ЗАКРИТИ

germanenko-l-m-700

Германенко Людмила Миколаївна

Освіта

У 1994 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю «Економіка та управління виробництвом» (кваліфікація - спеціаліста «економіст»), у 2002 році Черкаський інститут управління за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація - «економіст-бухгалтер»).

У період 2008-2011 рр. навчалася у заочній аспірантурі Східноєвропейського університету за спеціальністю «Економіка». Кандидат економічних наук з 2014 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистила у жовтні 2013 рокуна тему: «Формування та розвиток продовольчої забезпеченості регіону» у Спеціалізованій Вченій раді Д 73.052.02 при Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Стажування

Навчально-науковий інститут економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка про проходження стажування на кафедрі економіки підприємства, обліку і аудиту №211/03 від 22.05.2019р.);
«Викладання економічних дисциплін у 2018/2019 рр.» (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Kielce, dn. 12.06.2019 r. (38 год)).
Науково-освітній консорціум (м. Кельце, Польща) : Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (20.01-31.01 2021 р. – 6 кредитів).

Професійне зростання

1994-2006 рр. асистент кафедри економіки і фінансів,викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, старший викладач кафедри обліку і аудиту Черкаського інституту управління бізнесом (Черкаської академії менеджменту, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту). З 2006 р. по 2009 р. обіймала посаду заступника завідувача кафедри обліку і аудиту. У 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. З 2014 року обіймає посаду доцента кафедри обліку і аудиту (з 2019 р. кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, з вересня 2020 р. – Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова).

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Наукові інтереси

Методика та оптимізація обліку; організація фінансового обліку на підприємствах; формування облікової політики; оподаткування суб’єктів господарювання; продовольча безпека.

Навчальні курси, що викладає

бухгалтерський облік, фінансовий облік, звітність підприємства, організація обліку, податкова система, облік і звітність суб’єктів малого підприємництва.

Вибіркові публікації

Автор 46 наукових робіт (серед них участь у 4 колективних монографіях, 22 наукові статті), 50 навчально-методичних робіт.

 1. Германенко Л.М. Совершенствование оценки региональной продовольственной обеспеченности с помощью кластерного ранжирования регионов. Математическое моделирование экономических систем: Текущие научные проблемы Восточной Европы : Кол. монография / под ред. Марека Милоша. Люблин: В-во “ПолітехнікаЛюбельська”, 2013. 156с. С. 31-44.
 2. Германенко Л.М., Свєтлова Н.М. Формування облікової політики підприємства щодо необоротних активів в контексті вимог Податкового кодексу України. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph / L.Kindratska, K.Pavlov, L.Shpak, О.Yatsenko [et.al]; editedbyV. Yatsenko . Vienna(Austria), 2016. С.166-174.
 3. Германенко Л.М. Витрати як економічна категорія та об’єкт обліку. Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Вип. 2, 2014. С. 1380-1384.
 4. Германенко Л.М., Веретільник В.В., Лелеко І.Г Ризики і оcобливоcті проведення аудиту з викориcтанням хмарної комп'ютерної технології обробки даних. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : Науковий журнал. №2(19). Черкаси: СУЕМ, 2015. С. 182-194. (Серія: Економіка і менеджмент).
 5. Германенко Л.М. Обґрунтування використання методів обліку витрат та калькулювання в економічних реаліях. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Вип. 40. Ч.І. Черкаси: ЧДТУ, 2015. С. 134–140. (Серія: Економічні науки).
 6. Германенко Л.М., Панасенко Л.М. Методологічні аспекти цілепокладання у системі стратегічного управління розвитком підприємства. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : Науковий журнал. №2(25). Серія: Економіка і менеджмент. Черкаси: СУЕМ, 2018. 158 с. С.108-115.
 7. Германенко Л.М. Організація впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності як інструмент економічної інтеграції. Двадцять шоста наукова сесія Осередку наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 5-23 березня 2015р. / За ред. В.В. Масненка. Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2015. С. 60-62.
 8. Германенко Л.М. Проблемні аспекти реалізації державної підтримки фермерських господарств в Україні. Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 р.). Черкаси: СУЕМ, 2019. 220 с. С.160-162.
 9. Дмитрук Б.П., Германенко Л.М., Cвєтлoва Н.М. Особливості та напрямки забезпечення облікової політики необоротних активів в обліку і оподаткуванні.Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5 УДК 657.4 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/605