Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов

Спеціалізація: 035.045 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма: «Германська філологія та переклад»

Освітні ступені: бакалавр, магістр

Сьогодні професія перекладача є однією з найпопулярніших і найпрестижніших на ринку праці. Від спеціалістів у царині перекладу безпосередньо залежить ефективність міжмовної комунікації у сфері міжнародної економічної і культурної діяльності. Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів із двох іноземних мов – англійської та німецької, а також пропонує додаткове вивчення іноземних мов – польської або французької за вибором студента. Студенти оволодівають знаннями, уміннями та навичками, які дозволяють орієнтуватися у сучасних технологіях і стратегіях перекладу, комп’ютерних технологіях, масових комунікаціях, а також у сфері міжнародної діяльності та бізнесу.

Очолює кафедру

Лімборський

Ігор Валентинович

Завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов – доктор філологічних наук, професор

Наукова діяльність:

Кафедра має потужний науковий потенціал, а наукова робота кафедри має прикладний характер. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над виконанням наукової теми «Проблеми інтеграції теоретичних та прикладних аспектів мовознавства і перекладознавства» під керівництвом завідувача кафедри, доктора філологічних наук, професора І.В. Лімборського (державний реєстраційний номер НДР  - 0108U009330).  Наукова діяльність на кафедрі теорії і практики перекладу та іноземних мов є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

На кафедрі активно ведеться наукова робота зі студентами. Результати студентських наукових досліджень знаходять віддзеркалення у наукових статтях, які публікуються у наукових часописах України і зарубіжжя. Студенти кафедри беруть участь у наукових форумах, засіданнях круглих столів, а також у конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 206.

Електронна пошта: kaf-lang@suem.edu.ua