ЗАКРИТИ

chudaeva-i-b-700

Чудаєва Ія Борисівна

Освіта

У 1995 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут, за спеціальністю «Радіотехніка» і отримала кваліфікацію радіоінженер. Навчалася в аспірантурі Черкаського інженерно-технологічного інституту з 1995 по 1998 роки.

У 1999 році, у Спеціалізованій вченій раді Д41.052.01. Одеського державного політехнічного університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка п'єзоелектричних перетворювачів механічних величин поліморфного типу», за спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».

У 2002 році закінчила Черкаський інститут управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала кваліфікацію менеджер-економіст.

Вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій присвоєно в 2003 році. У 2015 році у Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.01 Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» захистила докторську дисертацію на тему «Механізм реалізації державної політики в сфері розвитку науково-технічних формувань», за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2015 р. присвоєно науковий ступінь – доктора економічних наук. 2019 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економікм і менеджменту.

Стажування (підвищення кваліфікації)

У 2018 році пройшла стажування за міжнародною програмою «Акмеологія і освітянський процес» у Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» м. Варна, в Болгарії, країні, яка входить до країн Європейського Союзу (ЄС), зараховано 6 квал. кредитів, посвідчення рег № 5087/03.12.2018 г. (Наказ № 44/1 від 8 серпня 2018 р).

У 2019 році пройшла міжнародне стажування в межах ІІ сесії VII Міжнародного наукового семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», 4–11 травня 2019, у Веронському і Падуанському університетах, міста Верона-Падуя, в Італії, країни, які входять до країн Європейського Союзу (ЄС) сертифікат № 0240, зараховано 180 год. (Наказ 06/1-к від 26 квітня 2019 р.);

Професійне зростання

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

01.01.2000р. – 20.10.2005р. – доцент кафедри менеджмент організацій у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту;

20.10.2005р. – 01.11.2007р. – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу;

01.11.2007р. – 01.12.2009р. – завідувач кафедри менеджменту організацій;

01.12.2009р. – 25.11.2013р. – директор інституту менеджменту;

25.11.2013р. – 01.09.2017р. – директор інституту економіки і менеджменту;

01.09.2017р. – 31.10.2020 р. – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

02.11.2020р. – ректор Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Механізм реалізації державної політики у сфері науково-технічних формувань, економіка і управління національним господарством, державне та регіональне управління, формування та розвиток управлінських команд, сучасний менеджмент. Автор 247 публікації, з них 205 наукових та 42 навчально-методичного характеру, у тому числі 69 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них 3 статті - у рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus i Web of Science; 3 – монографії, 5 - колективні монографії.

Практичний досвід

Відповідальний керівник та учасник науково-дослідних тем:

«Командний менеджмент в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0112U005735); 
«Організаційно-економічний механізм розвитку науково-технічних зон» (номер державної реєстрації 0110 U 007539); 
«Модернізація системи менеджменту в умовах євроінтеграційного розвитку освітнього простору України» (номер державної реєстрації РК 0118 U 100506).

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Управління персоналом.

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Менеджмент організацій; Міжнародний менеджмент; Антикризовий менеджмент.

Вибіркові публікації

 1. Падурець Г. І., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Як створити ефективну управлінську команду. Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал. 2015. №3. С. 120-124.
 2. Чудаєва І.Б., Ус Г.О., Малярець Л.М., Мартинова О.В. Багатокритеріальна оптимізація значень збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства: інструмент менеджменту для бізнес-інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №3. С. 48-58. (мова оригіналу – англійська).
 3. Chudaieva Iia, Liudmyla Serhieieva, Galyna Us, Olena Makarenko. Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Economy (M3E2 2019). P.04003/DOI: http://doi.org/10.1051/shsconf/2019650400.
 4. Чудаєва І.Б. Моделювання структурних дисбалансів в рівні розвитку інноваційного потенціалу регіонів України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2015. №6 (230). С. 241-245.
 5. Чудаєва І.Б. Науково-технічні формування як складова національної інноваційної системи. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. №2 (19). С.15–27.
 6. Чудаєва І.Б. Моделювання структурних зрушень в підприємництві: сутність, причини та регіональні аспекти [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2015. №9. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 7. Чудаєва І.Б. Американська концепція технопарків як базова модель створення науково-технічних формувань в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджменту. 2016. №2 (21). С. 71-80.
 8. Chudaieva Iia, Galyna Us. Models of Scientific and Technical Zonal Formations for Ukraine and Forecast of Their Number Considering Foreign Experience. Соціально-економічні виклики: міжнародний науковий журнал. 2017. №3. Том 1. С. 91-97.
 9. Чудаєва І.Б., Дмитрук Б.П. Еміграційні процеси в Україні: мотивація, тенденції розвитку та наслідки для країни. Економіка та держава. 2018. №1. С. 4-10.
 10. Задорожний І. С., Задорожний С. В., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Історія формування менеджменту як науки управління. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №2 (27). С. 16-47.
 11. Чудаєва І.Б. Світові міграційні процеси : мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн. Konzeptuelle Grundsätze des Wirtschaftswachstums bei der Globalisierung : kollektive Monographie i herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor W. Jatsenko. Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016. 487p. С.300-310.
 12. Чудаєва І.Б. Світовий досвід розвитку та державна підтримки науково-технічних формувань. Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] : kollektive Monographie. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. 421 p. С. 402-411.
 13. Чудаєва І.Б. Науково-методологічний підхід реалізації державної політики щодо дислокації науково-технічних формувань в Україні. Strategic Estimations and Vectors of Ukraine's Social and Economic Development in the Conditions Of European Integration and the World Partnership: monograph / edited by V. Yatsenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 357p. С.268-287.
 14. Чудаєва І.Б., Сукач О.М. Управлінські аспекти інноваційного розвитку економіки України. Social transformations of the National Economy in the Context of European Integration Processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. By Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Austria, 2019.
 15. Чудаєва І.Б., Сукач О.М. Механізми державного управління у сфері надання соціальних послуг. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. Рр.181–189.
 16. Чудаєва І.Б. Механізм розвитку науково-технічних зон в Україні. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. 2013. 432 с.
 17. Аблязов Р.А, Падурець Г.І., Чудаєва І.Б. Командний менеджмент /Під загальною ред.. Аблязова Р.А. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2008. 325 с. (лист №14/18-Г-235 від 15.06.2006р.). 352 с.
 18. Чудаєва І.Б. Погляд на систему менеджменту, функціонування організації і стилі управління. Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції : зб. тез доповідей учасників  Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2019 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. С. 36-37.
 19. Liudmyla Serhieieva, Galyna Us, Iia Chudaeva, Olena Makarenko. Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Economy (M3E2 2019). P.04003/DOI: http://doi.org/10.1051/shsconf/2019650400.
 20. Чудаєва І.Б. Сучасний інструментарій управління корпоративною культурою організації. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : [ матеріали між нар. наук.-практ.конф. (18 лютого 2020)] / відп. ред. О.М.Полікевич, Л.В.Шостак. Луцьк, 2020. 612 с. С. 603-605.