ЗАКРИТИ

lysenko-o-m-700

Лисенко Олександр Миколайович

Освіта

У 2000 р. закінчив Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія та основи правознавства» та отримав кваліфікацію – вчитель історії та правознавства.

2017 рік – Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 081 «Право», кваліфікація – магістр права.

Кандидат політичних наук з 2006 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Стажування (підвищення кваліфікації)

2018 рік – сертифікатна освітня програма «Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики». 
2020 рік – Academic and scientific honesty standards: modern challenges and solutions» (Certificate of participation № AD-023-200313 (140 hours), date of issue 13.03.2020, Warsaw, Poland.

Професійне зростання

Викладач правознавства, завідувач денним відділенням Черкаського комерційного технікуму (2000 – 2002 рр.). Асистент, старший викладач,  доцент кафедри публічного права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2002 – 2008 рр.). Державна служба у Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі Кабінету Міністрів України (2008 – 2015 рр.). З березня 2016 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З вересня 2020 року по березень 2023 року – декан факультету права та гуманітаристики.

Наукові інтереси

Міжнародне право, право ЄС, інтеграційні процеси України, інформаційні війни, інформаційні правовідносини.

Практичний досвід: голова правління ЧРО «Асоціація українських правників», постійно залучений до роботи Черкаського районного суду як присяжний, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року.

Навчальні курси, що викладає

Інформаційно-правове забезпечення правозастосовчої діяльності, господарське право, господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право, теорія держави і права.

Вибіркові публікації

Автор понад 50 публікацій.

 • Ландіна А.В., Лисенко О.М. Кримінально-правові заходи запобігання алкоголізму: порівняльно-правовий аспект. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С.219 – 223.
 • Ландіна А.В., Лисенко О.М. Профілактика алкоголізації населення: медично-правовий аспект. Конституційні засади медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 59.
 • Лисенко О.М. Становлення організаційної структури Верховної Ради України в контексті процесу європейської політики інтеграції України (1991 – 2004 рр.). Матеріали Міжнародної конференції: Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір. 25 жовтня 2019 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Львів: СПОЛОМ, 2019. С.198-201.
 • Ландіна А.В., Лисенко О.М. Міжнародні стандарти призначення покарання спеціальному суб’єкту злочину. Правова держава. Випуск 31. К.: Ін-тдержави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. 630 с. С.380 – 388.
 • Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар. Станом на 20 травня 2020 р. / авт. кол. Боровик А.В., Дрозд В.Г., Лисенко О.М., Пєтков В.П. та ін. / За заг. ред. Теремецького В.І. К.: Видавничий дім «Професіонал», 2020. 791 с.
 • Novytskyi V.A., Novytskyi A.M., Ryzhuk O.M., Taran Ye.I. Economic and legal forecasting analysis of the healthcare financing sources maturity in Ukraine. Georgian Medical News. 2020. №4(301). P.183 – 188.
 • Лисенко О.М. Забезпечення права людини на судовий захист у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльний аспект. Часопис Київського університету права. 2021. № 2. С.84 – 88.
 • Лисенко О.М. Інституціоналізація Верховної Ради України в контексті європейської інтеграції (1990 – 2004 роки). Тридцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка, В.В., Тельвака. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. 188 с.
 • Лисенко О.М. Забезпечення права людини на судовий захист в законодавстві України. Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково- практичної конференції, м. Черкаси, 25 листопада 2021 року. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. 190 с.
 • Ландіна А.В., Лисенко О.М. Права і свободи людини в Україні: історія та законодавче забезпечення. Часопис Київського університету права. 2021. № 3. С.84 – 89.
 • Кузнецова Л.В., Лисенко О.М. Щодо питання довіри в поліцейській діяльності. Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації. (Київ, 26 лютого 2021 р.) Збірник наукових праць. Київ-Тернопіль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021. 309 с.
 • Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності органів Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С.229 – 232.
 • Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Щодо питання відмежування кримінального правопорушення передбаченого ст..ст.210 та 211 КК України від адміністративного правопорушення. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С.453 – 456.