ЗАКРИТИ

sarana-l-a-700-2.jpg

Сарана Леся Анатоліївна

Освіта

У 2003 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста-фінансиста.

У період 2011-2013 рр. навчалась у аспірантурі Черкаського держаного технологічного університету за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». У січні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукові засади розвитку міжгалузевих зв'язків в агропромисловому комплексі регіону», у Спеціалізованій Вченій раді Д 73.052.02 при Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.05

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • ­Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. Свідоцтво № 16051956 про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки від 16.05.2019 р. (108 год.).
 • ­Certifikate of participation №593 has participated successfully in the 9th International Scientific and Practical Workshop "FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY AS THE BASIS FOR INFORMATION SOCIETY" during 180 hours, December 19-22, 2019
  ­Академія цифрового розвитку. «Цифрові інструменти Google для освіти: базовий рівень». 25 липня -07 серпня 2022 р. Сертифікат від 08.08.2022р. №GDTfE-01-09676 (30 год.)
 • ­Академія цифрового розвитку. «Цифрові інструменти Google для освіти: середній рівень». 08 серпня -14 серпня 2022 р. Сертифікат від 15.08.2022р. №GDTfE-01-С-07324 (15 год.)
 • ­Академія цифрового розвитку. «Цифрові інструменти Google для освіти: поглиблений рівень». 15 серпня -21 серпня 2022 р. Сертифікат від 15.08.2022р. №GDTfE-01-П-03477 (15 год.)
 • ­Міністерство освіти і науки України, Приватний навчальний заклад «Європейський університет», Свідоцтво про підвищення кваліфікації, серія ПК №24366800/000338-23, за темою Цифрова трансформація вищої освіти, в обсязі 180 академічних годин (6 кредитів ECTS), 12 травня 2023р.

Професійне зростання

Спеціаліст відділу комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності і юридичного супроводу Черкаського інженерно-технологічного інституту (2005-2008 рр.)

З 2008-2010 рр. старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського інженерно-технологічного інституту .

З 2015 рр. доцент кафедри маркетингу, фінанси, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

З 2016 року дійсний член-кореспондент Академії економічних наук України, спеціальність «Фінанси».

Наукові інтереси

Дослідження методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості регіонального підприємництва, розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, банківські інновації фінансова система.

Основні навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» - Фінанси підприємств, Фінанси, гроші та кредит, Банківські операції, Фінансовий ринок.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Міжнародні розрахунки та валютні операції, Фінансовий контролінг, Фінансове посередництво.

Вибіркові публікації

Автор понад 80 наукових робіт, серед них 2 монографії, 25 наукових статей, тези конференцій, 30 навчально-методичних робіт.

 1. Сарана Л.А. Актуальні питання регіональної політики підтримки бізнес-інкубування в Україні. Наукове видання. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. № 28(17) 2018, Херсонський національний технічний університет. С.135-140. 
 2. Сарана Л.А., Сиволап Ю.Ю. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства на ринку. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2019. 
 3. Сарана Л.А. Особливості кластерного підходу до розвитку секторів економіки регіонів. Науковий журнал «Економіка: реалії часу» Одеський національний політехнічний університет. 2019. №4.
 4. Сарана Л.А., Білан О.В., Бітюк І.М. Управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання. Проблеми системного підході в економіці. Випуск № 2 (82) / 2021.
 5. Сарана Л.А., Гордієнко Л.А. Сценарії функціонування банківської системи України в умовах пандемії COVID-19 Modern Economics : Електронне наукове фахове видання з економічних наук. Миколаїв. 2021. № 25 (2021).
 6. Сукач О.М., Сарана Л.А., Гордієнко Л.А. Податкові інструменти регулювання доходів місцевих бюджетів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: серія «Економіка». 2021. № 100.
 7. Сарана Л.А. Особливості управління податковими ризиками держави на час дії воєнного стану Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. №4. URL: https://reicst.com.ua/pmt/issue/view/issue_4_2022.
 8. Сарана Л.А. Податкові пільги та їх місце у механізмі прямого оподаткування. ІІ Міжнародний податковий конгрес, 26 листопада 2021р. Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).
 9. Сарана Л.А. Правові аспекти електронного кабінету платника податків. Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 25 листопада 2021 року, м. Черкаси. СУРА
 10. Сарана Л.А. Фінансовий ринок як платформа успішного ведення бізнесу в Україні. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. 405 с.
 11. Сарана Л.А. Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприємства. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки» 18 лютого 2021 року, м. Луцьк
 12. Сарана Л.А. Податкові пільги та їх місце у механізмі прямого оподаткування. ХІ Международная научно-практическая конференция "IMPLEMENTATION OF MODERN SCIENCE IN PRACTICE", 29 ноября-01 декабря 2021, Сан-Франциско, США
 13. Сарана Л.А. Податкове навантаження для спеціальної третьої групи ФОП на період дії воєнного стану ХVІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» 27 жовтня, 2022
 14. Сарана Л.А. Фінансові інновації в банківському секторі економіки. ХІХ Міжнародної науково практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Актуальні проблеми фінансової системи України, 24 листопада 2022р.
 15. Сарана Л.А. Актуальні проблеми науково-технічного розвитку країни в умовах формування «Економіки знань». FORMATION OF KNOWLED GEECONOMYAS THE BASIS FOR INFORMATION SOCIETY Vienna-Salzburg, Austria – Prague, CzechRepublic – Nurnberg-Dresden, Germany – Krakow-Wroclaw, PolandKyiv, Ukraine 2020. 108 p
 16. Сарана Л.А. Сукач О.М. Правові аспекти електронного кабінету платника податків. Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання:збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції,м. Черкаси, 25 листопада 2021 року. Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. 190 с. [Укр., рос., англ. мови].
 17. Сарана Л.А. Правове забезпечення депозитної діяльності банківського сектора в Україні. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (26-27 листопада 2020 року, м. Черкаси). Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
 18. Сарана Л.А. Сукач О.М. Маркетинговий інструментарій забезпечення конкурентоспроможності банку. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. 476 с. С. 152-153
 19. Сарана Л.А. Сукач О.М. Фінансовий контролінг у системі управління бізнесом. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. 576 с. C. 194-196
 20. Сарана Л.А. Фінансування оборони та військово-промислового комплексу. Реалізація гендерної політики в умовах суспільних трансформацій: збірник тез доповідей учасників Науково-практичної конференції, Черкаси, 27 квітня 2023 р. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023. 252 с.
 21. Перспективи розвитку фінансового потенціалу місцевих бюджетів в Україні. "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації" 19 травня 2023р., м.Тернопіль, ЗУНУ