Факультет права та гуманітаристики

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри приватного права

Посада: декан факультету права та гуманітаристики

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B8--ggMAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7817-4199

Scopus Author ID: 56609983600

детальніше

Освіта:

У 2000 р. закінчив Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія та основи правознавства» та отримав кваліфікацію – вчитель історії та правознавства.

2017 рік – Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 081 «Право», кваліфікація – магістр права.

Кандидат політичних наук з 2006 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Стажування (підвищення кваліфікації):

2018 рік – сертифікатна освітня програма «Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики»

2020 рік – Academic and scientific honesty standards: modern challenges and solutions» (Certificate of participation № AD-023-200313 (140 hours), date of issue 13.03.2020, Warsaw, Poland.

Професійне зростання:

Викладач правознавства, завідувач денним відділенням Черкаського комерційного технікуму (2000 – 2002 рр.). Асистент, старший викладач,  доцент кафедри публічного права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2002 – 2008 рр.). Державна служба у Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі Кабінету Міністрів України (2008 – 2015 рр.). З березня 2016 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З вересня 2020 року – декан факультету права та гуманітаристики.

Наукові інтереси: міжнародне право, право ЄС, інтеграційні процеси України, інформаційні війни, інформаційні правовідносини.

Практичний досвід: голова правління ЧРО «Асоціація українських правників», постійно залучений до роботи Черкаського районного суду як присяжний, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року.

Навчальні курси, що викладає: міжнародне право, трудове право, державне будівництво і місцеве самоврядування та інше.

Вибіркові публікації:

Автор 51 публікації, з них 33 наукових та 28 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

ЛАНДІНА АННА ВАЛЕНТИНІВНА

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент кафедри публічного права

детальніше

Освіта:
Закінчила історичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького в 2001. Навчалася в аспірантурі відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2001 по 2004 р. Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат юридичних наук у 2005 році. Закінчила юридичний факультет Східноєвропейського університету економіки і менеджменту у 2018 р.

Стажування:

Курс підвищення кваліфікації з теми «Новелізація кримінального права України» у кількості 94 год. (Центр підвищення кваліфікації викладачів кримінального права, 27-29 листопада, 2019 р., м. Харків)

Курс підвищення кваліфікації у кількості 180 год. (кафедра кримінального права та процесу Університету Короля Данила, 21 жовтня-8 листопада, 2019 р., м. Івано-Франківськ)

Професійне зростання:
Молодший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2004 по 2010 р. Науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2010 по 2015 р. Старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2015 по теп.час. Доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління і права з 2007 по 2010 рр. Доцент кафедри публічного права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту з 2018 р. по теп. час.

Наукові інтереси:
Досліджую проблеми кримінально-правової охорони моральності, забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції, інститут суб’єкта злочину у кримінальному праві. Здійсненюю дослідженя проблем інституту суб’єкта злочину у кримінальному праві, удосконалення законодавства у частині кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину – у відповідності до міжнародних стандартів забезпечення прав та основоположних свобод людини та принципам кримінального права. Планую брати участь у науково-практичних заходах щодо розробки нового Кримінального кодексу України та іншого спрямування; у наданні висновків науково-правової експертизи, читання лекційних курсів, підготовці науково-педагогічних кадрів.

Практичний досвід:

НДР «Проблеми забезпечення правопорядку засобами кримінальної юстиції  (в контексті європейських стандартів)»  РК 0114U003872; ІІІ кв. 2014 р. − IV кв. 2016 р.

НДР «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України» РК реєстрації 0117U002703; І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.

Навчальні курси, що викладає: кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, інформаційно-правове забезпечення.

 Вибіркові публікації:

 1. Ландіна А., Лисенко О. Кримінально-правові заходи запобігання алкоголізму: порівняльно-правовий аспект. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 219-223 («Index Copernicus International») (0,5 обл.-вид.арк.);
 2. Ландіна А.В. Інформаційна безпека як об’єкт злочину // Правова держава, Випуск 27. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. С. 354-361 (0,5 обл.-вид.арк.);
 3. Ландіна А.В. Суб’єкт злочинів проти інформаційної безпеки за кримінальним законодавством України // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. Випуск 2(7) / 2016. С. 179-186 (0,5 обл.-вид.арк.);
 4. Ландіна А.В. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції в Україні // Правова держава. Вип. 28. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2017. С. 348-357. (0,5 обл.-вид.арк.);
 5. Ландіна А.В. Забезпечення прав суб’єкта злочину принципами кримінального права // Судова апеляція. – 2017. - № 1 (46). – с. 66-73 (0,5 обл.-вид.арк.);
 6. Ландіна А.В. Відповідальність спеціальних суб’єктів злочинів за кримінальним законодавством України: узгодженість із принципами кримінального права. Правова держава. Випуск 29. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. – с. 281-288 (0,5 обл.-вид.арк.);
 7. Ландіна А.В. Проблеми законодавчого забезпечення поняття спеціального суб’єкта злочину. Судова апеляція. – 2018. - № 2 (51). – с. 47-54;
 8. Ландіна А. В. Спеціальний суб’єкт злочину: порівняльно-правовий аспект. // Вісник Асоціації кримінального права України. - Електронне наукове видання. - Випуск 1(10) / 2018. – с. 54-63 (0,5 обл.-вид.арк.);
 9. Ландіна А.В. Історія становлення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину. Судова апеляція. 2019. № 1. С. 25-31 (0,5 обл.-вид.арк.);
 10. Ландіна А.В. Забезпечення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину нормами Загальної частини КК України. АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Випуск 10. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 325-336 (0,5 обл.-вид.арк.);
 11. Ландіна А., Нікітенко В. Професійна належність як ознака спеціального суб’єкта злочину.  Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5 (106). 2019. С. 117-124 (0,5 обл.-вид.арк.)

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Ландіна А.В. Забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції // Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції : монограф. /кол. авт. К.: Національна академія прокуратури України, 2017.  С. 157- 210 (3 обл.-вид.арк.)

НОВАК АННА ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент кафедри приватного права, учений секретар

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rbMsYaoAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2499-4153

детальніше

Освіта:
1973-1978 рр. – Київський державний університет ім.Тараса Шевченка, спеціалізація: фізична географія, кваліфікація – географ.

1995-1999 рр. – аспірантура у Черкаському державному університеті ім.Б.Хмельницького, спеціальність – теорія та історія педагогіки.

У грудні 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи в сільській школі» у спеціалізованій вченій раді К.58.053.01 при Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Стажування:

Вересень 1985 р.- семінар середньої інструкторської підготовки з пішохідного туризму в Інституті підвищення кваліфікації працівників туристсько-екскурсійних організацій Центральної ради з туризму і екскурсій (м.Сходня Московської обл.) (216 год.).

Серпень 1989 р. – семінар з вищої туристської підготовки з пішохідного туризму у Східно-Сибірському філіалі Інституту підвищення кваліфікації працівників туристсько-екскурсійних організацій (м.Абакан, Росія) (216 год).

Травень 2006 р. - отримала сертифікат, який підтверджує проходження тренінгу Інституту підприємництва та бізнес-менеджменту, проведеного університетом Алабами і Черкаською Академією Управління: Сertificate of Completion.

2014 р. – стажування в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Брала участь у 14 конференціях за профілем кафедри, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції «Инновационные педагогические технологии двухуровневого социокультурного и туристского образования: запросы работодателя и модернизация, комплектации и качество» (Росія, Краснодарський державний університет культури і мистецтва, 9-10 червня 2011 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 16-17 жовтня 2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»(Кіровоградський національний технічний університет, 2014 р.).

Професійне зростання:

2001 р. – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

2002 р. – доцент кафедри економічної теорії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і туризму. Призначена на посаду доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ЧНУ.

2006 р. – доцент кафедри менеджменту і туризму ЧНУ.

2008-2015 рр. – доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи ЧНУ.

2016-2017 рр. – доцент кафедри готельно-ресторанної справи Східноєвропейського університету економіки та менеджменту.

З вересня 2020 р. - доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Організація готельного та ресторанного господарства, спортивний туризм.

Має 52 публікації, з них 37 наукових та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 наукових публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 1 наукову публікацію у закордонних виданнях і одну статтю в академічному виданні.  

Практичний досвід:

1982-1993 рр. – заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаської обласної станції юних туристів.

Навчальні курси, що викладає:

 • «Організація готельного господарства» для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа»;
 • «Організація ресторанного господарства» для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа»;
 • «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства» для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа»;
 • «Туристичне країнознавство» для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Туризм».

Вибіркові публікації:

 1. Міщенко Т.М. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 246-251.
 2. Міщенко Т.М. Туристський кластер як інноваційна форма регіонального розвитку // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: Матер. наук.-практ. конф. – Випуск 7. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С.187-190.
 3. Міщенко Т.М. Удосконалення транспортної системи як запорука розвитку індустрії туризму: Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С. 174-179.
 4. Міщенко Т.М., Грищенко М.М. Українські авіакоридори як важливий фактор впливу на розвиток туризму в Європі// Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. –Кіровоград, 2014. – С.89-91.
 5. Міщенко Т.М., Кошман Ю.С. Внутрішнє і зовнішнє середовища розвитку круїзного туризму в Україні// Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. –Кіровоград, 2014. – С.91-92.
 6. Міщенко Т.М., Лопушенко К. Особливості реклами туристського підприємства // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. –Кіровоград, 2014. – С.82-83.
 7. Міщенко Т.М., Сапатрило В.В. Франчайзинг в туристській індустрії // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. –Кіровоград, 2014. – С.92-94.
 8. Міщенко Т., Второва Т. Світовий ринок туроператорів-консолідаторів: стан та перспективи розвитку// Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»:– Переяслав-Хмельницький. ФОП Лукашевич О.М., 2015, - С.444-449.

ЛІМБОРСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN…

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7575-4320

детальніше

Освіта:

Закінчив Черкаський педагогічний інститут у 1989 році. Навчався в аспірантурі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, де захистив кандидатську дисертацію у 1995. 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.05 – порівняльне літературознавство і 10.01.01 – українська література.

Стажування:

Проходив стажування у Національному авіаційному університеті (Київ) 2017 року на кафедрі прикладної лінгвістики.

Професійне зростання:

Молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України у 1995 – 1998 рр. З 1999 року доцент, а з 2000 – професор кафедри перекладу інституту управління бізнесом. З 2007 року завідувач кафедри перекладу та компаративістики Черкаського східноєвропейського університету економіки та менеджменту. У 2010-2011 рр. професор кафедри літератури Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 2012 року завідувач кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету. З 2020 року завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету ім. Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси: перекладознавство, теоретичні і практичні проблеми художнього перекладу, теорія, історія та порівняльне вивчення української і зарубіжної літератур; вплив глобалізаційних процесів на становлення нових парадигматичних зв’язків між окремими національними літературами; компаративістика як галузь літературознавства і перекладознавства. Автор понад 130 наукових статей, серед яких 5 монографій, а також 2 академічних підручника. Під керівництвом професора було захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.05 – порівняльне літературознавство та 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Практичний досвід: розробка і написання академічного колективного підручника в Інституті літератури НАН України «Історія української літератури ХІХ століття» (видання 1995, друге видання – 2005 року). Участь у розробці і написанні колективної академічної «Історії української літератури» у 12 томах (видання триває) в Інституті літератури НАН України.  

Навчальні курси, що викладає: компаративне вивчення літератур, історія зарубіжної літератури, вступ до літературознавства, основи художнього перекладу, критика і редагування художнього перекладу, основи риторики, історія літератури США та Англії 20 – 21 ст.

Вибіркові публікації:

 1. Лімборський І. Персонаж епічний у творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – К.: НАН України, Інститут ім. Т.Г.Шевченка, 2015. – Т.5. – С.58 - 62.
 2. Лімборський І. Просвітництво і творчість Шевченка // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – К.: НАН України, Інститут ім. Т.Г.Шевченка, 2015. – Т.5. – С.366 - 368.
 3. Лімборський І.В. Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Філологічні науки. – 2015. – 1(9). – С.16 – 20. ().
 4. Лімборський І. Університет початку ХХІ ст.: між глобалізацією та кризою гуманітарних наук // Всесвіт. – 2015. - № 12. – С.250 – 256.
 5. Лімборський І.В. Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку ХХІ ст. // Слово і час. – 2015. - № 8. – С.80 – 86.
 6. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Дивослово. – 2015. - № 12. – С.52 – 59.
 7.  Лімборський І.В. Транслаторика в контексті проблем літературознавчої компаративістики: рецепція – інтерпретація – реінтерпретація // Кременецькі компаративні студії. Випуск V. – Кременець: Видавець ПП Цюпак А.А., 2015. – Т.2. – С.39 – 48.
 8. Лімборський І. Рококо в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С.13 - 22. (facebook.com/dyvoslovo)
 9. Лімборський І. Класицизм в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С.23 – 36. (facebook.com/dyvoslovo)
 10. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С. 37 – 47. (facebook.com/dyvoslovo)
 11. Лімборський І.В. Культурний трансфер філософської естетики Гегеля в українській літературно-теоретичній думці // Слово і час. – 2016. - № 9. – С.3 – 11. (ilnan.gov.ua/sich.htm)
 12. Лімборський І.В. Проза // Історія української літератури: У 12 т. – К.: Інститут літератури НАН, 2016. – Т.3. – С. 234 – 278.
 13. Лімборський І.В. Г.Квітка-Основ’яненко // Історія української літератури: У 12 т. – К.: Інститут літератури НАН, 2016. – Т.3. – С. 371  – 402.
 14. Лімборський І.В. Транслаторика в контексті проблем літературознавчої компаративістики: рецепція – інтерпретація – реінтерпретація // Біблія і культура. Науково-теоретичний журнал. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2016. - Випуск 17. – С. 79 – 84.
 15. Лімборський І.В. Чим розпочинається ХХІ століття у світовій культурі? Спроба культурологічного прогнозу // Всесвітня література. – 2018. - № 9. – С.2 – 9.
 16. Лімборський І.В. Пам'ять людини versus Інтернет // Всесвітня література в школах України. – 2018. - № 11. – С.2 – 5.
 17. Limborsky I. Culture of Ukraine on the borders of civilizations // EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighborhood. – Cherkasy, 2019.
 18. Лімборський І.В. Філософська парадигма художнього перекладу. Феномен нерозуміння «чужого» слова і тексту // Слово і час. – 2020. - № 1. – С.2 – 5.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Лімборський І. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигм. Монографія. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 343 с; Іл.
 2. Лімборський І.В. Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка. Ґенеза художньої свідомості. Європейський контекст. Поетика. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 108 с.
 3. Theory  of Translation and Comparative Literature. Anthology of Critical Materials /Ed. Limborsky I. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – 92 с.
 4. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі. Монографія. – Черкаси: Брама, 2009.  – 148 с. 
 5. Лімборський І.В. Творчість Івана Котляревського. Авторська індивідуальність. Європейські паралелі. Порівняльна поетика. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 96 с.
 6. Лімборський І. Світова література і глобалізація. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. – 193 с. 
 7.  Вивчення літературних напрямів і стилів у шкільному курсі «Світової літератури». Теоретичні і практичні матеріали з елементами уроків. (Відповідальний редактор д.філол.н., професор Лімборський І.В.). – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 92 с.

КУПРІКОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MZKZ6EcAAAAJ&hl=uk

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5877-248X

детальніше

Освіта:

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1997 р. та отримала диплом за спеціальністю «вчитель англійської та української мов і літератури». Навчалася в аспірантурі Слов’янського державного педагогічного університету 2003-2006 р.р. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих технічних навчальних закладах» на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за шифром 13.00.07 – теорія та методика виховання  у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в 2006 р.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Слов’янський державний педагогічний університет (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 121/2014 від 12.06. 2014 р.
 •  участь у методичних семінарах,  вебінарах та онлайн-конференціях з отриманням іменних сертифікатів (Certificates of Attendance) за 2015-2020 р.р :
 1. Cambridge University Press (30 год.)
 2. Cambridge Assessment English (30 год.)
 3. MM Publications and Linguist LTD (30 год.)
 4. National Geographic Learning webinars 2019 (30 год.)
 5. Dinternal Education online training 2020 (30 год) – Serial № DE-34-1210202011-8225

Професійне зростання:

Вчитель англійської мови у загальноосвітній середній школі I-III ступенів № 22 м. Краматорська (Донецька обл.) - 1997- 2001 р.р. Викладач і старший викладач кафедри іноземних мов Донбаської державної машинобудівної академії м. Краматорськ (Донецька обл.) - 2001- 2007 р.р. Старший викладач і доцент, заст. зав. кафедри іноземних мов Національної академії природоохоронного і курортного будівництва м. Сімферополь АР Крим - 2007- 2010 р.р. Доцент кафедри іноземних мов і мовної підготовки Донбаської державної машинобудівної академії м. Краматорськ (Донецька обл.) - 2010 –2014 р.р. Присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземних мов рішенням Атестаційної колегії у 2013 р. Доцент іноземних мов Східноєвропейського університету економіки і менеджменту м. Черкаси з 2015 р. – серпень 2020 р. З вересня 2020 р. Доцент кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова).

Наукові інтереси: Формування міжкультурної компетенції як фактору професійної ідентифікації майбутніх фахівців. Викладає англійську мову, ділову іноземну мову, іноземну мову професійного спілкування.

Навчальні курси, що викладає: іноземна мова, ділова іноземна мова, іноземна мова професійного спілкування, іноземна мова туристичної індустрії.

Вибіркові публікації:

Автор 67 публікацій і тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях, у тому числі 30 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Автор 12 методичних і навчальних посібників.

ЗАХАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EK0jwMoAAAAJ&hl=en&citsig=…

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5482-4652

детальніше

Освіта:

У 1987 році закінчила Московський державний історико-архівний інститут за спеціальністю «Документознавство, організація управлінської праці і діловодства в державних установах» (кваліфікація – документознавець, організатор управлінської праці і діловодства державних установ). 29 листопада 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Спеціалізованій Вченій раді Д 26.23.01 Інституту історії України НАН України.

Стажування (підвищення кваліфікації):

Інститут державного управління та інформаційної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2016 р., тема курсу «Підготовка фахівців з документознавчих та інформаційно-аналітичних дисциплін» (72 год.)

Професійне зростання:

Педагогічну діяльність розпочала у 1993 р. викладачем кафедри соціально-гуманітарних наук Черкаського інституту управління бізнесом, з 1996 р. працювала старшим викладачем кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Черкаської академії менеджменту (правонаступником є Східноєвропейський університет економіки і менеджменту).

Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук була призначена доцентом кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ). З 2004 по 2011 р. очолювала кафедру соціально-гуманітарних наук та документознавства СУЕМ з 2011 р. – кафедру документознавства та інформаційної діяльності СУЕМ, яка у 2018 р. перейменована в кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. З вересня 2020 року доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Загальне та спеціальне документознавство, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційні ресурси, інформаційні технології в документно-інформаційній галузі, документно-інформаційні комунікації, технологія і організація процесів документування і роботи з документами.

У межах наукової школи кафедри бере участь в НДР відповідно до зареєстрованої теми «Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності», а також здійснює керівництво НДР студентів спеціальності і кваліфікаційними роботами за наступною науковою тематикою: «Документаційно-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»; «Інформаційно-аналітична діяльність»; «Актуальні проблеми сучасної науки про документ».

Практичний досвід:

За активної участі  Захарової І.В. в університеті було розпочато підготовку фахівців за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність», «Діловодство» у межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», розроблено концепцію підготовки фахівців, навчально-методичні комплекси за рівнями освіти «магістр», «бакалавр», «молодший спеціаліст» з даної спеціальності.

Результатом багаторічної навчальної та наукової роботи є навчально-методичні комплекси з десяти навчальних дисциплін, навчально-методичні посібники з професійно-практичної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності і діловодства, понад 90 наукових публікацій та навчально-методичних праць. Є автором (співавтором) трьох навчальних посібників для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» (з грифом МОН України), одної монографії.

Від  2010/2011 н. р. виконує обов’язки заступника Голови навчально-методичної ради університету. Результатом діяльності на посаді є, зокрема, розроблені, за її участі, та уведені в дію внутрішні нормативні документи університету (положення, правила, стандарти), які регламентують вимоги до компонентів навчально-методичних комплексів дисциплін, організації навчально-методичного забезпечення, проведення атестації, оформлення результатів навчально-дослідної діяльності студентів, оформлення кваліфікаційних робіт, про вибіркові дисципліни, організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

У 2011 р. нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Документознавство, Документаційне забезпечення управління, Архівознавство, Теорія і практика комунікації, Спеціальне документознавство, Інформаційно-аналітична діяльність.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Документологія, Керування документаційними процесами, Інформаційні ресурси, інформаційно-аналітичні продукти і послуги.

Вибіркові публікації:

 1. Захарова І., Філіпова Л. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2013. 336 с. (гриф МОН України). 
 2. Спеціальне документознавство : навчальний посібник. Черкаси : СУЕМ, 2009. 244 с. (у співавт.).
 3. Спеціальні системи документування : навч. посіб. для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Черкаси : СУЕМ, 2004. 184 с. (у співавт.).
 4. Становлення і еволюція вітчизняного діловодства : монографія. Черкаси: СУЕМ, 2009. 148 с.
 5. Актуальність керування документообігом на основі процесного підходу // Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Львів, 6-7 грудня 2018 р. Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 63-65.
 6. До визначення змісту інформаційної складової у підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності  // Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганський  державний інститут культури і мистецтв, 22-23 лютого 2007 року). Луганськ, 2007. 192 с. С.47-57.
 7. «Документ» і «запис» у контексті впровадження систем керування документами // Документознавство: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VIІ Міжнар. наук.­практ. конф., Київ, 21­-22 трав. 2014 р. ­С.192­-203.
 8. До проблеми формування понятійного апарату електронного документознавства / І. В. Захарова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 9–11 верес. 2010 р.) / Одес. нац. політехн. ун-т. Одесса, 2010. С. 64-71.
 9. Методика організації дипломного проектування зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2005. № 1. С.68-75.
 10. Напрями і зміст підготовки магістрів з документознавства  та інформаційної діяльності // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. Вип. 1. С. 262-269.
 11. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення регіональних органів державного управління // Державне управління і право : Зб. наук. праць. У 2-х ч. Ч.1 / Київський національний університет культури і мистецтв; Інститут державного управління і права.  К., 2006. Вип.1. 224 с. С.42-51.
 12. Системний підхід до документаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів // Вісник ХДАК. Вип. 15. Харків: ХДАК, 2004. С. 130-142. (у співавт.).
 13. Формування і розвиток спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Східноєвропейському університеті // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія: економіка і менеджмент. 2012. № 2(12). С.43-53.
 14. Формування моделі фахівця інформаційної галузі // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. Вип.120. 160 с.  С.19-24.
 15. Щодо дефініції документа як невід’ємного елемента ділової практики / І. В. Захарова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-13 верес. 2008 р.) / Одес. нац. політехн. ун-т. Одеса: Друк, 2008. С. 27-32.
 16. Щодо змісту поняття «електронний документ» як предмету дослідження спеціального документознавства // Вісник Черкаського університету : науковий журнал; серія «Історичні науки»; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 2012. № 22 (235). С. 139-147.
 17. Щодо формування інформаційної компетентності фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Інститут державного управління та інформаційної діяльності. К., 2010. С. 191-195.

ДАНИЛОВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь:  кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Посада: проф. кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін

детальніше

Освіта:

Закінчила філософський факультет Ленінградського гос. Університету ім. А.А.  Жданова в 1970.

Навчалася в аспірантурі  філософського факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію на здобуття вченого  ступеня  кандидат  філософських наук у 1982р.

Стажування:

Викладач  кафедри марксизму-ленінізму Горлівського педінституту іноземних мов. 1970-1977. Ст. викладач кафедри філософії Кіровоградського педінституту ім. А.С. Пушкіна 1980- 1982. 

У 1991 отримала вчене звання доцента.  !984 -  1992 доцент кафедри філософії і наукового комунізму Черкаського політехнічного інституту.  З 1992  доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін СУЄМ.

Наукові інтереси:  Гуманістика, соціальна філософія,  етнологія, філософські проблеми  та гуманістичні аспекти соціально-політичних процесів. Викладає нормативні курси та спецкурси «Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Філософські проблеми в умовах світу, що змінюється».

Має  40 публікацій.  Участь у двох колективних монографіях.  Розроблено  80 навчально-методичних посібників.

Навчальні курси, що викладає: філософія,  логіка, соціологія, політологія, психологія, культурологія, етика та естетика.

Вибіркові  публікації:

 1. Данилова Н.О. Самовдосконалення особистості в умовах соціальної нерівності.-  Управлінські компетенції викладача вищої школи. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- Нац. пед. університет ім. М.П. Драгоманова- 14-15 березня.- Київ.- 2014.- с.224-226
 2. Данилова Н.О. Молодь як соціальний прошарок і суб`єкт освіти.-  Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект.( до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка).- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю - Черкаси.- 2014.- с.54-59
 3. Данилова Н.О.  Нормативні регуляції економічної поведінки в умовах економічної нерівності.- Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика.- Черкаси.- 2014.
 4. Данилова Н.О. Ідентичність як нераціональна опора свідомості.- Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави: питання теорії і практики.-  Всеукраїнська науково-практична конференція 24-25 листопада.- СУЄМ,  Черкаси.- 2017
 5. Данилова Н.О. Нові ідеології колективної поведінки.- Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу .- Науково-практична інтернет конф //Соціально-гуманітарний вісник.-  sgvisn@gmail.com. – 2018.
 6. Данилова Н.О. Н.О. Популізм і націонал –кар`єризм - Всеукраїнська науково-практична конференція 24-25 листопада.- СУЄМ,  Черкаси.- 2018
 7. Данилова Н.О. До питання про цінності в етиці бізнесу - Всеукраїнська науково-практична конференція 18-19 квітня.- СУЄМ,  Черкаси.- 2019. – с.198-199
 8. Данилова Н.О., Бойко Я.В.  Розділення праці і структура зайнятості  у східних слов`ян  центральних губерній  Північного  Причорномор`я  на рубежі ХІХ – ХХ ст.// Аркасівські читання: Гуманітарні дослідження в Європі на сучасному етапі розвитку науки.- Матеріали Х Міжнародної конференції 1-2 червня 2020р..- Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського.- 2020.- с.37-51.
 9. Данилова Н.О. ,Бойко Я.В. Формування етнічного складу населення Південної України  (кінець ХУІІІ – ХІХ ст.)  // Український історичний журнал.- К.,Наук. Думка 1992.- №9.- с.54-65.

АБЛЯЗОВ ДЕНИС ЕДУАРДОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: віце-президент університету, доцент кафедри публічного права

ORCID: 0000-0001-6351-4015

детальніше

Освіта:

У 2002 р. закінчив Черкаський інститут управління за спеціальністю «Право» та отримав кваліфікацію – бакалавр з права.

У 2005  р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародне право» та отримав кваліфікацію – магістр міжнародного права.

Кандидат юридичних наук з 2009 року.

Професійне зростання:

Помічник юрисконсульта Черкаського інституту управління (2000-2002 рр.), викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2005-2007 рр.), проректор з регіональних структурних підрозділів, заступник директора юридичного інституту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2007 – 2009 рр.), віце-президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2009-2019 рр.), з 2020 року – віце-президент Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси: конституційне право зарубіжних країн, сучасні проблеми конституційного права, захист прав громадян.

Навчальні курси, що викладає: конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, сучасні проблеми конституційного права та ін.

Вибіркові публікації:

Автор більше 30 публікацій.

СУШКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: проректор з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2201-0755

детальніше

Освіта:

У 1995 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальність технологія машинобудування (кваліфікація - – інженер-механік).

У 2006 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Готельне господарство» (кваліфікація - – магістр з гостинності). У липні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Історичні місця та розвиток туризму на Черкащині (90-ті роки ХХ століття-початок ХХІ століття)».

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Інститут гігієни і медичної екології імені А.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України, сертифікат № 15, «Інновації у готельно-ресторанній справі», 28.10.2015 р., наказ про відправлення на підвищення кваліфікації № 6 від 17.10.2015р.
 • Formation of knowledge economy as the basis for information society» Certificate of participation № 0270, Verona, Itaty, 2019 (180 год)
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права Довідка №235/04 від 26.10.2020. (180 год)

Професійне зростання:

Методист  навчальної частини (1995-2006). З 2006 р. викладач, старший викладач кафедри туризму, з 2010 р. доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Начальник навчально-організаційного відділу (2018-2020). З вересня 2020 року проректор з навчально-організаційної роботи Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Готельно-ресторання сфера, туризм. Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів спеціальностей готельно-ресторанна справа та туризм.

Практичний досвід:

Науково-дослідна тема «Розвиток готельного господарства та туризму в регіоні» (0109U003947).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» «Інженерна графіка», «Інженерне обладнання будівль» «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства»

Для студентів освітнього ступеня «магістр» «Інноваційні технології у готельному господарстві» «Кулінарна етнологія»

Вибіркові публікації:

 1. Сушко Н.В., Купрікова С.В. Recent trends in global hospitality industry. // «Сучасні тенденції розвитку української науки»  / Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції 21-22 листопада 2017 р. – С.140-145
 2. Сушко Н.В. Аналіз державного регулювання туристичної галузі // Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] – kollektive Monographie – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. – 421 p. Р.249-258
 3. Сушко Н.В. Системи управління якістю в туристичній сфері // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: збірник тез та доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси : СУЕМ , 2013. - 182 с. – С.104-106.
 4. Сушко Н.В. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково- практичної конференції, Черкаси, СУЕМ, 2013. - 271 с. – С. 87-88.
 5. Сушко Н.В., Купрікова С.В. Competition in lodging industry //    Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. – С.4-5.
 6. . Сушко Н.В ,Чудаєва І.Б., Сукач О.М., Півньова Л.В. Економіка знань у контексті наукового розвитку держави. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society [Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. (May, 3–11, 2019, Amsterdam, Netherlands Verona, Italy).
 7. Сушко Н.В. Нормативно-правова складова галузі туризму. // Розвиток європейських стандартів прав і свобод людини в Україні: теорія і практика: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 20-21 листопада 2014 р. – 176 с. - 39-41.
 8. Коучинг в готельній індустрії. //Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 15-17 квітня 2015 р. - 232 с. - 172-174
 9. Сушко Н.В., Собко А.Б. Research of the Modern Hotel Industry Market of Ukraine. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu.  Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. Рр. 300-307.
 10. Сушко Н.В., Сиволап Ю.Ю. Застосування маркетингових технологій у готельному бізнесі. Latest Technologies Of Neoindustrial Transformations: Financial, Legal And Sociological Aspects. Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019.

ЛОШИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор кафедри адміністративного права і процесу

Посада: професор кафедри публічного права

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=3…

ORCID:  0000-0003-0533-0079

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=57216711846

детальніше

Освіта:

У 1998  р. закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію – юрист.

1999 рік – Національна академія внутрішніх справ України. Магістратура за спеціальністю «Правознавство»

Кандидат юридичних наук з 2002 року.

Доктор юридичних наук з 2014 року.

Стажування (підвищення кваліфікації):

2020 рік – стажування з адвокатської діяльності (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 18.09.2020. Серія КС №9437/10).

Професійне зростання:

Викладач, старший викладач, доцент, заступник начальника кафедри адміністративної діяльності, заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи, професор кафедри ректор університету, ректор академії, директор науково-дослідного інституту. З жовтня 2020 року професор кафедри публічного права.

Наукові інтереси: адміністративне право, поліцейське право, фінансове право, охорона громадського порядку, адміністративна юстиція, захист прав громадян, поліцейське піклування.

Практичний досвід: індивідуальна адвокатська діяльність.

Навчальні курси, що викладає: адміністративне право, фінансове право, сучасні проблеми адміністративного права та процесу та ін.

Вибіркові публікації:

Автор більше 300 публікацій.

ГУЦАЛЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yjEMtjsAAAAJ&hl=ru

ORCID:  http://orcid.org/ 0000-0002-6541-4912

Scopus Author ID: 57215935877

детальніше

Освіта:

У 2010 році закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ.

У 2019 році здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті.

У 2020 році здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Стажування:

Наукова установа «Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку» (серпень 2020 р., м. Люблін, Польща).

Професійне зростання:

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку і впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт за профілем кафедри. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

З 2020 року – голова редакційної колегії науково-виробничого журналу «Економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування».

Наукові інтереси:

теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 8 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Практичний досвід:

2014-2019 рр.: – член кореспондент Академії економічних наук України.

2015-2020 рр.: науковий консультант ПП «БК Піраміда».

2020 – по теперішній час: академік Академії економічних наук України.

Навчальні курси, що викладає: корпоративне управління у сфері гостинності, інноваційні ресторанні технології, інноваційні технології в туризмі, управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві.

Вибіркові публікації:

 1. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Kotsiurba O., Navolokina A. Exploring financial parameters and innovative orientation of banks as criteria for selecting financial partners for enterprises. Banks and Bank Systems. 2020. Vol. 15. Iss. 1. P. 118–131. (Scopus)
 2. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Shmatko N., Kulko-Labyntseva I., Navolokina A. Stakeholder approach to selecting enterprise-bank interaction strategies. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18.  Iss. 3.  
 3. P. 42–55. (Scopus)
 4. Hutsaliuk, O., Koval, V., Tsimoshynska, O., Koval, M., Skyba, H. Risk management of forming enterprises integration corporate strategy TEM Journal. 2020. Vol. 9. Iss. 4. P. 1514–1523. (Scopus, Web of Science)
 5. Yankovyi O., Hutsaliuk O., Tomareva-Patlakhova V., Shmatko N., Kabanova O., Rud Y. Comprehensive forecasting of interconnected socio-economic indicators as a methodological basis for adopting optimal management. 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (Sakheer, Bahrain, 8-9 November 2020). Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2020. P. 299–304. (Scopus)
 6. Hutsaliuk O., Storozhuk O., Zhovnirchyk Ya., Zaiarniuk O., Kartsyhin D. Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development. Revista Genero & Direito. 2020. Vol. 9. Iss. 2. P. 599–613. (Web of Science) 
 7. Hutsaliuk O., Smutchak Z., Sytnyk O., Krasnozhon N., Puhachenko O., Zarubina A. Mass labour migration in the vector of  international tourism as a determinant sign of modern globalization.  Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar. 2020. Vol. 3. URL: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/ view/1971/1811. 

(Web of Science) 

 1. Гуцалюк О.М., Речиць О.С. Туризм як стратегічна галузь національної економіки в управлінні бізнес-процесами. Business process management in tourism : collective monograph. Poznan : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogoki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2020. P. 33–44.
 2. Гуцалюк О.М. Обґрунтування організаційно-економічного механізму регулювання витрат виробництва продукції підприємств агропромислового комплексу України. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів : колективна монографія. Трускавець : Посвіт, 2020. С. 102–111.
 3. Hutsaliuk O., Bondar Iu., Sedikova I., Filipishyna L. Economic risks of corporate management of the development of associations of joint stock companies. Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development : collective monograph. Riga : BA School of Business and Finance, 2021. P. 225–237.

КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: завідувач кафедри публічного права

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LKbYN_AAAAAJ&hl=uk&authuse…

Бібліометрика української науки: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%EA%F3% =E7% ED% E5%F6%EE%E2%E0++%EB%FE%E4%EC%E8%EB%E0

детальніше

Освіта:

У 1998 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» з присвоєнням кваліфікації – Юрист. У 2005 році отримала диплом магістра права Міжрегіональної Академії управління персоналом.

У період з 2011 року по 2014 рік  навчалася в аспірантурі (заочна форма навчання) по спеціальності «Право» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У жовтні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (ХVІІІ – початок ХХІ століття)», у Спеціалізованій Вченій раді Д 08.727.04 при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • «Технології дистанційної освіти: організаційне, методичне та програмне забезпечення» (Сертифікат, березень 2010р.);
 • Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатизації (Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Організація діяльності підрозділів вищих навчальних закладів з питань інтелектуальної власності», квітень 2011р.);
 • Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією історія, правознавство, філософія від 12 листопада 2016р. (120 год.)).
 • Черкаський державний технологічний університет - атестація щодо володіння державною мовою (Посвідчення від 10 квітня 2019р.).

Професійне зростання:

Викладач, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2001-2008 рр.). З 2008 по 2018 рр. заступник завідуючого кафедрою цивільно-правових дисциплін Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. В 2011 році присвоєно, а в 2016 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліста вищої категорії».

З 2018 по 2019 рр. доцент кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі. З вересня 2019 року доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.  

Наукові інтереси:

Історія права, трудове право, екологічне право. Викладає нормативні курси для студентів спеціальності 081 «Право».

Практичний досвід:

З 1998 по 2001 рр. юрисконсульт з виконанням обов’язків старшого інспектора відділу кадрів ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ  - МОНОЛІТ» (м. Сміла).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» –  Трудове право, Цивільне право, Цивільний процес.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Теоретичні проблеми цивільного права та судочинства, Класифікація злочинів у господарський діяльності.

Вибіркові публікації:

Автор понад 180 публікацій, у тому числі 25 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (з них 8 за останні п’ять років). Автор 1 монографії (2014р.).

СОБКО АННА БОРИСІВНА

Науковий ступінь: кандидатка технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

ORCID:  http://orcid.org/0000-0003-3417-2583

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Sobko-3/scores

Профіль у Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=5u…

детальніше

Освіта:

1992-1997р.р. – Харківська академія технології та організації харчування за спеціальністю “Технологія громадського харчування”, спеціалізація: “Технологія кондитерських виробів підприємств харчування”, кваліфікація – інженер-технолог.

2000-2008 р.р. – Київський національний торговельно-економічний університет, аспірантура, кафедра технології і організації ресторанного господарства.

21 травня 2009 року – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Стажування:

            Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою,  у 2019 році. Сертифікат Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти: Сertificate has completed an englsh course – level B2, № 2019 – 2603.2140 ISMA Вища  школа менеджменту інформаційних систем (Латвія, м. Рига) Сертифікат від 21.09.2018 “Перспективи розвитку готельного та ресторанного бізнесу в Україні»  (108 год.)

            Брала участь у 15 конференціях за профілем кафедри, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції Україна-Словаччинна «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри европейської інтеграції України» (Словаччина, 3-7 травня 2013 р.),  Міжнародній науково-практичній конференції "Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку» (м. Київ, Національний університет харчових технологій» 25-27 березня 2015 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» (м.Київ, Київський національний університет культури і мистецтва, 2018 р.), Всеукраїнська  науково-практична конференція, м.Черкаси «Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко – правових систем в умовах євроінтеграції» (м.Черкаси, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 18-19 грудня 2019 року).

Професійне зростання:

2006-2008 р.р. – виконання завдань держбюджетної програми науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету «Розроблення і впровадження новітніх технологій продуктів харчування репродуктивного і геронтологічного призначення в умовах сучасного демографічного стану України». Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила 21 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Вищого навчального закладу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ (диплом кандидата технічник наук ДК № 54265). 2009 - 2011 р.р. – доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. 2011-2014 р.р. –  доцент кафедри технології і організації готельно-ресторанного господарства КНТЕУ. 2011-2014 р.р. виконання завдань держбюджетної програми науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету «Розроблення і впровадження новітніх технологій продуктів харчування для дітей дошкільного віку в умовах сучасного демографічного стану України». 2014-2016 р.р. – доцент кафедри технології і організації готельно-ресторанного господарства НУХТ, вступ до докторантури. 2016-2020 р.р. – в.о. завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та туризму СУЕМ, голова Черкаського осередку кулінарів України.

Наукові інтереси:

Керує науковою роботою студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» та учнівськими науковими роботами для учнів-членів Малої Академії Наук України. У 2017 – 2020 р.р керівництво науковою роботою «Наукове обґрунтування харчового раціону школярів м. Черкаси» учнів 11 класів Черкаської спеціалізованої школи № 18 ім. В’ячеслава Чорновола, які стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Наукове обґрунтування організації харчування школярів м. Черкаси на замовлення Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації із урахування сучасних вимог і законодавчої бази України.

Член правління Асоціації кулінарів України, що входить до складу Всесвітньої асоціації кулінарних союзів.

Член редакційної ради наукового журналу «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації», який є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, включений до Переліку фахових видань України  (категорія Б).

Має 62 публікації, з них 50 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 12 наукових публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 8 наукових публікацій у закордонних виданнях і одну статтю у міжнародному фаховому виданні.  Є співавтором 5 колективних монографій, 4 збірників рецептур.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 52 праці, з них  42 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 наукових публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 8 наукових публікацій у закордонних виданнях. Є співавтором 5 колективних монографій, 3 збірників рецептур.

Практичний досвід:

            Виконувала обов’язки відповідального виконавця наукових тем: «Наукове обґрунтування і розроблення цільової державної програми «Шкільне оздоровче харчування» УДК 642.58.057.874 Номер державної  реєстрації  0111U000929 та прикладного дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету проекту «Оптимізація і розроблення інноваційних технологій і раціонів оздоровчого харчування для дітей дошкільного віку» (2012-2014р.р.).

            Розроблення технічного завдання та наукове обґрунтування організації харчування школярів м. Черкаси на замовлення Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації із урахування сучасних вимог і законодавчої бази України (вересень-жовтень 2019 р.).

Навчальні курси, що викладає:

 • Сервісологія: (48 год., з них лекційних − 24 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Інноваційні ресторанні технології: (32 год., з них лекційних − 16 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технологія функціональних продуктів харчування: (48 год., з них лекційних − 24 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Кулінарне мистецтво: (36 год., з них лекційних − 18 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технології продукції ресторанного господарства: (56 год., з них лекційних − 28 год.) (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Організація готельного господарства: (140 год., з них лекційних −  70 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Організація ресторанного господарства: (140 год., з них лекційних −  70 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технологія напоїв: (34 год., з них лекційних −  17 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);

Упродовж перебування на посаді здійснювала керівництво дипломними роботами і проектами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та виробничою, технологічною, переддипломною практиками освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

Брала участь у роботі понад двадцяти державних екзаменаційних комісій щодо захисту дипломних робіт і проектів студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

Вибіркові публікації:
Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Інноваційні напрями розвитку харчових технологій: колективна монографія. за загальн. ред. канд. техн. наук, доц. Н. А. Нагурної ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2020. 154 с.
 2. Інноваційні технології борошняних кондитерський виробів функціонального призначення для учнів. Ресторанний і готельний консалдинг. Інновації. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. том 2, №2, с.94-108 (фахове видання)
 3. Кулінарологія: навч. посіб. в 3 ч. Ч.3. Київ: Вид. центр КНУКІМ, 2018. 262 с.
 4. Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія у 2 ч. Ч. 1. Вид. 4-те./ ХДУХТ. Харків, 2017. 962 с.
 5. Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія у 2 ч. Ч. 2. Вид. 4-те./ ХДУХТ. Харків, 2017. 591с.
 6. Концептуальні засади реформування економічної системи в умовах євроінтеграції: монографія / Черкаси, 2017. 421 с.
 7. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2015. 715 с.
 8. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв з використанням дієтичних добавок: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2013. 787 с.
 9. Sobko A.B., Istomina I.O.  Development of special additional offers of hotels in Ukraine Innovation technologies of drinks for preschool children. Perspektive innovation in science, education, production and transport 2016. SWorld. 20-27 December 2016 . C.46-53
 10. Sobko A.B., Lifirenko . O.S. Prospects for the production of cheese pudding for preschoolers. Modern problems and ways of their solution science, transport, production and education 2016. SWorld .7-14 June 2016 C.45-52
 11. Собко А.Б. Пересічний М.І. Аналіз харчової і біологічної цінності пудингів функціонального призначення для харчування дітей дошкільного віку. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Збірник наукових праць ХДУХТ, 2013. №21. Випуск 2. С. 120-125 (фахове видання)
 12. Собко А.Б., Пересічний М.І. Перспективи використання рослинної сировини у харчуванні дітей дошкільного віку. Обладнання та технології харчових виробництв. Збірник наукових праць ДонНУЕТ. 2012. №21. т. 2. С. 280-285
 13. Assessing food products control and rations of nutrition of functional destination for children of preschool age. The advanced science journal. April. Volume 2013 ISSUE 2. United states. С. 63-67.
 14. Вплив додавання рослинної сировини на реологічні властивості модельних харчових композицій пудингів із м’якого сиру. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри европейської інтеграції України. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Україна-Словаччинна. 2013. Випуск 1. С. 239
 15. Пудинг з сиру. Патент на винахід України. №UA 108106. опубл. 25.03.2015. Бюл.  №12. С. 3.5–3.6: іл.

ПОДОЛЯН ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

детальніше

Освіта:

1995-2000 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія та народознавство» та отримала кваліфікацію – вчитель історії та народознавства.

2003-2006 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, аспірантура, кафедра політології та культурології

17 листопада 2008 року – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Стажування (підвищення кваліфікації): Білоцерківський національний аграрний університет Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/0000196-18 від 05.04.2018 р. (150 год.)

Професійне зростання:

2000-2003 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політології та культурології. Посада: лаборант. Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, написання навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу; розробка та складання навчальних планів; обробка статистичних даних.

2006-2008 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політичних наук та культурології. Посада: викладач Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, викладання профільних предметів на курсах для бакалаврів та спеціалістів, написання кандидатської роботи, наукових статей, тез та навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу.

2008-2018 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політичних наук, культурології та державного управління; в подальшому кафедра державного управління і соціально-політичних наук; в подальшому кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології

Посада: старший викладач (у 2010 -2011 рр. в.о. доцента та доцента)

Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, викладання профільних предметів на курсах для бакалаврів та спеціалістів, а також в магістратурі, написання наукових статей, тез та навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу.

Наукові інтереси: історія, політична соціалізація молоді, соціальна і гуманітарна політика, політична культура, туризм та готельний бізнес. Автор 40 наукових та навчально-методичних публікацій, серед них 2 монографій, 8 статей, 30 навчально-методичних праць.

Навчальні курси, що викладає: туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, основи наукових досліджень та інші.

Вибіркові публікації:

1. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Культурологія в системі вищої освіти // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2010. Випуск 183. Частина II. С. 89-93.

2. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Деякі аспекти розвитку соціального партнерства в системі професійної освіти // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2010. Випуск 176. С. 116-119.

3. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Молодіжна субкультура як чинник формування особистості // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2011. Випуск 206. С. 99-102.

4. Іщенко М. П., Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Соціальна і гуманітарна політика – навчально-методичний посібник для студентів, магістрів і слухачів магістратури спеціальності «Державна служба» денної і заочної форми навчання / за ред.. проф. Іщенко М.П. Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. 400 с.

5. Реалізація антикризової державної політики стрижневими країнами світу в умовах ризиків: монографія / авт. кол. : В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко [та ін.]; за заг. ред. В.І. Шарого, О.В. Черевка, В. М. Мойсієнка. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 300 с.

6. Формування та реалізація публічної політики в умовах глобалізації: монографія / авт. кол. : В. І. Шарий [та ін.]; за заг. ред. В. І. Шарого. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 382 с.

7. Бєлоусова Н. В, Сушко Н. В., Журба І. О., Подолян Я. В. Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з «синдромом війни» до процесу соціалізації. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал Херсонського національного технічного університету, Херсон : ХНТУ, №31 (20) 2018, Т.2, Ч. 1. С. 82-86.