ЗАКРИТИ
mankuta-y-m

Манькута Яна Миколаївна

Освіта

У 2009 р. закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика» » (кваліфікація - магістр з економічної кібернетики в інформаційному менеджменті).

У період 2013-2015 рр. навчалась у аспірантурі Східноєвропейського університету економіки та менеджменту за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

У липні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделювання бізнес-процесів управління якістю надання освітніх послуг», у Спеціалізованої Вченої ради К 73.138.02 при Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки від 16.05.2019 (108 год.)). 
ECL ExamCentre «UniversalTest»(Україна)»(English), Level B, 2020.

Професійне зростання

Викладач кафедри економічної кібернетики Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (2007-2014 рр.). 2011-2020 рр. начальник центру заочно-дистанційного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. 2018-2020 рр. доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З вересня 2020 року доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Реінжиніринг бізнес-процесів, Управління проектами інформатизації, Інформаційний бізнес, Об’єктно-орієнтовне проектування. Патерни проектування, Прогнозування соціально-економічних процесів, Безпека інформації та даних.

Практичний досвід

 • НДР «Моделювання бізнес-процесів управління якістю надання освітніх послуг» (2013 -2015 рр.). 
  Навчальні курси, що викладає:
 • Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Об’єктне моделювання,Управління проектами інформатизації, Технологія проектування та адміністрування БД і СД, інформаційний бізнес.
 • Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Інформаційний менеджмент, Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень, Економічне обґрунтування проектних рішень.

Вибіркові публікації

Автор 52 наукових робіт, серед них 3 монографії, 33 наукових статей, 16 підручник та навчальний посібник.

 1. Манькута Я.М. Модель ефективності системи управління якістю у ВНЗ. Ефективна економіка: Електроне наукове фахове видання. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3740.
 2. Коваль В.В., Манькута Я.М. Онтологічне моделювання моніторингу бізнес-процесів управління діяльністю ВНЗ для підвищення показників оцінки якості надання освітніх послуг. Регіональна економіка та управління: Науково-практичний журнал. Запорожжя, 2015. № 3 (06). С. 119-122.
 3. Mankuta Ya. Adaptivemodelofknowledgemanagementinthemodernsocio-economicsystem. Social Transformations of the National Economy in the Context of European Integration: Collective monograph/ Yu. Pasichnyk an dother: [Ed. By of economics Sciences, Prof. LupenkoYu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. P. 256-265.
 4. Коваль В.В., Манькута Я.М. Модель забезпечення інформаційної безпеки процесу управління конкурентоспроможністю ринкової діяльності підприємства. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr, 2020. 380 р. (Рр. 197–209).
 5. Mankuta Ya. Agile approach adaptation in the educational process. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов: Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, 21 ноября 2019 г. Минск: БНТУ, 2019. С. 83-85.
 6. Манькута Я.М. Процес управління комерційним контентом для реалізації інформаційного бізнесу. Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2018 р. м. Бахмут: ННППІ УІПА. С. 78-80.
 7. Манькута Я.М., Могілей С.О. Розробка моделі аналізу загроз інформаційній безпеці на основі DLP-технології. Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2020», (Одеса, 22-23 жовтня 2020 р.) / Одеська нац. акад. харч. технологій. Одеса: ОНАХТ, 2020. С. 69-72.