ЗАКРИТИ

us-g-o-700

Ус Галина Олександрівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: Завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування
Академік Академії економічних наук України за спеціальністю «Економіка»

Освіта

У 1972 році закінчила економічний факультет Одеського інституту народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік», отримала кваліфікацію бухгалтер-економіст. У період з 1997 по 2002 навчалася в аспірантурі КНЕУ, 2003 р. захистила дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології на ступінь кандидата технічних наук, дисертація на тему: «Моделювання діалогового процесу для розробки комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень».

У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. Навчалася в докторантурі Класичного приватного університету з 2011 по 2012 рр., 2013 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформацій технології в економіці на тему: «Моделювання систем управління знаннями у вищих навчальних закладах». У 2015 році отримала вчена звання професора кафедри економічної кібернетики.

 

Стажування (підвищення кваліфікації)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-270834-VNU від 07.08.2022 за програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни. Навчальне навантаження 180 годин ЄКТС. Термін навчання: 27.06.2022-07.08.2022.

Курси підвищення кваліфікації «Акмеологія та освітній процес» ШУ «Епіскоп Костянтин Преславські м. Шумен м.Варна 10.07.2018-20.10.2018, обсяг навчання 6 кредитів (180 годин).

 

Професійне зростання

Провідний інженер відділу САПР проектного інституту «Черкасагропроект» з 1986-1996 рр. Ст. викладач Черкаського інституту управління бізнесом 1996-2005 рр. Завідувач кафедри обліку і аудиту 2003-2006 рр., завідувач кафедриекономіки і фінансів 2006-2010 рр. Директор інституту економіки Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 2010-2013 рр. Проректор з підготовки наукових кадрів 2013-2016 рр. Професор кафедри економічної кібернетики 2016-2018 рр. Завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова з 2019 р. по даний час.

 

Наукові інтереси

Економіко-математичне моделювання, інноваційна діяльність підприємств, управління знаннями у закладах вищої освіти та на виробництві, ризикологія, цифровізація економіки

Практичний досвід: Керівник госпрозрахункової науково-дослідної теми.

 

Практичний досвід: 

Керівник госпрозрахункової науково-дослідних тем:
Економічна ризикологія, моделювання, оцінювання систем корпоративної інтеграції та фінансового контролінгу (0123U1033855) 
Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки (0119U101350)
 

Навчальні курси, що викладає

Викладає нормативні дисципліни та спецкурси: «Інноваційний розвиток підприємств», «Інтелектуальний бізнес», «Системний підхід використання методів математичного моделювання», «Адаптивні моделі в економіці», «Управління ризиком в реальному секторі економіки», «Цифрова економіка та діджиталізація бізнес-процесів» освітнього рівня «магістр» та «доктор філософії» для студентів економічного факультету.

 

Вибіркові публікації

Автор 205 наукових робіт, серед яких 8 монографій, 115 наукових статей, 4 навчальних посібники, 80 навчально-методичних робіт. Під науковим керівництвом Ус Г.О. захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформацій технології в економіці.

 1. Ус Г.О. Стратегічне управління людським капіталом корпорації як складовою інтелектуального капіталу. Strategic Estimations and Vectors Of Ukraine's Social and Economic Development in the Conditions of European Integration and the World Partnership: monograph / edited by V. Yatsenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. 350p.(P. 127-136).
 2. Ус Г.О. Методичні і практичні аспекти проведення маркетингових досліджень ринку транспортно-логістичних послуг. Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] kollektive Monographie Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. 450 p. Р. 269–278.
 3. Us Galyna, Iia Chudaieva. Models of Scientific and Technical Zonal Formations for Ukraine and Forecast of Their Number Considering Foreign Experience. SocioEconomic Challenges, International Research Journal, Sumy State University, Volume 1, Issue 3, 2017, P. 91-97.
 4. Ус Г.О., Малярець Л. М., Чудаєва І.Б., Мартинова О.В. Багатокритеріальна оптимізація значень збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства: інструмент менеджменту для бізнес-інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми № 3. 2018 С. 48-58. (мова оригіналу - англійська)
 5. Us Galyna Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts / L. Serhieieva, I. Chudaieva, O. Makarenko. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). P. 04003. DOI :. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504003
 6. Ус Г.О., Савченко С.О. Підходи до моделювання системи управління якістю та її результативності для закладу вищої освіти. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №2(27) С. 5-16.
 7. Ус Г.О., Коваль О.О. Застосування регресійного методу при аналізі прибутку підприємства з виробництва тари / Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. – 2020. – №3(28) С. 7-17.
 8. Ус Г.О., Коваль О.О. Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика / Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки – 2021. – № 6. – С. 70-74.
 9. Ус Г.О., Суліменко О.С. Теоретичні підходи щодо вдосконалення моделі Value at risk в системі управління ринковими ризиками аграрного підприємства. Наукові перспективи Серія «Економіка», Випуск № 10(28) 2022. С. 219-229.
 10. 10. Ус Г.О. Реалізація правових засад захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2022 №3 с. 172-180 
 11. Iryna topalova, Oleg Kassien, Tetiana lozova, Halyna Us, Tetiana Riepnova, Tetiana Kulakovska. Impact of globalization processes on changes in technological development in conditions of economic digitalization. AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Volume 13. Issue 1. Special Issue XXIII. 2023. Pp. 23-29.
 12. 12. Ус Г. О., Суліменко О. С.  Особливості  управління  ринковими  ризиками  аграрних  підприємств. Науково-практичний журнал АГРОСВІТ № 22. 2023 С. 35-41,   https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/issue/view/110/82
 13. Ус Г.О., Гриньов А.В., Нечипоренко О.В. Управління проектами Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 2009. 280 с. (Рекомендовано Вченою радою Східноєвропейського університету прот. №1 від 26.09.2009).
 14. Us Galyna Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts / L. Serhieieva, I. Chudaieva, O. Makarenko. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). P. 04003. DOI :. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504003
 15. Ус Г.О., Гриньов А.В., Нечипоренко О.В. Управління проектами. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 2009. 280 с. (Рекомендовано Вченою радою Східноєвропейського університету прот. №1 від 26.09.2009).
 16. Ус Г.О. Підхід до визначення сутності знань у контексті моделювання бізнес-процесів. Актуальні проблеми економіки. 2011. №12(126). С. 59-65.
 17. Ус Г.О. Теоретичні основи та проблеми управління знаннями в соціально-економічних системах: Монографія. Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 2012. 340 с.