ЗАКРИТИ

zaharova-i-v-700

Захарова Ірина Володимирівна

Освіта

У 1987 році закінчила Московський державний історико-архівний інститут за спеціальністю «Документознавство, організація управлінської праці і діловодства в державних установах» (кваліфікація – документознавець, організатор управлінської праці і діловодства державних установ). 29 листопада 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Спеціалізованій Вченій раді Д 26.23.01 Інституту історії України НАН України.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Сертифікат № ADV-181036-PSI від 26.11.2021 про участь у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти», (180 годин / 6 кредитів).

Професійне зростання

Педагогічну діяльність розпочала у 1993 р. викладачем кафедри соціально-гуманітарних наук Черкаського інституту управління бізнесом, з 1996 р. працювала старшим викладачем кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Черкаської академії менеджменту (правонаступником є Східноєвропейський університет економіки і менеджменту).

Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук була призначена доцентом кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ). З 2004 по 2011 р. очолювала кафедру соціально-гуманітарних наук та документознавства СУЕМ з 2011 р. – кафедру документознавства та інформаційної діяльності СУЕМ, яка у 2018 р. перейменована в кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. З вересня 2020 року працювала доцентом кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. З вересня 2021 року – доцент кафедри публічного і приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Є членом Черкаської регіональної організації «Асоціація українських правників» (з вересня 2021 р.).

За результатами атестації атестаційною комісією при Управлінні освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» (2022 р.).

Наукові інтереси

Загальне та спеціальне документознавство, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційні ресурси, інформаційні технології в документно-інформаційній галузі, документно-інформаційні комунікації, технологія і організація процесів документування і роботи з документами.

Здійснює керівництво НДР студентів спеціальності і кваліфікаційними роботами за наступною науковою тематикою: «Документаційно-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»; «Інформаційно-аналітична діяльність»; «Актуальні проблеми сучасної науки про документ».

Практичний досвід

За активної участі  Захарової І.В. в університеті було розпочато підготовку фахівців за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність», «Діловодство» спочатку у межах спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Після затвердження стандартів вищої освіти спеціальності  029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розроблено концепцію підготовки фахівців, навчально-методичні комплекси за рівнями освіти «магістр», «бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Результатом багаторічної навчальної та наукової роботи є навчально-методичні комплекси з десяти навчальних дисциплін, навчально-методичні посібники з професійно-практичної підготовки фахівців з інформаційної справи, понад 90 наукових публікацій та навчально-методичних праць. Є автором (співавтором) трьох навчальних посібників з грифом МОН України, одної монографії.

Є членом робочої групи по розробці освітньо-професійної програми «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (2021 р.), освітньо-наукової програми «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (2022 р.), освітньо-професійної програми «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (2021 р.); навчальних планів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Від  2010/2011 н. р. виконує обов’язки заступника Голови навчально-методичної ради університету. Результатом діяльності на посаді є, зокрема, розроблені, за її участі, та уведені в дію внутрішні нормативні документи університету (положення, правила, стандарти), які регламентують вимоги до компонентів навчально-методичних комплексів дисциплін, організації навчально-методичного забезпечення, проведення атестації, критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої освіти, оформлення результатів навчально-дослідної діяльності студентів, оформлення кваліфікаційних робіт, про вибіркові дисципліни, організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

У 2011 р. нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Документознавство, Документаційне забезпечення управління, Архівознавство, Соціальні комунікації, Інформаційно-аналітична діяльність, Інформаційне право.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Документологія, Керування документаційними процесами, Методологія та організація наукових досліджень

Вибіркові публікації

 1. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2013. 336 с. (гриф МОН України) (у співавт.).
 2. Спеціальне документознавство : навчальний посібник. Черкаси : СУЕМ, 2009. 244 с. (у співавт.).
 3. Спеціальні системи документування : навч. посіб. для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Черкаси : СУЕМ, 2004. 184 с. (у співавт.).
 4. Становлення і еволюція вітчизняного діловодства : монографія. Черкаси: СУЕМ, 2009. 148 с.
 5. Актуальність керування документообігом на основі процесного підходу // Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Львів, 6-7 грудня 2018 р. Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 63-65.
 6. До визначення змісту інформаційної складової у підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганський державний інститут культури і мистецтв, 22-23 лютого 2007 року). Луганськ, 2007. 192 с. С.47-57.
 7. «Документ» і «запис» у контексті впровадження систем керування документами // Документознавство: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VIІ Міжнар. наук.¬практ. конф., Київ, 21¬-22 трав. 2014 р. ¬С.192¬-203.
 8. До проблеми формування понятійного апарату електронного документознавства / І. В. Захарова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 9–11 верес. 2010 р.) / Одес. нац. політехн. ун-т. Одесса, 2010. С. 64-71.
 9. Методика організації дипломного проектування зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2005. № 1. С.68-75.
 10. Напрями і зміст підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. Вип. 1. С. 262-269.
 11. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення регіональних органів державного управління // Державне управління і право : Зб. наук. праць. У 2-х ч. Ч.1 / Київський національний університет культури і мистецтв; Інститут державного управління і права. К., 2006. Вип.1. 224 с. С.42-51.
 12. Системний підхід до документаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів // Вісник ХДАК. Вип. 15. Харків: ХДАК, 2004. С. 130-142. (у співавт.).
 13. Формування і розвиток спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Східноєвропейському університеті // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія: економіка і менеджмент. 2012. № 2(12). С.43-53.
 14. Формування моделі фахівця інформаційної галузі // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. Вип.120. 160 с. С.19-24.
 15. Щодо дефініції документа як невід’ємного елемента ділової практики / І. В. Захарова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-13 верес. 2008 р.) / Одес. нац. політехн. ун-т. Одеса: Друк, 2008. С. 27-32.
 16. Щодо змісту поняття «електронний документ» як предмету дослідження спеціального документознавства // Вісник Черкаського університету : науковий журнал; серія «Історичні науки»; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 2012. № 22 (235). С. 139-147.
 17. Щодо формування інформаційної компетентності фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Інститут державного управління та інформаційної діяльності. К., 2010. С. 191-195.
 18. Information and communication technologies of designing electronic educational resources for open educational environment in the program of advanced teaching staff training. International scientific journal "Internauka". 2022. №12. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-12-8316 (у співавт.).
 19. Керування документообігом на основі процесного підходу. Colloquium-journal. 2021. № 17 (104). Ч. 3. С. 17-20. URL: https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/05/Colloquium-journal-2021-104-3.pdf
 20. Цифрові технології в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності закладу вищої освіти. Slovak international scientific journal. 2021. № 54. С. 34-38. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/07/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9654-2021.pdf (у співавт.).
 21. Інформаційне забезпечення функціональної моделі управління ІТ‑проєктами. «ІНТЕРНАУКА : збірник наукових праць. 2021. № 11 (111). С. 58-64. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2021/11/ (у співавт.).
 22. Інформаційно-аналітичні технології при проведенні соціологічних досліджень. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (26-27 листопада 2020 р.). Харків : ХДАК, 2020. 439 с., С. 192-194.
 23. Напрями формування спеціального документознавства. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с., С. 426-428.