ЗАКРИТИ

sobko-a-b-500

Собко Анна Борисівна

Освіта

1992-1997р.р. – Харківська академія технології та організації харчування за спеціальністю “Технологія громадського харчування”, спеціалізація: “Технологія кондитерських виробів підприємств харчування”, кваліфікація – інженер-технолог.

2000-2008 р.р. – Київський національний торговельно-економічний університет, аспірантура, кафедра технології і організації ресторанного господарства.

21 травня 2009 року – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Стажування

Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою,  у 2019 році. Сертифікат Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти: Сertificate has completed an englsh course – level B2, № 2019 – 2603.2140 ISMA Вища  школа менеджменту інформаційних систем (Латвія, м. Рига) Сертифікат від 21.09.2018 “Перспективи розвитку готельного та ресторанного бізнесу в Україні»  (108 год.)

Брала участь у 15 конференціях за профілем кафедри, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції Україна-Словаччинна «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри европейської інтеграції України» (Словаччина, 3-7 травня 2013 р.),  Міжнародній науково-практичній конференції "Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку» (м. Київ, Національний університет харчових технологій» 25-27 березня 2015 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» (м.Київ, Київський національний університет культури і мистецтва, 2018 р.), Всеукраїнська  науково-практична конференція, м.Черкаси «Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко – правових систем в умовах євроінтеграції» (м.Черкаси, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 18-19 грудня 2019 року).

Професійне зростання

2006-2008 р.р. – виконання завдань держбюджетної програми науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету «Розроблення і впровадження новітніх технологій продуктів харчування репродуктивного і геронтологічного призначення в умовах сучасного демографічного стану України». Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила 21 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Вищого навчального закладу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ (диплом кандидата технічник наук ДК № 54265). 

2009 - 2011 р.р. – доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. 

2011-2014 р.р. –  доцент кафедри технології і організації готельно-ресторанного господарства КНТЕУ. 

2011-2014 р.р. виконання завдань держбюджетної програми науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету «Розроблення і впровадження новітніх технологій продуктів харчування для дітей дошкільного віку в умовах сучасного демографічного стану України». 

2014-2016 р.р. – доцент кафедри технології і організації готельно-ресторанного господарства НУХТ, вступ до докторантури. 

2016-2020 р.р. – в.о. завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та туризму СУЕМ, голова Черкаського осередку кулінарів України.

Наукові інтереси

Керує науковою роботою студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» та учнівськими науковими роботами для учнів-членів Малої Академії Наук України. У 2017 – 2020 р.р керівництво науковою роботою «Наукове обґрунтування харчового раціону школярів м. Черкаси» учнів 11 класів Черкаської спеціалізованої школи № 18 ім. В’ячеслава Чорновола, які стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Наукове обґрунтування організації харчування школярів м. Черкаси на замовлення Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації із урахування сучасних вимог і законодавчої бази України.

Член правління Асоціації кулінарів України, що входить до складу Всесвітньої асоціації кулінарних союзів.

Член редакційної ради наукового журналу «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації», який є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, включений до Переліку фахових видань України (категорія Б).

Має 62 публікації, з них 50 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 12 наукових публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 8 наукових публікацій у закордонних виданнях і одну статтю у міжнародному фаховому виданні.  Є співавтором 5 колективних монографій, 4 збірників рецептур.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 52 праці, з них 42 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 наукових публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 8 наукових публікацій у закордонних виданнях. Є співавтором 5 колективних монографій, 3 збірників рецептур.

Практичний досвід

Виконувала обов’язки відповідального виконавця наукових тем: «Наукове обґрунтування і розроблення цільової державної програми «Шкільне оздоровче харчування» УДК 642.58.057.874 Номер державної реєстрації  0111U000929 та прикладного дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету проекту «Оптимізація і розроблення інноваційних технологій і раціонів оздоровчого харчування для дітей дошкільного віку» (2012-2014 р.р.).

Розроблення технічного завдання та наукове обґрунтування організації харчування школярів м. Черкаси на замовлення Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації із урахування сучасних вимог і законодавчої бази України (вересень-жовтень 2019 р.).

Навчальні курси, що викладає

 • Сервісологія: (48 год., з них лекційних − 24 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Інноваційні ресторанні технології: (32 год., з них лекційних − 16 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технологія функціональних продуктів харчування: (48 год., з них лекційних − 24 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Кулінарне мистецтво: (36 год., з них лекційних − 18 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технології продукції ресторанного господарства: (56 год., з них лекційних − 28 год.) (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Організація готельного господарства: (140 год., з них лекційних −  70 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Організація ресторанного господарства: (140 год., з них лекційних −  70 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технологія напоїв: (34 год., з них лекційних −  17 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);

Упродовж перебування на посаді здійснювала керівництво дипломними роботами і проектами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та виробничою, технологічною, переддипломною практиками освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

Брала участь у роботі понад двадцяти державних екзаменаційних комісій щодо захисту дипломних робіт і проектів студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

Вибіркові публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 • Інноваційні напрями розвитку харчових технологій: колективна монографія. за загальн. ред. канд. техн. наук, доц. Н. А. Нагурної; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 154 с.
 • Інноваційні технології борошняних кондитерський виробів функціонального призначення для учнів. Ресторанний і готельний консалдинг. Інновації. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. том 2, №2, с.94-108 (фахове видання)
 • Кулінарологія: навч. посіб. в 3 ч. Ч.3. Київ: Вид. центр КНУКІМ, 2018. 262 с. 
 • Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія у 2 ч. Ч. 1. Вид. 4-те./ ХДУХТ. Харків, 2017. 962 с.
 • Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія у 2 ч. Ч. 2. Вид. 4-те./ ХДУХТ. Харків, 2017. 591с.
 • Концептуальні засади реформування економічної системи в умовах євроінтеграції: монографія / Черкаси, 2017. 421 с.
 • Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2015. 715 с.
 • Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв з використанням дієтичних добавок: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2013. 787 с.
 • Sobko A.B., Istomina I.O.  Development of special additional offers of hotels in Ukraine Innovation technologies of drinks for preschool children. Perspektive innovation in science, education, production and transport 2016. SWorld. 20-27 December 2016 . C.46-53
 • Sobko A.B., Lifirenko . O.S. Prospects for the production of cheese pudding for preschoolers. Modern problems and ways of their solution science, transport, production and education 2016. SWorld .7-14 June 2016 C.45-52
 • Собко А.Б. Пересічний М.І. Аналіз харчової і біологічної цінності пудингів функціонального призначення для харчування дітей дошкільного віку. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Збірник наукових праць ХДУХТ, 2013. №21. Випуск 2. С. 120-125 (фахове видання)
 • Собко А.Б., Пересічний М.І. Перспективи використання рослинної сировини у харчуванні дітей дошкільного віку. Обладнання та технології харчових виробництв. Збірник наукових праць ДонНУЕТ. 2012. №21. т. 2. С. 280-285
 • Assessing food products control and rations of nutrition of functional destination for children of preschool age. The advanced science journal. April. Volume 2013 ISSUE 2. United states. С. 63-67.
 • Вплив додавання рослинної сировини на реологічні властивості модельних харчових композицій пудингів із м’якого сиру. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри европейської інтеграції України. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Україна-Словаччинна. 2013. Випуск 1. С. 239
 • Пудинг з сиру. Патент на винахід України. №UA 108106. опубл. 25.03.2015. Бюл.  №12. С. 3.5–3.6: іл.