Академічна доброчесність для здобувачів вищої освіти

Академічна доброчесність для здобувачів вищої освіти

14 червня для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» ОПП «Цифрова економіка» у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова відбувся Круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність та академічний плагіат для здобувачів вищої освіти».

На Круглому столі обговорювались поняття академічної доброчесності, як сукупності етичних принципів та визначених Законом України про освіту правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає:
контроль та самоконтроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
самостійне виконання здобувачами вищої освіти навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей.
Порушенням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти вважається:
академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
списування здобувачами вищої освіти - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності.
Обговорення здобувачами вищої освіти дотримування академічної доброчесності були досить цікавими та потребують постійно їх здійснювати.