний іспит за фахом.

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є діловодство, документознавство, архівознавство, інформаційні системи і мережі, комп’ютерна графіка, інформаційне забезпечення управління та інші.

Практична підготовка студентів відбувається у формі навчальної та технологічної практик на підприємствах, в установах, організаціях.

Фаховий молодший бакалавр із спеціалізацією «Документаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності» здійснює операції з нерухомим майном, орендою, надання послуг підприємцям, діяльність у сфері інформатизації, оброблення даних, рекламну діяльність. Підбір персоналу, надання секретарських послуг у сфері державного управління.

Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізацією «Документаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності»:

 • організатор діловодства
 • завідувач канцелярії, загального відділу, державної установи в системі судочинства
 • офіс-менеджер служби діловодства та інформаційного забезпечення управлінської діяльності
 • інспектор з контролю за виконанням доручень
 • інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних

Освітньо-професійна програма «ДОКУМЕНТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ТУРИЗМ

Спеціальність 242 Туризм

Освітня програма  Туризм

Спеціалізація  Туризм

Кваліфікація  фаховий молодший бакалавр з туризму

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

на базі 9-ти класів - 3 роки 6 місяців

на базі 11-ти класів - 2 рік 6 місяців

ФОРМА НАВЧАННЯ

денна та заочна

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» студенти складають іспит з англійської мови та комплексний іспит за фахом.

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є технологія та організація туристичної діяльності, туристичне країнознавство, географія туризму, організація екскурсійної діяльності, туропрейтинг, правове регулювання в туристичній діяльності, організація обслуговування туристів в готелях, іноземна мова, професійний етикет та інші.

Практична підготовка студентів відбувається у формі навчальної, технологічної та виробничої практик в готелях і туристичних комплексах.

Фаховий молодший бакалавр з туризму здійснює прийом замовлень на надання туристичних послуг, контроль якості туристичних послуг, ділове листування за допомогою комп’ютерних засобів, веде документацію з використанням офісної оргтехніки, облік і збереження документації в поточній діяльності, забезпечує правові та організаційні норми охорони праці.

Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання фахівець з туризму:

 • помічник менеджера з внутрішнього та міжнародного туризму
 • організатор подорожей (екскурсій)
 • адміністратор турагенства
 • директор турфірми
 • директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного)
 • власник туристичного бізнесу
 • спеціаліст в органах державної влади і місцевого самоврядування
 • менеджер турфірми
 • екскурсовод

Освітньо-професійна програма «ТУРИЗМ»

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Освітньо програма  Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Спеціалізація  Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Кваліфікація  фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту, технік-механік

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців

ФОРМА НАВЧАННЯ

денна та заочна

 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту» студенти захищають кваліфікаційну роботу.

Освітній процес передбачає опанування широкого спектра навчальних предметів: загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки, а також дисциплін професійної і практичної підготовки.

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Правила і безпека дорожнього руху», «Електрообладнання автомобілів», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології виробництва та  ремонту автомобілів», «Діагностика автомобілів» та інші.

Під час навчання студенти проходять практику на підприємствах автомобільного транспорту, станціях технічного обслуговування, опановують сучасне технологічне та діагностичне обладнання.

Випускники спеціальності вміють здійснювати технічне обслуговування та ремонт автомобілів, капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів, контролюють виконання графіків проведення контрольно-діагностичних оглядів, забезпечують якість і кількість автомобілів на лінії, контролюють правильність технічної експлуатації автомобілів водіями.

Основні посади, на яких може працювати випускник після закінчення навчання :

 • механік автомобільної колони
 • механік з ремонту транспорту
 • механік дільниці
 • механік цеху
 • механік виробництва
 • технік-конструктор (механіка)
 • технік-технолог (механіка)
 • технік з підготовки виробництва
 • майстер виробничого навчання водінню

Здобуваючи освіту у нас, ви оволодієте знаннями, навичками в області теорій, конструкцій, ремонту, технічного обслуговування автомобілів і навчитеся використовувати свій творчий підхід у вирішенні практичних завдань, успішно керувати сучасним складним автомобільним господарством.

Освітньо-професійна програма «ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ»

Фаховий коледж СУРА, заснований 2 липня 1996 року, як Коледж економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (з жовтня 2020 року  Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова), став одним із перших репрезентантів приватної фахової освіти регіону.

Нині Фаховий коледж СУРА здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Студенти Фахового коледжу користуються усіма можливостями для навчання та особистого розвитку, що надає Університет.

25-річна історія становлення, розвитку, впровадження новітніх освітніх технологій, ексклюзивних освітніх програм із інноваційними освітніми компонентами та практико-орієнтованими методами навчання, що продиктовані попитом сучасного ринку праці та запитами здобувачів освіти, стануть запорукою твого успішного професійного майбуття.

Тож, якщо прагнеш, щоб твоє хобі чи захоплення стало прибутковою справою, а навчальний процес ретранслювався у креативний практичний дискурс у колі провідних фахівців регіону - долучайся до родини Фахового коледжу СУРА!

 

Для вступу до Фахового коледжу СУРА необхідно мати такі документи:

1. Документи про освіту

На базі 9 класів (форма навчання очна):

 • свідоцтво про закінчення 9 класів

На базі 11 класів (форма навчання очна або заочна):

 •  документ про освіту в оригіналі (атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту)
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти

На базі раніше отриманого диплому (форма навчання очна або заочна):

 • документ про освіту в оригіналі  з додатком
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти

2.  6 фотокарток 3х4 см

3. Копію паспортного документа ( ID- картка, або паспорт), витягу з демографічного реєстру та ідентифікаційного коду

4. Папку з зав’язками, 2 конверти з марками, 2 зошити

5. Військово-обліковий документ (посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток) – хлопцям з 16 років

Перелік конкурсних предметів для абітурієнтів Фахового коледжу СУРА, які вступають на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти

Випускники загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ та раніше здобутих професій запрошуються на навчання без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО)

Докладніше про роботу приймальної комісії

Після закінчення Фахового коледжу видається диплом «фахового молодшого бакалавра».

Випускники Фахового коледжу продовжують навчання за освітньою програмою «бакалавр» у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова

Оплата за навчання

На студентів Фахового коледжу СУРА поширюються усі пільги щодо оплати за навчання, що мають місце у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова.

 

Ласкаво просимо на навчання до Фаховий коледж СУРА!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (063) 539-25-95 (Коледж), (0472) 64-70-55 (приймальня ректора)

(099) 105-27-71, (098) 340-10-36, (063) 799-42-51 (приймальна комісія)

Електронна поштаcollege@suem.edu.ua