Виховна робота

Студентський вік є періодом пошуків самоствердження і самостійності, вдосконалення і формування соціальної зрілості, розвитку мислення і образу поведінки, тобто періодом, який суттєво впливає на подальші роки життя

Виховна робота

     Особливий вік, за чарівністю та привабливістю якого проглядаються труднощі і протиріччя бурхливого процесу розвитку особистості. 
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова одним із пріоритетних завдань визначає створення сприятливого виховного середовища, яке б забезпечувало формування всебічно й гармонійно розвиненої людини

Виховна робота
Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова  …
Основна мета

Виховна робота

Виховання духовно багатої особистості, громадянина України, формування висококваліфікованого фахівця, здатного до самоосвіти, до творчої самостійної діяльності, до гармонізації взаємовідносин із навколишнім середовищем

Принципи виховної роботи
 • демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання
 • гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості
 • єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями
 • послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності
 • єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність
 • природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів
 • пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини
Напрями навчально-виховної діяльність
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
 • формування національної свідомості і відповідальності за долю України
 • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.)
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ
 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення
 • виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності
 • реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок
 • виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію
 • формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання
ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України
 • виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством
 • формування політичної та правової культури особистості
 • соціальний захист студентів
 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань
 • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури
 • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності
 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури
 • вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
 • формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності
 • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя
 • фізичне, духовне та психічне загартування
 • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань
 • створення умов для активного відпочинку студентів

!!! Ми працюємо над тим аби виховати нове покоління достойними громадянами своєї держави – України

Будуємо майбутнє разом із ...

Виховна робота


ТИМОШЕНКО
ІРИНА ВАСИЛІВНА

проректор з виховної роботи


prorektor-vr@suem.edu.ua