ЗАКРИТИ

savchenko-s-o-700

Савченко Сергій Олегович

Освіта

У 1984 році закінчив Брянський ордена «Знак пошані» інститут транспортного машинобудування (кваліфікація - інженер-механік). У період 1984-1988 рр. навчався в аспірантурі у Московському авіаційному технологічному інституті ім. К.Е. Ціолковського У 1988 році рішенням ради у Московському авіаційному технологічному інституті ім. К.Е. Ціолковського присуджена вчена ступень кандидата технічних наук. (тема дисертації: «Дослідження процесу і розробка технології виготовлення великогабаритних зварювально-паяних конструкцій з молібдену»). У 1995 році, рішенням МОНУ, присвоєно вчене звання доцент кафедри маркетингу (атестат ДЦ АР№ 000260 від 27 квітня 1995р.). У 2002 році закінчив Черкаську академію менеджменту за спеціальністю «Маркетинг» (диплом ДСК ЕК № 004577) У 2011р. у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету МОНУ захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11., диплом ДД № 009451 від 31 травня 2011 р. Тема дисертації: «Моделі інноваційного управління вищим навчальним закладом». У лютому 2016 року МОНУ присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Стажування в 2019 році на кафедрі економіки підприємства, обліку і аудиту у Навчально-науковому інституті економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (72 год.). Підвищення кваліфікації в українсько-європейському центрі наукового співробітництва «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни» (№ADV-1807016-ECO dated 28.08.2022, 180год – 6 кредитів EKTC). Підвищення кваліфікації у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» «Цифрова трансформація вищої освіти» (2023р. 180 годин (6 кредитів ЄКТС)).

Професійне зростання

1989-1991 р. старший викладач кафедри «електричний транспорт» Брянського ордена «Знак пошані» інституту транспортного машинобудування. 1993-1997 р. доцент кафедри маркетингу Інституту управління бізнесом м. Черкаси. 1997-1999 р. директор інституту підвищення кваліфікації Інституту управління бізнесом м. Черкаси. 1999-2002 р проректор з заочного та дистанційного навчання. 2002-2006 ректор (директор) інституту міжнародної і післядипломної освіти Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2006-2012 завідувач кафедри маркетингу Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2012 по 2022 проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З 2022 по теперішній час перший проректор Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. Професор кафедри маркетингу за суміщенням.

Наукові інтереси

Маркетинг, мікроекономіка, менеджмент, економіко-математичне моделювання, макроекономіка, рекламний менеджмент, маркетингова політика розподілення.

Практичний досвід

Із 2014 року по 2022 рік головний редактор наукового журналу «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». Відповідальний керівник госпрозрахункових науково-дослідних тем які виконуються на замовлення Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова: «Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки”», «Стратегізація інноваційного розвитку інфокомунікаційної сфери національної економіки».

Навчальні курси, що викладає

Маркетинг, рекламний менеджмент, маркетинговий менеджмент, маркетингова політика розподілення, мікроекономіка

Вибіркові публікації

Автор 114 наукових робіт, серед них 4 монографії, 87 наукових статей, 1 навчальний посібник, 18 навчально-методичних робіт

  1. Савченко С.О. Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: монография / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова. Бердянск: ИздательТкачук.А.В., 2015. 512 с.
  2. Савченко С.О. Інноваційні технології антикризового управління вищою освітою: аналіз, методології і системні рішення : монографія / С.К.Рамазанов Київ КНЕУ ім. В. Гетьмана; Луганськ: ім. В.Даля. 2016.– 510 с.
  3. Savchenko S. The Modelling оf Education Services and Labour Markets From Marketing Position. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. № 3. 2015.
  4. Савченко С.О. Гендерний аналіз в HR менеджменті. Бізнес Інформ: Науковий журнал. Видавничий дім «ІНЖЕК». 2015. №8. C. 261-265.
  5. Савченко С.О., Манькута Я.М. Концепція моделювання життєздатної системи інноваційного управління вищим навчальним закладом. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2015. Том 20 Випуск 3. C. 281-285.
  6. Савченко С.О., Ус Г.О. Підходи до моделювання системи управління якістю то іі результативності для закладу вищої освіти. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. 2019, № 2 (27). Черкаси: СУЕМ С.5-16.
  7. Savchenko S., Sukach О. Home Bias and European Integration. Списание «Икономически изследвания (Economic Studies)». / Българска академия на науките, Икономически ин-т, Стопанска Академия "Д.А. Ценов" ; гл. ред. М. Димитров. София (България) : Институт за икономически изследвания при БАН. Issue 5. 2020. 178 p. Pp. 60-78. ISSN 02053292. Q2 "Economics, Econometrics, Finance" in SCOPUS. URL: https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia.
  8. С.О.Савченко, Н.Р.Аблязова, О.М. Сукач. Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством. «Підприємство та інновації» Науковий журнал 2021, – №17 – Київ: ПВНЗ «Міжнародній університет фінансів» – С.46-50. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.9
  9. С.О.Савченко О.М. Сукач, Ю.Ю. Сиволап. Нейромаркетинг як інструмент впливу на поведінку споживача. Економічний простір» Збірник наукових праць №174/2021 Видавничий дім «Гельветика» 2021, – С.86-90. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-15