ЗАКРИТИ
lyshko-s-v-500

Лишко Світлана Василівна

Освіта

У 1994 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування» (кваліфікація  інженер-механік).

У 2004 році закінчила Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (кваліфікація економіст).

У 2010 році у спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана хмельницького захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 історія України, диплом ДК № 059536 від 1 липня 2010 року. Тема дисертації «Формування і розвиток полків Слобідської України в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.»

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та управління. Атестат доцента 12ДЦ № 036372 від 10 жовтня 2013 року.

Стажування (підвищення кваліфікації)

У 2021 році пройшла Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації  «STEM освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти» 18 жовтня  - 26 листопада 2021 року. Тези доповіді «Застосування концепції STEM освіти у підготовці маркетологів для сучасного ринку праці». Зараховано 180 годин.

Професійне зростання

2003-2010 р.р. викладач кафедри економіки та управління ЧДТУ;

2010-2011 р.р. старший викладач кафедри економіки та управління ЧДТУ;

2011-2015 р.р. доцент кафедри економіки та управління ЧДТУ;

2015-2019 р.р. директор центру післядипломної освіти та підготовки ЧДТУ;

З 2021 р. - доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи і страхування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси 

Маркетинг, логістика, вивчення інтегрованих маркетингових комунікацій, комунікаційна діяльність, бренд-менеджмент, маркетинг послуг.

Навчальні курси, що викладає

Інтегровані маркетингові стратегії, Логістика, Інфраструктура товарного ринку, Комунікаційна діяльність, Маркетинг послуг, Маркетингове ціноутворення, Бренд-менеджмент, Конкурентоспроможність підприємства, Маркетинг послуг, Паблік-рілейшинз.

Вибіркові публікації

Автор  56-ти наукових робіт, серед них 53 наукових статей, 3 навчально-методичні роботи.  

 1. Лишко С.В. Банківсько-кредитні установи в Україні (1860-1919 р.р.). Збірник наукових  праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. 2010. № 25. Частина ІІІ. Том 2 С. 220-224.
 2. Лишко С.В., Заболотний О.Г. Забезпечення розвитку та захисту національних страхових ринків економічно розвинених країн. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. 2012. №31. Частина І. С. 119-122.
 3. Лишко С.В. Методичний інструментарій оцінки впливу стану податкової системи на діяльність підприємства. Збірник наукових праць праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. 2012. №31. Частина ІI. Том 2. С. 220-227.
 4. Лишко С.В. Шляхи оптимізації процесу управління інвестиційною діяльністю  в регіоні. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки: Серія „Економіка”. Донецьк: ДонДУУ, 2012. Вип. 268. Т. Х. С. 45-49.
 5. Лишко С.В. Земельне оподаткування в економічній політиці та його правове регулювання в наукових студіях економістів  XVII-XIX ст. Сучасність , наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції 19-21 листопада 2012 року. Частина 1. Інститут наукового прогнозування. Київ. 2012. С. 54-58.
 6. Лишко С.В. Дослідження фінансової проблематики західно-європейськими вченими  XVI- XVIII ст. Черкаський державний технологічний університет. Теорія і практика сучасної економіки. XIII Міжнародна науково-практична конференція. Черкаси. ЧДТУ. 2012.
 7. Клочковська В.О., Лишко С.В. Система державного регулювання агропромислового комплексу в регіоні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 33. Ч. ІІІ. С. 225-228.
 8. Лишко С.В., Петровський М.І. Система управління структурними змінами в економіці, як основа стійкого розвитку регіону. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки: Серія „Економіка”. Донецьк: ДонДУУ, 2013. Вип. 269. Т. IV. С. 55-64.
 9. Лишко С.В. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. С. 261 263.
 10. Лишко С.В. Функціональне забезпечення стратегічного управління структурними змінами. Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні у контексті євроінтеграції: матеріали ІX міжнародної науково-практичної конференції (м. Ялта, 1-16 жовтня 2013 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2013. С. 21-24.
 11. Лишко С.В. Сутність поняття конкурентоспроможності регіону. Стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в економіці та бізнесі: тези доповідей IV всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 5 грудня 2013 р.). Вінниця : Вінницький національний аграрний університет,  2013. С. 171-173.
 12. Лишко С.В. Визначення сутності категорій «економічного зростання» та «економічного розвитку. Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: тези доповідей І міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 5-6 грудня 2013 р.). Донецьк : Донецький державний університет управління, 2013.
 13. Лишко С.В., Гріднєва Д.В., Сарана Л.А., Мигаленко О.І. Економічні передумови забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 36. Ч. ІV. С. 60-67.
 14. Лишко С.В. Наукові підходи до визначення напрямів трансформації економіки регіону. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч тр. Винница: ДонНУ, 2014. С. 161-166.
 15. Лишко С.В., Пригодюк О.М. Підвищення рівня використання економічного потенціалу в напрямку розвитку регіональної економічної системи. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2 (19 ), 2015. С. 54-63
 16. Лышко С.В., Миленький В.Н., Пригодюк Е.Н. Оценка экономической эффективности как предпосылка устойчивого развития регионов Украины. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Экономика и право в условиях развития современного общества (сборник научных статей) Гомель, 2015.
 17. Лишко С.В. Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2016. Вип. 41. Ч. І. С. 97-104.
 18. Лишко С.В. Інституційне забезпечення додаткової професійної освіти: зарубіжний досвід. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 17. Ч.2., 2016. С. 126-131
 19. Брянцев В. О., Мельниченко Г. М., Лишко С. В. Вплив інвестиційно-інноваційної підсистеми регіону на його розвиток. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 3. С. 83-87.
 20. Формування інтегрованих комунікацій як основи маркетингових стратегій сучасного бізнесу. Modern Economics. 2021.