ЗАКРИТИ

novak-a-v-700

Новак Анна Валеріївна

Освіта

У 2011 році з відзнакою закінчила Навчально-науковий інститут історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія», отримавши кваліфікацію магістр історії, викладач історії. З 2011 по 2014 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі історії та етнології України Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат історичних наук (доктор філософії історії). У 2020 році закінчила Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова за спеціальністю «Право», отримавши кваліфікацію магістр права.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Свідоцтво № 232/04 від 26.10.2020 про проходження стажування на кафедрі державно-правових дисциплін ННІ економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, (180 годин / 6 кредитів); Сертифікат СК№ 02139133/018182-21 від 22.10.2021 КНЗ ЧОІПОПП ЧОР про проходження стажування за програмою «Науково-педагогічна та педагогічна діяльність у контексті сучасних викликів», 180 годин (6 кредитів).

Професійне зростання

У 2008 р. – педагог-організатор Міжнародного дитячого центру «Артек». З 2011 р. – викладач Коледжу економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту за трудовою угодою. З 2015 – 2017 – головний спеціаліст відділу вищої, професійно-технічної освіти та фінансового забезпечення управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. З 2017 – 2019 – старший інспектор навчально-методичної роботи Коледжу економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, викладач Коледжу економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»). З 2019 р. – доцент кафедри приватного права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, в.о. Вченого Секретаря Вченої Ради Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З 2020 р. – учений секретар Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. З 2021 р. – Директор Фахового коледжу Приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

Наукові інтереси

Розвиток громадянського суспільства та місцевого самоврядування (правовий аспект), інтелектуальна історія України, історія міжнародних зв’язків ХХ – XXI ст., міжнародне право.

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр»:

Господарське право, Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні, Порівняльне правознавство, Міжнародне право, Основи римського цивільного права, Права людини та їх захист, Правові засади державної служби та органів місцевого самоврядування, Історія України

Для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»:

Основи римського цивільного права, Права людини та їх захист, Історія України, Культурологія.

Вибіркові публікації

Автор 20 наукових праць (18 наукових статей).

 1. Новак А.В. Законодавче забезпечення виконання аліментних зобов’язань щодо дитини в Україні // Часопис Київського університету права: Київський університет права НАН України Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2020. – Вип. 2. – С. 243 – 246.
 2. Новак А.В. Досвід комунікації наддніпрянської інтелігенції з репрезентантами галицької наукової думки М. Бучинським та М. Павликом // Science and Education a new Dimension. Humanities and Science, I (2), Issue. 12. – Budapest, 2013. – C. 65–68.
 3. Новак А.В. Інтелектуальна взаємодія Міхала Грабовського та наддніпрянської еліти: культурно-науковий аспект // Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny. – Częstochowa ; Humań ; Poznań, 2013. – C. 163–169
 4. Новак А.В., Присяжнюк Ю.П. Концепції інтелектуалів та революційні перспективи української спільноти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)// Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Вип. 282. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 51–57.
 5. Новак А.В. Інтелектуальна взаємодія Галичини та Наддніпрянської України як складова українського національного руху другої половини ХІХ ст. // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. – Вип. 6. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 215–217.
 6. Новак А.В. Галичина інтелектуальна : поступ національного самовизначення середини ХІХ ст. // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Вип. 262. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 77–81.
 7. Новак А.В. Український Захід : візії Драгоманова // Наукові записки. Серія : Історичні науки. – Вип. 17. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 99–104. Новак А.В. Шлях до науки : еволюція української етнографії у ХІХ – першій третині ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. – Вип. 5. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 67–69.
 8. Новак А.В. Комунікація наддніпрянської інтелігенції з репрезентантом галицької наукової думки О. Барвінським // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Вип. 242. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 42–48.
 9. Новак А.В., Присяжнюк Ю.П. Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст. : новітні території історичних досліджень // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 14. – С. 30–32.
 10. Новак А.В. Інтелектуальний вплив заходу на світоглядні орієнтири наддніпрянських українофілів // Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали IІІ Всеукр. конф. з міжнар. участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.) : у 4-х ч. – Д. : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 1. – С. 40–43. Новак А.В. Українофільство на межі третьої стадії національного руху // «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси». Матеріали IV Всеукр. конф. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р.) : у 3-х ч. – Д. : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С. 189–192.
 11. Новак А.В. Діалог у листах О. Барвінського та П. Куліша : національний аспект // ХХІІІ наукова сесія осередку Наукового Товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 6–29 березня 2012 р. / За ред. В.В. Масненка. – Черкаси : ІнтролігаТОР; Осередок НТШ у Черкасах, 2012. – С. 11–16.
 12. Новак А.В. Хмельниччина у поглядах наддніпрянської інтелігенції ХІХ ст. // VII Богданівські читання : Матеріали Всеукр. Наук. Конф. : Зб. Наук. ун.. / Редкол. : О. Драч, К. Івангородський, А. Касян та н.. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 196–200.