Навчально-виховна робота

Головна мета української освіти – створити умови для розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, сприяти інтеграції України в Європейський і світовий простір.

Система виховання у сучасному вищому навчальному закладі, формування світоглядних настанов студентської молоді потребують принципово нових якісних підходів, чітко спланованої, цілеспрямованої роботи, яка враховує вікові особливості молоді, інтереси, нахили, прагнення.

Саме в такому напрямку ведеться виховна робота у Східноєвропейському університеті.

Для організації виховної роботи у нашому університеті створена інфраструктура, до складу якої входять: ректор та ректорат, помічник ректора з виховної роботи, Рада з виховної роботи, куратори академічних груп студентів, Рада студентського самоврядування університету, студентські спортивно-туристичні об’єднання, колективи художньої самодіяльності, музей історії університету, бібліотека, Центр культури і дозвілля, Центр позитивної психології.

В університеті розробляються плани роботи студентів на кожен календарний рік.

Формування і реалізація планів виховної роботи забезпечується шляхом:

 • гармонійної взаємодії ректорату і Ради студентського самоврядування викладачів та студентів;
 • вдосконалення системи управління виховним процесом у новітній моделі вищої освіти;
 • належної підтримки в роботі Ради студентського самоврядування кураторами академічних груп;
 • запровадження системно-цільового підходу до планування виховної роботи серед студентів на кафедрах, в інститутах, університетах;
 • створення умов для реалізації заходів виховного процесу в аудиторній  діяльності, які б відповідали інтересам і вподобанням студентів;
 • розширення можливостей для організації відпочинку і дозвілля студентської молоді в гуртожитку;
 • забезпечення національної спрямованості виховного процесу, тісного зв’язку з традиціями української і світової культури;
 • належної підтримки ініціатив та побажань студентів, залучення їх до активної участі в громадському житті.
 •  самодіяльності студентів, залучення їх до активної участі в громадському житті.

Проведення виховної роботи супроводжується впровадженням нових підходів, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей.

Основними принципами організації виховного процесу є:

 • демократизація і гуманізація;
 • безперервність і послідовність;
 • єдність навчання і виховання;
 • диференціація та індивідуалізація;
 • активність, самодіяльність, творча ініціатива студентської молоді;
 • взаємодія викладачів студентів та громадських організацій.

Виховна робота за своєю сутністю є процесом творчим, який вимагає постійного пошуку нового змісту, оновлення форм і методів організації виховного процесу.

З цією метою практикується комплексний підхід, який вимагає єдності його напрямків, спрямування виховного впливу на формування цілісної особистості.

До основних із них включено:

 • професійне виховання. Його метою є формування у студентів любові до своєї майбутньої професії;
 • патріотичне виховання. Воно спрямоване на формування національної самосвідомості, любові до України, рідного краю;
 • громадське виховання. Формування навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності;
 • моральне виховання. Передбачає утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбства;
 • художньо-естетичне виховання. Його метою є духовне забезпечення студентів, формування основ естетичної культури, розвиток художніх здібностей, розширення світогляду;
 • правове виховання. Його мета – формування правової культури студентів, знання Конституції України, засвоєння основ адміністративного трудового, господарського, сімейного та кримінального права;
 • формування наукового світогляду. Цей напрям покликаний забезпечити розвиток у студентів творчої активності, інтелектуальної культури, набуття умінь і навичок самостійного пошуку знань, застосування їх у своїй професійній діяльності;
 • трудове виховання. Воно спрямоване на вироблення у студентів свідомого ставлення до праці, оволодіння основами законодавства про працю, сприяння професійно-кар’єрній орієнтації;
 • екологічне виховання. Його мета – формування екологічної культури студентів, усвідомлення ними важливості гармонії людини і природи;
 • фізичне виховання і формування здорового способу життя. Воно спрямоване на формування фізично здорової, гармонійно розвиненої особистості, вироблення звичок, які сприяють здоровому способу життя.

В умовах нашого університету студентське самоврядування функціонує як система і процес реалізації своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень та втілення їх у життя за допомогою власних сил. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. Системний підхід до організації студентського самоврядування характеризується тим, що воно охоплює усі сфери життєдіяльності університету: виховну, спортивно-оздоровчу, науково-дослідну, побутову, участь у суспільно-громадському житті.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів університету.

Практика і досвід Східноєвропейського університету переконливо доводить, що студентське середовище є унікальним молодіжним соціумом, у якому зосереджені інтелектуальний і творчий потенціал, енергія, прагнення до самоутвердження та самореалізації особистості.

Ефективною формою виховання студентів стало проведення так званих «ректорських годин» – зустрічей ректора зі студентами, на яких обговорюються питання якісного навчання і навчальної дисципліни, поведінки і культура спілкування, бережливого ставлення до майна університету, виконання студентами правил внутрішнього розпорядку в університеті тощо.