Е-портфоліо

АБЛЯЗОВА НАТАЛІЯ РАУФІВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: Президент Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=jTaauWcAAAAJ&view_op=li…

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2367-9349

детальніше

Освіта:

У 1992 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю приладобудування (кваліфікація – інженер-електромеханік). 2000 року закінчила Черкаський інститут управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» (кваліфікація – менеджер-економіст).

У березні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізми корпоративного управління недержавним вищим навчальним закладом», у Спеціалізованій Вченій раді Д 11.051.01 Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління: Науково-педагогічне стажування, м. Кельце, Республіка Польща 20 січня-31 січня 2021 року (Certificate of participation №20210101 (180 hours))
 • European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (Certificate of attainment in modern languages (English), Level B, 2020).

Наукові інтереси:

Управління персоналом, командний та креативний менеджмент.

Практичний досвід:

Відповідальний керівник госпрозрахункової науково-дослідної теми «Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (0121U107575).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів спеціальності «Менеджмент» Управління персоналом, Командний менеджмент, Лідерство, Креативний менеджмент, Організація праці менеджера, Операційний менеджмент

Вибіркові публікації:

Автор 30 публікацій, у тому числі 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Співавтор 1 монографій.

 1. Механізм формування ефективних команд /Організація управління фінансами інноваційного ВНЗ: Монографія. Донецьк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2007. 205 с.
 2. Аблязова Н.Р. Кадрова безпека в системі управління підприємством. Економіка та суспільство: електронне фахове видання. Одеса. 2020. № 22.
 3. Аблязова Н.Р. Сучасні механізми збалансування вищої освіти та ринку праці. Економічний аналіз : збірник наукових праць. 2020. Том 30. № 4. С. 15-22.
 4. Аблязова Н.Р., Савченко С.О., Сукач О.М. Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством. Підприємництво та інновації, 2021, (17), С. 46-49.
 5. Аблязова Н.Р., Козловська С.Г. Тайм-менеджмент як ефективний інструмент управління персоналом підприємства Формування ринкових відносин в Україні: [зб. наук. праць]. К. 2021. № 4. С. 63-69.
 6. Аблязова Н.Р., Козловська С.Г. Управління в сфері соціального підприємництва як інноваційної форми ведення бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. : Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. 2021. № 8/2’2021. 
 7. Аблязова Н.Р. Новітні інструменти управління персоналом. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», м. Кельце, Республіка Польща 20 січня-31 січня 2021 року.
 8. Аблязова Н.Р.  Економічна безпека підприємства : кадровий аспект. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. Полтава
 9. Аблязова Н.Р. Інструменти управління кадровою безпекою на підприємстві. Модернізація економіки: теоретичні засади та практика реалізації: Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 23 січня 2021 року
 10. Аблязова Н.Р. Стратегічне планування як інструмент економічної безпеки підприємства. Трансформаційні процеси національної економіки: теоретичні і практичні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 30 січня 2021 р.
 11. Аблязова Н.Р. Корпоративне управління в системі управління підприємством. Innovation in Science and Technology: XІV Міжнародна інтернет-конференція, США, Бостон, 25-26 січня.
 12. Аблязова Н.Р. Системные инструменты управления предприятием. Инжиниринг и управление: от теории к практике: XVIII Международная научно-практическая конференція, 15 апреля 2021 г., г. Минск.

ЧУДАЄВА ІЯ БОРИСІВНА

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: Ректор Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CpkgVEMAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7759-2372

детальніше

Освіта:

У 1995 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут, за спеціальністю «Радіотехніка» і отримала кваліфікацію радіоінженер. Навчалася в аспірантурі Черкаського інженерно-технологічного інституту з 1995 по 1998 роки.

У 1999 році, у Спеціалізованій вченій раді Д41.052.01. Одеського державного політехнічного університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка п'єзоелектричних перетворювачів механічних величин поліморфного типу», за спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».

У 2002 році закінчила Черкаський інститут управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала кваліфікацію менеджер-економіст.

Вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій присвоєно в 2003 році. У 2015 році у Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.01 Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» захистила докторську дисертацію на тему «Механізм реалізації державної політики в сфері розвитку науково-технічних формувань», за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2015 р. присвоєно науковий ступінь – доктора економічних наук. 2019 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економікм і менеджменту.

Стажування (підвищення кваліфікації):

У 2018 році пройшла стажування за міжнародною програмою «Акмеологія і освітянський процес» у Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» м. Варна, в Болгарії, країні, яка входить до країн Європейського Союзу (ЄС), зараховано 6 квал. кредитів, посвідчення рег № 5087/03.12.2018 г. (Наказ № 44/1 від 8 серпня 2018 р).

У 2019 році пройшла міжнародне стажування в межах ІІ сесії VII Міжнародного наукового семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», 4–11 травня 2019, у Веронському і Падуанському університетах, міста Верона-Падуя, в Італії, країни, які входять до країн Європейського Союзу (ЄС) сертифікат № 0240, зараховано 180 год. (Наказ 06/1-к від 26 квітня 2019 р.);

Професійне зростання:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

01.01.2000р. – 20.10.2005р. – доцент кафедри менеджмент організацій у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту;

20.10.2005р. – 01.11.2007р. – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу;

01.11.2007р. – 01.12.2009р. – завідувач кафедри менеджменту організацій;

01.12.2009р. – 25.11.2013р. – директор інституту менеджменту;

25.11.2013р. – 01.09.2017р. – директор інституту економіки і менеджменту;

01.09.2017р. – 31.10.2020 р. – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

02.11.2020р. – ректор Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси: механізм реалізації державної політики у сфері науково-технічних формувань, економіка і управління національним господарством, державне та регіональне управління, формування та розвиток управлінських команд, сучасний менеджмент. Автор 247 публікації, з них 205 наукових та 42 навчально-методичного характеру, у тому числі 69 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них 3 статті - у рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus i Web of Science; 3 – монографії, 5 - колективні монографії.

Практичний досвід:

Відповідальний керівник та учасник науково-дослідних тем:

 • «Командний менеджмент в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0112U005735);
 • «Організаційно-економічний механізм розвитку науково-технічних зон» (номер державної реєстрації 0110 U 007539);
 • «Модернізація системи менеджменту в умовах євроінтеграційного розвитку освітнього простору України» (номер державної реєстрації РК 0118 U 100506).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Управління персоналом.

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Менеджмент організацій; Міжнародний менеджмент; Антикризовий менеджмент.

Вибіркові публікації:

 1. Падурець Г. І., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Як створити ефективну управлінську команду. Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал. 2015. №3. С. 120-124.
 2. Чудаєва І.Б., Ус Г.О., Малярець Л.М., Мартинова О.В. Багатокритеріальна оптимізація значень збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства: інструмент менеджменту для бізнес-інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №3. С. 48-58. (мова оригіналу – англійська).
 3. Chudaieva Iia, Liudmyla Serhieieva, Galyna Us, Olena Makarenko. Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Economy (M3E2 2019). P.04003/DOI: http://doi.org/10.1051/shsconf/2019650400.
 4. Чудаєва І.Б. Моделювання структурних дисбалансів в рівні розвитку інноваційного потенціалу регіонів України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2015. №6 (230). С. 241-245.
 5. Чудаєва І.Б. Науково-технічні формування як складова національної інноваційної системи. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. №2 (19). С.15–27.
 6. Чудаєва І.Б. Моделювання структурних зрушень в підприємництві: сутність, причини та регіональні аспекти [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2015. №9. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 7. Чудаєва І.Б. Американська концепція технопарків як базова модель створення науково-технічних формувань в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджменту. 2016. №2 (21). С. 71-80.
 8. Chudaieva Iia, Galyna Us. Models of Scientific and Technical Zonal Formations for Ukraine and Forecast of Their Number Considering Foreign Experience. Соціально-економічні виклики: міжнародний науковий журнал. 2017. №3. Том 1. С. 91-97.
 9. Чудаєва І.Б., Дмитрук Б.П. Еміграційні процеси в Україні: мотивація, тенденції розвитку та наслідки для країни. Економіка та держава. 2018. №1. С. 4-10.
 10. Задорожний І. С., Задорожний С. В., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Історія формування менеджменту як науки управління. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №2 (27). С. 16-47.
 11. Чудаєва І.Б. Світові міграційні процеси : мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн. Konzeptuelle Grundsätze des Wirtschaftswachstums bei der Globalisierung : kollektive Monographie i herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor W. Jatsenko. Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016. 487p. С.300-310.
 12. Чудаєва І.Б. Світовий досвід розвитку та державна підтримки науково-технічних формувань. Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] : kollektive Monographie. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. 421 p. С. 402-411.
 13. Чудаєва І.Б. Науково-методологічний підхід реалізації державної політики щодо дислокації науково-технічних формувань в Україні. Strategic Estimations and Vectors of Ukraine's Social and Economic Development in the Conditions Of European Integration and the World Partnership: monograph / edited by V. Yatsenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 357p. С.268-287.
 14. Чудаєва І.Б., Сукач О.М. Управлінські аспекти інноваційного розвитку економіки України. Social transformations of the National Economy in the Context of European Integration Processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. By Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Austria, 2019.
 15. Чудаєва І.Б., Сукач О.М. Механізми державного управління у сфері надання соціальних послуг. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. Рр.181–189.
 16. Чудаєва І.Б. Механізм розвитку науково-технічних зон в Україні. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. 2013. 432 с.
 17. Аблязов Р.А, Падурець Г.І., Чудаєва І.Б. Командний менеджмент /Під загальною ред.. Аблязова Р.А. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2008. 325 с. (лист №14/18-Г-235 від 15.06.2006р.). 352 с.
 18. Чудаєва І.Б. Погляд на систему менеджменту, функціонування організації і стилі управління. Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції : зб. тез доповідей учасників  Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2019 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. С. 36-37.
 19. Liudmyla Serhieieva, Galyna Us, Iia Chudaeva, Olena Makarenko. Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Economy (M3E2 2019). P.04003/DOI: http://doi.org/10.1051/shsconf/2019650400.
 20. Чудаєва І.Б. Сучасний інструментарій управління корпоративною культурою організації. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : [ матеріали між нар. наук.-практ.конф. (18 лютого 2020)] / відп. ред. О.М.Полікевич, Л.В.Шостак. Луцьк, 2020. 612 с. С. 603-605.

 

САВЧЕНКО СЕРГІЇ ОЛЕГОВИЧ

Науковий ступінькандидат технічних наук, доктор економічних наук

Вчене званняпрофесор, член-кореспондент інженерної академії наук, дійсний член Українській асоціації маркетингу

ПосадаПерший проректор

Профіль у GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=A

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-3081-2387

Профіль в WebofScience:
 https://app.webofknowledge.com/author/record/30265293

Профіль в Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219803120

детальніше

Освіта:

У 1984 році закінчив Брянський ордена «Знак пошані» інститут транспортного машинобудування (кваліфікація - інженер-механік). У період 1984-1988 рр. навчався в аспірантурі у Московському авіаційному технологічному інституті ім. К.Е. Ціолковського У 1988 році рішенням ради у Московському авіаційному технологічному інституті ім. К.Е. Ціолковського присуджена вчена ступень кандидата технічних наук. (тема дисертації: «Дослідження процесу і розробка технології виготовлення великогабаритних зварювально-паяних конструкцій з молібдену»). У 1995 році, рішенням МОНУ, присвоєно вчене звання доцент кафедри маркетингу (атестат ДЦ АР№ 000260 від 27 квітня 1995р.). У 2002 році закінчив Черкаську академію менеджменту за спеціальністю «Маркетинг» (диплом ДСК ЕК № 004577) У 2011р. у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету МОНУ захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11., диплом ДД № 009451 від 31 травня 2011 р. Тема дисертації: «Моделі інноваційного управління вищим навчальним закладом». У лютому 2016 року МОНУ присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

Стажування (підвищення кваліфікації):

Стажування в 2019 році на кафедрі економіки підприємства, обліку і аудиту у Навчально-науковому інституті економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (72 год.). Підвищення кваліфікації в українсько-європейському центрі наукового співробітництва «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни» (№ADV-1807016-ECO dated 28.08.2022, 180год – 6 кредитів EKTC). Підвищення кваліфікації у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» «Цифрова трансформація вищої освіти» (2023р. 180 годин (6 кредитів ЄКТС)).

Професійне зростання:

1989-1991 р. старший викладач кафедри «електричний транспорт» Брянського ордена «Знак пошані» інституту транспортного машинобудування. 1993-1997 р. доцент кафедри маркетингу Інституту управління бізнесом м. Черкаси. 1997-1999 р. директор інституту підвищення кваліфікації Інституту управління бізнесом м. Черкаси. 1999-2002 р проректор з заочного та дистанційного навчання. 2002-2006 ректор (директор) інституту міжнародної і післядипломної освіти Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2006-2012 завідувач кафедри маркетингу Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2012 по 2022 проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З 2022 по теперішній час перший проректор Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. Професор кафедри маркетингу за суміщенням.

Наукові інтереси:

Маркетинг, мікроекономіка, менеджмент, економіко-математичне моделювання, макроекономіка, рекламний менеджмент, маркетингова політика розподілення.

Практичний досвід:

Із 2014 року по 2022 рік головний редактор наукового журналу «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». Відповідальний керівник госпрозрахункових науково-дослідних тем які виконуються на замовлення Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова: «Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки”», «Стратегізація інноваційного розвитку інфокомунікаційної сфери національної економіки».

Навчальні курси, що викладає:

Маркетинг, рекламний менеджмент, маркетинговий менеджмент, маркетингова політика розподілення, мікроекономіка

Вибіркові публікації:

Автор 114 наукових робіт, серед них 4 монографії, 87 наукових статей, 1 навчальний посібник, 18 навчально-методичних робіт

1. Савченко С.О. Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: монография / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова. Бердянск: ИздательТкачук.А.В., 2015. 512 с.

2. Савченко С.О. Інноваційні технології антикризового управління вищою освітою: аналіз, методології і системні рішення : монографія / С.К.Рамазанов Київ КНЕУ ім. В. Гетьмана; Луганськ: ім. В.Даля. 2016.– 510 с.

3. Savchenko S. The Modelling оf Education Services and Labour Markets From Marketing Position. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. № 3. 2015.

4. Савченко С.О. Гендерний аналіз в HR менеджменті. Бізнес Інформ: Науковий журнал. Видавничий дім «ІНЖЕК». 2015. №8. C. 261-265.

5. Савченко С.О., Манькута Я.М. Концепція моделювання життєздатної системи інноваційного управління вищим навчальним закладом. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2015. Том 20 Випуск 3. C. 281-285.

6. Савченко С.О., Ус Г.О. Підходи до моделювання системи управління якістю то іі результативності для закладу вищої освіти. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. 2019, № 2 (27). Черкаси: СУЕМ С.5-16.

7. Savchenko S., Sukach О. Home Bias and European Integration. Списание «Икономически изследвания (Economic Studies)». / Българска академия на науките, Икономически ин-т, Стопанска Академия "Д.А. Ценов" ; гл. ред. М. Димитров. София (България) : Институт за икономически изследвания при БАН. Issue 5. 2020. 178 p. Pp. 60-78. ISSN 02053292. Q2 "Economics, Econometrics, Finance" in SCOPUS. URL: https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia.

8. С.О.Савченко, Н.Р.Аблязова, О.М. Сукач. Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством. «Підприємство та інновації» Науковий журнал 2021, – №17 – Київ: ПВНЗ «Міжнародній університет фінансів» – С.46-50. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.9

9. С.О.Савченко О.М. Сукач, Ю.Ю. Сиволап. Нейромаркетинг як інструмент впливу на поведінку споживача. Економічний простір» Збірник наукових праць №174/2021 Видавничий дім «Гельветика» 2021, – С.86-90. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-15

 

КОВАЛЬ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: Проректор з адміністрування

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=xPIMuS8AA…

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0158-4872

детальніше

Освіта:

У 1999 році закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут, факультет електронних технологій, спеціальність радіотехніка.

В період 1999 2002 р. навчався у аспірантурі Черкаського інженерно-технологічного інституту.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію технічних на тему «Моделі та методи поліноміального оцінювання параметрів сигналів на фоні мультиплікативних та адитивно-мультиплікативних завад» у Черкаському державному технологічному університеті у Спеціалізованій вченій раді К.73.052.01.

У 2016 отримав звання доцента кафедри економічної кібернетики в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 06.07.2013 р. (72 год.)).

Професійне зростання:

Асистент, викладач кафедри радіотехніки Черкаського державного технологічного університету (2002-2005 рр.). Заступник завідувача кафедри економічної кібернетики Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (СУЕМ) у період 2010-2012 рр. Проректор із зовнішніх зв’язків СУЕМ (2012 2014 рр.). Доцент кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, за сумісництвом (2015-2018 рр.).

В період 2015 2019 член Спеціалізованої вченої ради К.73.052.01 Черкаського державного технологічного університету.

З серпня 2020 року проректор з адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Інформаційні системи в управлінні, системи прийняття рішень, управління якістю . Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів економічних спеціальностей.

Практичний досвід:

Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту (2005-2010 рр.), заступник голови керівник апарату (2014-2016 рр.), перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації (2016-2018 рр.). Член Наглядової ради Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (2016-2018 рр.).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Математичні методи і моделі ринкової економіки, Моделювання в управлінні соціально-економічними процесами, Багатокритеріальні моделі в управлінні, Ризик-менеджмент у фінансовій сфері, Стохастичні моделі в управлінні, Управління ризиком у реальному секторі економіки, Аналітика великих даних.

Вибіркові публікації:

Автор 40 публікацій, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Співавтор патенту України на корисну модель (МПК G06F7/58 / № 66412).

 1. Коваль В.В., Манькута Я.М. Модель забезпечення інформаційної безпеки процесу управління конкурентоспроможністю ринкової діяльності підприємства. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. (Рр. 197–209).
 2. Коваль В.В., Манькута Я.М. Онтологічне моделювання моніторингу бізнес-процесів управління діяльністю ВНЗ для підвищення показників оцінки якості надання освітніх послуг. Регіональна економіка та управління: Науково-практичний журнал. Запорожжя, 2015. № 3 (06). С. 119-122.
 3. Коваль В.В., Манькута Я.М., Джолохава Дж. Подходы к моделированию учебного интерактивного материала для smart-образования. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Сер.: Економіка і менеджмент. Черкаси, 2015. №2 (19). С. 135-145.
 4. Коваль В.В., Манькута Я.М. Управління якістю надання освітніх послуг у інформаційно-аналітичної системі ВНЗ. Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання 2015. № 8.
 5. Коваль В.В. Методика оцінювання результативності впровадження та використання системи управління якістю у ВНЗ. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання 2015. № 4.
 6. Коваль В.В. Основні передумови державного та мікроекономічного антикризового регулювання. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання 2015. № 6.
 7. Опаленко А.М., Манькута Я.М., Коваль В.В. Сучасні методи автоматизації навчального процесу в ВНЗ. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Сер.: Економіка і менеджмент. Черкаси, 2016. №1 (20). С. 44-56.

 

СУКАЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

Посада: Декан факультету економіка і менеджменту, доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Профіль у Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=X0jGuDAAAAAJ&hl=uk&authuse…

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7150-0262

ResearcherID:http://www.researcherid.com/rid/E-7418-2019

детальніше

Освіта:

У 1995 році закінчила Черкаський обласний навчальний центр Міністерства статистики України та отримала диплом бухгалтера (кваліфікація - – бухгалтер промисловості).

У 2002 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» (кваліфікація - – магістр економіки і підприємництва). У період 2003-2006 рр. навчалась у аспірантурі Черкаського держаного технологічного університету за спеціальністю «Економіка». У жовтні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та реалізація бюджетних програм місцевого рівня», у Спеціалізованій Вченій раді К 79.137.01 при Чернігівському державному інституті економіки і управління за спеціальністю 08.00.08 – «гроші, фінанси і кредит».

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Університет менеджменту освіти КАПН України. Отримано кваліфікацію за категорією викладач-тьютер дистанційного навчання ВНЗ ІІІ–ІV р.а. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 09.06.2012 р. (72 год.)).
 • «Викладання економічних дисциплін у 2016/2017 рр.» (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Kielce, dn. 09.10.2017 r. (66 год)).
 • «Formation of knowledge economy as the basis for information society» (Certificate of participation № 0270 (180 hours), Verona, Itaty, 2019).
 • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки від 16.05.2019 (108 год.)).
 • European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (Certificate of attainment in modern languages (English), Level B, 2020).

Професійне зростання:

Викладач-стажист, аспірант, викладач, старший викладач кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету (2002-2014 рр.). 2014-2015 рр. доцент кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету. З 2014 року дійсний член-кореспондент Академії економічних наук України, спеціальність «Фінанси». 2015-2020 рр. доцент кафедри маркетингу, фінанси, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З вересня 2020 року Декан факультету економіки і менеджменту Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, від 26.11.2020 р. № 1471було присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Фінансово-кредитна сфера, бюджетна та соціальна політика, місцеві фінанси. Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів економічних спеціальностей.

Практичний досвід:

Відповідальний керівник госпрозрахункової науково-дослідної теми «Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (0118U100084).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» Страхування, Місцеві фінанси, Бюджетна система, Маркетинг у банку. Для студентів освітнього ступеня «магістр» Страховий менеджмент, Бюджетний менеджмент, Банківський менеджмент, Децентралізація та фінанси регіону.

Вибіркові публікації:

Автор 130 публікацій, у тому числі 50 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Співавтор 13 монографій.

 1. Сукач О.М., Сарана Л.А. Регіональні кластери: конкурентоспроможність та економічний розвиток регіону. Економіка. Фінанси. Право : Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. К.: АУ «Аналітик». 2018. 6/2. С. 45-49
 2. Сукач О.М. Сучасні тенденції розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2019. №1 (26). С. 133–142.
 3. Iіa Chudaeva, Olena Sukach. Modern Management Approaches to Financial Security of the Region Under Budgetary Decentralization. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5, No 4 (September). Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 268 pages. Рр. 227-235. Web of Science. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-227-235
 4. Savchenko S., Sukach О. Home Bias and European Integration. Списание «Икономически изследвания (Economic Studies)». / Българска академия на науките, Икономически ин-т, Стопанска Академия "Д.А. Ценов" ; гл. ред. М. Димитров. София (България) : Институт за икономически изследвания при БАН. Issue 5. 2020. 178 p. Pp. 60-78. ISSN 02053292. Q2 "Economics, Econometrics, Finance" in SCOPUS. URL:https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
 5. Сукач О.М. Мінімізація ризиків як інструмент забезпечення безпеки банку. Modern Economics : Електронне наукове фахове видання з економічних наук. Миколаїв. 2020 № 22 (2020). С. 90-94. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-22-2020. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-14.
 6. Сукач О.М. Управлінські аспекти інноваційного розвитку економіки України. Social Transformations of the National Economy in the Context of European Integration Processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. 383 p. Pp. 274–281.
 7. Sukach O. Gender Budgeting as Basic Principle of Realization of Social Politics. Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization : monograph / edited by Yu. Pasichnyk. Yunona Publishing, New York, USA. 2018. 466 p. Рр. 15–21.
 8. Sukach O. Einfluss der Haushalts Dezentralisierung auf das Niveau der Finanziellen Sicherheit der Region im Zusammenhang mit der Bildung der Einnahmen der Lokalen Haushalte in der Ukraine. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Кollektive Monographie in 2 Bänden. Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018. Bänden 1, 476 р. Рр. 186-195.
 9. Sukach O. Social Risk Management Financial Instruments. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Deutschland, 2020. 714 p. Pp. 97–105.
 10. Чудаєва І.Б., Сукач О.М. Механізми державного управління у сфері надання соціальних послуг. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. Рр. 181-189.
 11. Сукач О.М. Етапи впровадження гендерного бюджетування у бюджетний процес України. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : збірник тез доповідей учасників Міжнароднщї науково-практичної конференції. (м. Ірпінь, 20–22 березня 2018 р.). Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. ; редкол. : П. В. Пашко, М. О. Кужелєв [та ін.]. Ірпінь, 2018. 366 с. С. 356-358.
 12. Сукач Е.Н. Перспективы реформирования фискальной политики в Украине. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов: сборник тезисов докладов участников XII Международной научно-практической конференции. (г. Минск, 15 марта 2018 г.). Пред. ред. кол. С.Ю. Солодовников. Белорусский национальный технический университет; Минск: БНТУ, 2018. С. 232-233.
 13. Чудаєва І.Б., Сукач О.М., Сушко Н.В., Півньова Л.В. Економіка знань у контексті наукового розвитку держави. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society [Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. (May, 3–11, 2019, Amsterdam, Netherlands Verona, Italy).
 14. Сукач О.М., Луценко Н.О. Теоретичні аспекти формування бренду території. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти. IV Міжнародна науково-практична конференція. (м. Херсон, 16-18 жовтня 2019 р.).
 15. Сукач О.М. Соціальне підприємництво як суспільна складова бізнесу в умовах євроінтеграції національної економіки. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Полтава, 24 березня 2020 р.). Полтава : Полтавська державна аграрна академія. 2020. 345 с. C.271-274.
 16. Сукач О.М., Одінцова Т.М. Реалії страхового ринку України. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : СУЕМ, 2020. 557c. С. 117–119.

 

КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1754-1220

детальніше

Освіта:

У 1990 році закінчила Черкаський філіал Київського політехнічного інституту (кваліфікація інженер-механік).
У 2007 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій» (кваліфікація менеджер-економіст).
У період 2008-2011рр. навчалася в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету.
У 2019 році у спеціалізованій вченій раді Черкаського державного технологічного університету захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, диплом ДК № 053875 від 15 жовтня 2019 р. Тема дисертації – Методи синтезу груп симетричних операцій для потокового шифрування.

Стажування (підвищення кваліфікації):

У 2019 році пройшла міжнародне стажування в межах ІХ міжнародного науково-практичного семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», 19-22 грудня 2019 року (Прага-Дрезден-Вроцлав); (Hohschule fur Technik und Wirtschaft, Vysoka Skola Ekonomicka v Praze, MAIH, (Dresden University of Applied Sciences), Wroclaw University of Economics and Business). Сертифікат №592, зараховано 180 год.

Професійне зростання:

2002 р. – 2008 р. – викладач кафедри менеджменту організацій Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2011 р. –2019 р. – старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2020 р. –08.11.2020 р. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. Із 09.11.2020 р. – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Проблеми формування та розвитку управлінської компетентності, сучасний менеджмент, командний менеджмент, управління діловими комунікаціями, технології та засоби захисту інформації, інформаційна безпека підприємства.

Практичний досвід:

НДР «Командний менеджмент в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0112U005735), яка виконувалася на замовлення Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

 • «Модернізація системи менеджменту в умовах євроінтеграційного розвитку освітнього простору України» (номер державної реєстрації РК 0118 U 100506), яка виконується на замовлення Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Навчальні курси, що викладає: Комунікації в менеджменті; Управління інформаційною безпекою підприємства; Теорія організації; Управління ризиками.

Вибіркові публікації:

 1. Автор 65-и наукових робіт, серед них 1 монографія, 17 наукових статей, 15 навчально-методичних робіт.
 2. Падурець Г. І., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Як створити ефективну управлінську команду // Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал. 2014. №3. С. 120-124.
 3. Задорожний І. С., Козловська С. Г., Катасонов А. В., Задорожний С. В. Сучасні підходи до проектування і перепроектування підсистеми управління персоналом // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. №2 (19). С. 100-119.
 4. Бабенко В. Г., Козловська С. Г. Особливості використання матричних операцій криптографічного перетворення інформації // Системи обробки інформації : збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2015. Вип. 3 (128). С. 84-87.
 5. Зажома В. М., Козловська С. Г. Спосіб підвищення достовірності передачі ключового елементу стегоконтейнера // Smart and Young. 2016. № 11-12. Частина 1. С. 42-48.
 6. Криптографічне кодування: обробка та захист інформації : колективна монографія / під.  ред.. В. М. Рудницького. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. 139 с.
 7. Lada N. V. Застосування операцій криптографічного додавання за модулем два з точністю до перестановки в потокових шифрах / N. V. Lada, S. H. Kozlovska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2018. Т. 1 (47). С. 127-130.
 8. Рудницький В. М., Лада Н. В., Козловська С. Г. Технологія побудови двохоперандних операцій криптографічного перетворення інформації за результатами моделювання // Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 4. С. 26-30.
 9. Задорожний І. С., Задорожний С. В., Козловська С. Г. Інновації у сфері менеджменту, створення мережевих структур, їх роль і майбутнє // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. №1 (25). С. 124-136.
 10. Лада Н. В., Козловська С. Г., Рудницький С. В. Побудова математичної групи симетричних операцій на основі додавання за модулем два // Сучасна спеціальна техніка: науково-практичний журнал. Київ, 2019. № 4 (59). С. 33-41.
 11. Задорожний І. С., Задорожний С. В., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Історія формування менеджменту як науки управління // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №2 (27). С. 16-47.

УС ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: Завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=9_F92BAAAAAJ&sortby=pubdate&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAYuuQXblAMsKldCvgYtNoR4KCgOilZ_EE&gmla=AJsN-F5wV0ZPKZwaGgQEcdMyFh39Udwkrc4loMdOl2cdrlPSrFoENQvWkiDZUsXWQcGjU5FkoZwQ86S2MrYoKQjAFhtvKMT6gN3F0Mnkea0w6inqzp4C1GDBbBrJWGqHTZ_o9eLo-0FLNeQovSHUcvaqQhrTNC84kA&sciund=16438270570505549714

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8954-591X

детальніше

Освіта:

У 1972 році закінчила економічний факультет Одеського інституту народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік», отримала кваліфікацію бухгалтер-економіст. У період з 1997 по 2002 навчалася в аспірантурі КНЕУ, 2003 р. захистила дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології на ступінь кандидата технічних наук, дисертація на тему: «Моделювання діалогового процесу для розробки комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень».

У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. Навчалася в докторантурі Класичного приватного університету з 2011 по 2012 рр., 2013 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформацій технології в економіці на тему: «Моделювання систем управління знаннями у вищих навчальних закладах». У 2015 році отримала вчена звання професора кафедри економічної кібернетики.

Стажування (підвищення кваліфікації): Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-270834-VNU від 07.08.2022 за програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни. Навчальне навантаження 180 годин ЄКТС. Термін навчання: 27.06.2022-07.08.2022.

Курси підвищення кваліфікації «Акмеологія та освітній процес» ШУ «Епіскоп Костянтин Преславські м. Шумен м.Варна 10.07.2018-20.10.2018, обсяг навчання 6 кредитів (180 годин).

Професійне зростання: Провідний інженер відділу САПР проектного інституту «Черкасагропроект» з 1986-1996 рр. Ст. викладач Черкаського інституту управління бізнесом 1996-2005 рр. Завідувач кафедри обліку і аудиту 2003-2006 рр., завідувач кафедриекономіки і фінансів 2006-2010 рр. Директор інституту економіки Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 2010-2013 рр. Проректор з підготовки наукових кадрів 2013-2016 рр. Професор кафедри економічної кібернетики 2016-2018 рр. Завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова з 2019 р. по даний час.

Наукові інтереси: Економіко-математичне моделювання, інноваційна діяльність підприємств, управління знаннями у закладах вищої освіти та на виробництві, ризикологія, цифровізація економіки

Практичний досвід: Керівник госпрозрахункової науково-дослідної теми.

Навчальні курси, що викладає:

Викладає нормативні дисципліни та спецкурси: «Інноваційний розвиток підприємств», «Інтелектуальний бізнес», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Адаптивні моделі в економіці», «Управління ризиком в реальному секторі економіки», «Ризик-менеджмент у фінансовій сфері» освітнього ступеня «магістр» для студентів економічного факультету.

Вибіркові публікації:

Автор 205 наукових робіт, серед яких 8 монографій, 115 наукових статей, 4 навчальних посібники, 80 навчально-методичних робіт. Під науковим керівництвом Ус Г.О. захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформацій технології в економіці.

1. Ус Г.О. Стратегічне управління людським капіталом корпорації як складовою інтелектуального капіталу. Strategic Estimations and Vectors Of Ukraine's Social and Economic Development in the Conditions of European Integration and the World Partnership: monograph / edited by V. Yatsenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. 350p.(P. 127-136).

2. Ус Г.О. Методичні і практичні аспекти проведення маркетингових досліджень ринку транспортно-логістичних послуг. Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] kollektive Monographie Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. 450 p. Р. 269–278.

3. Us Galyna, Iia Chudaieva. Models of Scientific and Technical Zonal Formations for Ukraine and Forecast of Their Number Considering Foreign Experience. SocioEconomic Challenges, International Research Journal, Sumy State University, Volume 1, Issue 3, 2017, P. 91-97.

4. Ус Г.О., Малярець Л. М., Чудаєва І.Б., Мартинова О.В. Багатокритеріальна оптимізація значень збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства: інструмент менеджменту для бізнес-інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми № 3. 2018 С. 48-58. (мова оригіналу - англійська)

5. Us Galyna Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts / L. Serhieieva, I. Chudaieva, O. Makarenko. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). P. 04003. DOI :. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504003

6. Ус Г.О., Савченко С.О. Підходи до моделювання системи управління якістю та її результативності для закладу вищої освіти. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №2(27) С. 5-16.

7. Ус Г.О., Коваль О.О. Застосування регресійного методу при аналізі прибутку підприємства з виробництва тари / Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. – 2020. – №3(28) С. 7-17.

8. Ус Г.О., Коваль О.О. Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика / Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки – 2021. – № 6. – С. 70-74.

9. Ус Г.О., Суліменко О.С. Теоретичні підходи щодо вдосконалення моделі Value at risk в системі управління ринковими ризиками аграрного підприємства. Наукові перспективи Серія «Економіка», Випуск № 10(28) 2022. С. 219-229.

10. Iryna topalova, Oleg Kassien, Tetiana lozova, Halyna Us, Tetiana Riepnova, Tetiana Kulakovska. Impact of globalization processes on changes in technological development in conditions of economic digitalization. AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Volume 13. Issue 1. Special Issue XXIII. 2023. Pp. 23-29.

11. Ус Г.О., Гриньов А.В., Нечипоренко О.В. Управління проектами Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 2009. 280 с. (Рекомендовано Вченою радою Східноєвропейського університету прот. №1 від 26.09.2009).

12. Us Galyna Ukrainian economy development trends estimation based on the analysis of structural shifts / L. Serhieieva, I. Chudaieva, O. Makarenko. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). P. 04003. DOI :. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 65. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504003

13. Ус Г.О., Гриньов А.В., Нечипоренко О.В. Управління проектами. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 2009. 280 с. (Рекомендовано Вченою радою Східноєвропейського університету прот. №1 від 26.09.2009).

14. Ус Г.О. Підхід до визначення сутності знань у контексті моделювання бізнес-процесів. Актуальні проблеми економіки. 2011. №12(126). С. 59-65.

15. Ус Г.О. Теоретичні основи та проблеми управління знаннями в соціально-економічних системах: Монографія. Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 2012. 340 с.

ГОРДІЄНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: Завідувачка кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8979-8968 

детальніше

Освіта:

Закінчила Київський національний економічний університет імені Гетьмана (1997 р.).

У 2011 р. у Спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка, захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит», на тему «Фінансове регулювання доходів населення».

2019 року в Спеціалізованій вченій раді Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток державної фінансової політики соціального спрямування», за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит».

У 2013 році отримала наукове звання доцента кафедри фінансів.

Професійне зростання:

Викладач, старший викладач кафедри фінансів фінансово-економічного факультету Черкаського державного технологічного університету 1998-2011 рр. У період 2011-2015 рр. – доцент кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету. З 2012 року дійсний член-кореспондент Академії економічних наук України, спеціальність «Фінанси».

2017–2019 рр. – науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

2019–2020 рр. старший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Наукові інтереси:

Фінанси, соціальні фінанси, фінансове забезпечення соціальної сфери, фінанси домогосподарств.

Практичний досвід:

 • «Економічні основи модернізації регіональних господарських комплексів в інвестиційно-інноваційному напрямі».
 • «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств».
 • «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації».
 • «Проблеми та перспективи розвитку регіонів в контексті фінансової децентралізації».

Вибіркові публікації:

Автор 97 наукових робіт, серед них 6 монографій, 42 наукові статті, 1 навчальний посібник, 28 навчально-методичних робіт.

 1. Гордієнко Л. А. Фінансова політика соціальної сфери: монографія. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю., 2019. 394 с.
 2. Гордієнко Л. А. Види наукових праць. Наукові дослідження: економіко-математичний напрям: підручник, за ред. Ю. В. Пасічника. К. Центр учбової літератури, 2016. С. 326–367.
 3. Гордієнко Л. А. Перспективи розвитку державної фінансової політики в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. Запоріжжя. Класичний приватний університет, 2015. 4(52). С. 20–24.
 4. Гордієнко Л. А. Фінансові теорії громадських інституцій. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 1. С. 18–24.
 5. Гордієнко Л. А. Методичні підходи визначення оптимальності соціальних нормативів. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2018. № 2 (25). С. 99–108.
 6. Гордієнко Л. А. Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету, Серія: «Економіка», Випуск 1 (47). Том 2, Ужгород, 2016. С. 362–367.
 7. Гордієнко Л. А. Науково-методологічні підходи фінансування соціальних виплат малозахищеним верствам населення. Modern Economics:електронне наукове фахове видання з економічних наук. 2019. № 13(2019). С. 65–70. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-13-2019/
 8. Гордієнко Л. А. Зарубіжний досвід фінансування соціальних програм та особливості його впровадження в Україні. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 4. С. 25-33.
 9. Gordienko L.A. Sicherung der finanziellen Sicherheit als globales Problem der Modernit?t. Journal Association 1901 «SEPIKE». Frankfurt, Deutschland, Poitriers, France, Los Angeles, USA. 2016. Ed. 14. P. 75–80.
 10. Гордієнко Л. А. Фінансові важелі соціального забезпечення окремих верств населення. Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України: збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород 23–25 квітня 2015 р.). Ужгород. ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. С. 479– 481.
 11. Гордієнко Л. А. Роль фінансової політики у вирішенні демографічних проблем. Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород 15–16 квітня 2016 р.). Частина І. Ужгород. Видавництво «ФОП Сабов А. М.», 2016. С.131– 134.

ЗАДОРОЖНИЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор,

Посада: Професор кафедри менеджменту і адміністрування

детальніше

Освіта:

Закінчив Московське вище технічне училище ім. М.Е. Баумана в 1964 р., факультет машинобудування за спеціальністю «Слідкуючі приводи і системи управління» у 1964 р., аспірантуру при Центральному науково-дослідному інституті автомати і гідравліки у 1969 р. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат технічних наук у 1975 р., факультет підвищення кваліфікації при МВТУ ім. М.Е Баумана за спеціальністю «Економіка, організація і управління в Науково-дослідних і конструкторських бюро» у 2088 р., докторантуру при КТУУ «КПІ» у 2005 р., захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук у 2006 р., отримав диплом члена-кореспондента інженерної академії наук у 2007 р. 

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • За наказами Міністерства оборонної промисловості, Постанов Верховної ради СРСР і України, приймав активну участь у створенні інноваційних елементів, пристрої і систем нових зразків спеціальної техніки в наукових організаціях: п/я 40, філії ЦНІІ «Автоматики і гідравліки», ВНІІ «Сигнал», ЦКБ «Сокіл» з 1964 по 1995рр.
 • Пройшов перепідготовку у секції "Лідерство" у Літньому Інституті Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, що проходив
 • 7-14 липня 2001 р. у м. Ялта (CEUME №2001/359).
 • Отримав звання «Заслужений працівник освіти України» у 2018 р.

Професійне зростання:

Інженер-дослідник у підприємстві п/я 40, старшого інженера і провідного інженера, старшого наукового співробітника  у Всесоюзному науково-дослідному інституті «Сигнал», начальника сектору, начальника наукового відділу, начальника спеціального науково-конструкторського відділення і Замісника начальника і Головного конструктора ЦБ «Сокіл» з 1975 -1995 рр., завідувач кафедрою Менеджменту, проректор з наукової діяльності, професора кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту з 1995-2020 рр. отримав вчене звання доцента кафедри приладів точної механіки у 1989 р., вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій у 2001 р, атестат професора кафедри менеджменту у виробничій сфері у 1997 р., атестат професора кафедри комп׳ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудування у 2007.

Наукові інтереси:

Управління інноваційними процесами в техніці, економіці та управлінні організаціями (включаючи менеджмент). Автор наукових статей в видавництвах СРСР – 40, наукових статі в фахових виданнях МОНУ – 56, патентів і авторських свідоцтв – 58, навчально-методичних посібників – 38, монографій та навчальних посібників – 6; був керівником 34 –х науково-дослідних робіт і 40 дослідно-конструкторських проектів, які виконувалися згідно Постанов Верхової Ради, і рішень Військово-промислового комітету СРСР і Кабінету міністрів України (34 звітів з НДР і 40 звітів з ДКП), наукових статей в науковому виданні СУЕМ – 13. Разом – 273.

Під керівництвом професора Задорожного І.С. підготовлено і захищено понад 100 дипломних робіт і проектів на здобуття кваліфікації спеціаліста та магістра.

Практичний досвід:

При виконанні 34 науково-дослідних робіт розроблена теорія створення оптико-електронних комплексів і систем, інноваційні схеми, деталі і складальні одиниці, макетні зразки техніки і апаратура їх випробувань. При виконані 40 дослідно-конструкторських проектів розроблено, виготовлено і здано Заказчику понад 19 виробів і систем комплексів спеціального призначення, серед яких: ПТРК «Тунгуска», ПРК «Тор», Станція космічної розвідки «Вікно», ПТР «Хризантема», оптико-електронні комплекси для вертольотів Мі-24К, Мі-28, Ка-52, Українського танка Т-90 (94), які і сьогодні знаходяться на озброєнні армії, і ін.

Навчальні курси, що викладає:

Викладає нормативні курси та спецкурси: «Менеджмент», «Управління інноваціями», «Розробка товарів», «Проектування, організація та моделювання організаційних структур», «Управління проектами», «Аналіз ефективності систем менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальностей «Менеджмент і адміністрування», «Економіка, фінанси і бухоблік», «Маркетинг», «Менеджмент в туризмі і готельному господарстві», «Правознавство».

Вибіркові публікації: Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Задорожний І.С. Записки Головного конструктора. Професионалы. Созданте инновационых товаров повышенной новизны и сложности. Черкассы, СУЕМ, 2009. 248 с.
 2. Задорожний І.С., Задорожний В.І., Підвищення характеристик якості елементів, пристроїв і систем оптико-електоронних комплексів рухомих об’єктів. [монографія] Черкаси. СУЕМ, 2018. 425с.
 3. Задорожний І.С., Задорожний В.І. Історія роду. Черкаси, СУЕМ, 2020, 539 с.
 4. Задороржный И.С., Задорожный В.И., Казаринова Н.Л. Менеджмент научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов: учебное пособие. Черкассы. 2015., 281с.[Гриф Міносвіти].
 5. Щербань В.М., Таньков К.М., Задорожний І.С.Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення. К.: ВД « Професіонал», 2016. 288с., .[Гриф Міносвіти].
 6. Задорожный И.С., Задорожный В.И., Казаринова Н.Л. Менеджмент товарных инноваций : учебник, Черкассы, Восточно-европейский университет, 2010, 443с.
 7. Задорожний І.С., Задорожний В.І., Казарінова Н.Л. Управління проектами: підручник. Черкаси, СУЕМ, 2011, 345с.
 8. Управління змінами. І.С. Задорожний, В.І. Задорожний, Козловська С.Г. Методичний посібник. Черкаси, СЕМ, 2012,  37 с.
 9. Задорожний І.С., Задорожний В.І. Стратегічний менеджмент. Методичний посібник. Черкаси, СУЕМ, 2013, 45 с.
 10. Задорожний І.С., Задорожний В.І. , Козловська С.Г. Бізнес-проектування в практичних сферах господарювання. Методичний посібник, Черкаси, СУЕМ, 2013, 32 с.

 

СИВОЛАП ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

Посада: Директор департаменту по роботі з іноземними студентами, викладач кафедри маркетингу фінансів, банківської справи і страхування

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7995-7283

детальніше

Освіта:

У 2008 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» ( кваліфікація - бакалавр з економіки).

У 2009 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» ( кваліфікація - магістр з маркетингового менеджменту).

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки від 16.05.2019 (108 год.)).

Професійне зростання:

Товарознавець мережі супермаркетів Spar (2006-2010 рр). 2010-2015 рр. – завідувач відділу, заступник керуючого супермаркет мережі «Сільпо», м. Черкаси. 2013-2017 рр. – інтернет-маркетолог веб-агенства «NeoPulse».

2017-2020 – викладач кафедри маркетингу, фінанси, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

2019-2020 року – Директор департаменту по роботі з іноземними студентами Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З вересня 2020 року Директор департаменту по роботі з іноземними студентами, викладач кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи і страхування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Сучасні бізнес технології, електронна комерція, Didgital-маркетинг, реклама, зв’язки з громадськістю.

Викладає спецкурси для студентів економічних спеціальностей.

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Інтернет-маркетинг, Маркетингові дослідження, Поведінка споживачів, Маркетингові комунікації.

Вибіркові публікації:

Автор 20 публікацій, у тому числі співавтор 2 монографій.

 1. Сарана Л.А., Сиволап Ю.Ю. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства на ринку. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2019. №2 (27). Фахове видання.
 2. Сиволап Ю.Ю. Цифровий маркетинг як інструмент управління підприємницькими структурами. Kornieiev,V.V., Pasichnyk, Yu.V., Radchenko, O.D. Khodzhaian, A. O. und andere (2020) Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: Monographie (Dr. oec. Yu.V. Pasichnyk, Ed.). 700 s.
 3. Сиволап Ю.Ю., Сушко Н.В. Застосування маркетингових технологій у готельному бізнес. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. (Рр. 362-370).
 4. Сиволап Ю.Ю. Перспективи та проблеми використання інтернет-маркетингу в малому бізнесі. Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2018 р. Черкаси : СУЕМ, 2018. C.118-120
 5. Сиволап Ю.Ю. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 1-2 листопада 2018 року. Черкаси : СУЕМ, 2018.
 6. Сиволап Ю.Ю. Інтернет-торгівля як новація сучасної концепції маркетингу. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. 458 с. С. 248–250
 7. Сиволап Ю.Ю. Корпоративний брендинг як основа успіху організації. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2020. 612 с. С. 127–129
 8. Сиволап Ю.Ю., Сушко Н.В. Застосування маркетингових інструментів у готельному бізнесі. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. К.: НУХТ, 2020 р. 305 с.
 9. Сиволап Ю.Ю. Цифровий маркетинг як ефективний інструмент управління підприємницькими структурами. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : СУЕМ, 2020. 557 с. С. 397-399.

 

ГЕРМАНЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: Доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Профіль у GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NRAxBEkAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6238-6290

детальніше

Освіта:

У 1994 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю «Економіка та управління виробництвом» (кваліфікація - спеціаліста «економіст»), у 2002 році Черкаський інститут управління за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація - «економіст-бухгалтер»).

У період 2008-2011 рр. навчалася у заочній аспірантурі Східноєвропейського університету за спеціальністю «Економіка». Кандидат економічних наук з 2014 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистила у жовтні 2013 рокуна тему: «Формування та розвиток продовольчої забезпеченості регіону» у Спеціалізованій Вченій раді Д 73.052.02 при Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Стажування:

 • Навчально-науковий інститут економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка про проходження стажування на кафедрі економіки підприємства, обліку і аудиту №211/03 від 22.05.2019р.);
 • «Викладання економічних дисциплін у 2018/2019 рр.» (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Kielce, dn. 12.06.2019 r. (38 год)).
 • Науково-освітній консорціум (м. Кельце, Польща) : Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (20.01-31.01 2021 р. – 6 кредитів).

Професійне зростання:

1994-2006 рр. асистент кафедри економіки і фінансів,викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, старший викладач кафедри обліку і аудиту Черкаського інституту управління бізнесом (Черкаської академії менеджменту, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту). З 2006 р. по 2009 р. обіймала посаду заступника завідувача кафедри обліку і аудиту. У 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. З 2014 року обіймає посаду доцента кафедри обліку і аудиту (з 2019 р. кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, з вересня 2020 р. – Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова).

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Наукові інтереси:

Методика та оптимізація обліку; організація фінансового обліку на підприємствах; формування облікової політики; оподаткування суб’єктів господарювання; продовольча безпека.

Навчальні курси, що викладає:

бухгалтерський облік, фінансовий облік, звітність підприємства, організація обліку, податкова система, облік і звітність суб’єктів малого підприємництва.

Вибіркові публікації:

Автор 46 наукових робіт (серед них участь у 4 колективних монографіях, 22 наукові статті), 50 навчально-методичних робіт.

 1. Германенко Л.М. Совершенствование оценки региональной продовольственной обеспеченности с помощью кластерного ранжирования регионов. Математическое моделирование экономических систем: Текущие научные проблемы Восточной Европы : Кол. монография / под ред. Марека Милоша. Люблин: В-во “ПолітехнікаЛюбельська”, 2013. 156с. С. 31-44.
 2. Германенко Л.М., Свєтлова Н.М. Формування облікової політики підприємства щодо необоротних активів в контексті вимог Податкового кодексу України. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph / L.Kindratska, K.Pavlov, L.Shpak, О.Yatsenko [et.al]; editedbyV. Yatsenko . Vienna(Austria), 2016. С.166-174.
 3. Германенко Л.М. Витрати як економічна категорія та об’єкт обліку. Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Вип. 2, 2014. С. 1380-1384.
 4. Германенко Л.М., Веретільник В.В., Лелеко І.Г Ризики і оcобливоcті проведення аудиту з викориcтанням хмарної комп'ютерної технології обробки даних. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : Науковий журнал. №2(19). Черкаси: СУЕМ, 2015. С. 182-194. (Серія: Економіка і менеджмент).
 5. Германенко Л.М. Обґрунтування використання методів обліку витрат та калькулювання в економічних реаліях. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Вип. 40. Ч.І. Черкаси: ЧДТУ, 2015. С. 134–140. (Серія: Економічні науки).
 6. Германенко Л.М., Панасенко Л.М. Методологічні аспекти цілепокладання у системі стратегічного управління розвитком підприємства. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : Науковий журнал. №2(25). Серія: Економіка і менеджмент. Черкаси: СУЕМ, 2018. 158 с. С.108-115.
 7. Германенко Л.М. Організація впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності як інструмент економічної інтеграції. Двадцять шоста наукова сесія Осередку наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 5-23 березня 2015р. / За ред. В.В. Масненка. Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2015. С. 60-62.
 8. Германенко Л.М. Проблемні аспекти реалізації державної підтримки фермерських господарств в Україні. Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 р.). Черкаси: СУЕМ, 2019. 220 с. С.160-162.
 9. Дмитрук Б.П., Германенко Л.М., Cвєтлoва Н.М. Особливості та напрямки забезпечення облікової політики необоротних активів в обліку і оподаткуванні.Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5 УДК 657.4 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/605

 

КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: Доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=AMD79op_uWGKH7RkfvzODOP5b7…

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8806-8936

детальніше

Освіта:

Закінчив у 2001р. Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста. Навчався в аспірантурі Європейського університету (м. Київ) з 2008 по 2011 рр. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Планування соціального потенціалу підприємства», у Спеціалізованій Вченій раді К 26.063.01 при ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ)  за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ з 17 грудня 2007 по 28 січня 2008 року. Підвищення кваліфікації за спеціальністю «економіка підприємства» в обсязі 72 год. (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 485750).
 • Міністерство освіти і науки України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників з 26 вересня по 16 жовтня 2010 року. Підвищення кваліфікації за категорією «викладач економіки підприємства» в обсязі 144 год (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 002726).
 • Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту. Проходив стажування з 22 квітня по 22 травня 2019 року (довідка про проходження стажування № 210/03 від 22.05.2019 р.).

Професійне зростання:

З 01.09.2004 р. старший викладач кафедри економіки Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет», 2010-2011рр. старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту, 2011-2017рр.- доцент кафедри економіки, обліку і аудиту. У 2012 році атестаційною комісією при Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації м. Черкаси присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». У 2013 році було присуджено вчене звання доцента кафедри економіки, обліку та аудиту. Доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування СУЕМ з 2017 року. З вересня 2020 року доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Моделювання економічних систем, теоретичні основи ринкової економіки, впровадження соціального партнерства, оцінка економічного ризику. Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів економічних спеціальностей.  Керував дипломними роботами студентів, приймав участь в роботі державних екзаменаційних комісій рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці і соціально-трудові відносини.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Економічна діагностика, Стратегічне управління підприємством, Управління ефективністю фірми.

Вибіркові публікації:

Автор 30 публікацій, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, приймав участь 10 конференціях у т.ч. міжнародних.

 1. Ус Г.О., Коваль О.О.  Застосування регресійного методу при аналізі прибутку підприємства з виробництва тари / Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. – 2020. – №3(28) С. 7-17.
 2. Ус Г.О., Коваль О.О.  Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика / Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки – 2021. – № 6. – С. 70-74.
 3. Коваль О.О. Методичні підходи до оцінки біоенергетичних проектів. Науково-теоретичний журнал «Наука і економіка» ПВНЗ Хмельницький економічний університет, 2012. Вип. 2(26). С. 229-232.
 4. Коваль О.О. Планування обсягів  виробництва продукції машинобудівного підприємства в умовах кризи. Науково-теоретичний журнал «Наука і економіка» ПВНЗ Хмельницький економічний університет. 2013. № 4(том 1).
 5. Коваль О.О. Соціальна складова економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 2(том 1).
 6. Коваль О.О. Тенденції розвитку системи макроекономічної рахівництва в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3(том 1).
 7. Коваль О.О. Сучасні тенденції економічної політики України. Науково-теоретичний журнал «Наука і економіка» ПВНЗ Хмельницький економічний університет. 2017. № 3. С. 229-232.
 8. Коваль О.О. Соціальна стратегія та ії місце в загальній стратегії підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 2.

МАНЬКУТА ЯНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: Начальник центру заочно-дистанційного навчання, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1623-5149

детальніше

Освіта:

У 2009 р. закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика» » (кваліфікація - магістр з економічної кібернетики в інформаційному менеджменті).

У період 2013-2015 рр. навчалась у аспірантурі Східноєвропейського університету економіки та менеджменту за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

У липні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделювання бізнес-процесів управління якістю надання освітніх послуг», у Спеціалізованої Вченої ради К 73.138.02 при Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки від 16.05.2019 (108 год.)).
 • ECL ExamCentre «UniversalTest»(Україна)»(English), Level B, 2020.

Професійне зростання:

Викладач кафедри економічної кібернетики Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (2007-2014 рр.). 2011-2020 рр. начальник центру заочно-дистанційного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. 2018-2020 рр. доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З вересня 2020 року доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Реінжиніринг бізнес-процесів, Управління проектами інформатизації, Інформаційний бізнес, Об’єктно-орієнтовне проектування. Патерни проектування, Прогнозування соціально-економічних процесів, Безпека інформації та даних.

Практичний досвід:

 • НДР «Моделювання бізнес-процесів управління якістю надання освітніх послуг» (2013 -2015 рр.).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Об’єктне моделювання,Управління проектами інформатизації, Технологія проектування та адміністрування БД і СД, інформаційний бізнес.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Інформаційний менеджмент, Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень, Економічне обґрунтування проектних рішень.

Вибіркові публікації:

Автор 52 наукових робіт, серед них 3 монографії, 33 наукових статей, 16 підручник та навчальний посібник.

 1. Манькута Я.М. Модель ефективності системи управління якістю у ВНЗ. Ефективна економіка: Електроне наукове фахове видання. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3740.
 2. Коваль В.В., Манькута Я.М. Онтологічне моделювання моніторингу бізнес-процесів управління діяльністю ВНЗ для підвищення показників оцінки якості надання освітніх послуг. Регіональна економіка та управління: Науково-практичний журнал. Запорожжя, 2015. № 3 (06). С. 119-122.
 3. Mankuta Ya. Adaptivemodelofknowledgemanagementinthemodernsocio-economicsystem. Social Transformations of the National Economy in the Context of European Integration: Collective monograph/ Yu. Pasichnyk an dother: [Ed. By of economics Sciences, Prof. LupenkoYu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. P. 256-265.
 4. Коваль В.В., Манькута Я.М. Модель забезпечення інформаційної безпеки процесу управління конкурентоспроможністю ринкової діяльності підприємства. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. (Рр. 197–209).
 5. Mankuta Ya. Agile approach adaptation in the educational process. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов: Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, 21 ноября 2019 г. Минск: БНТУ, 2019. С. 83-85.
 6. Манькута Я.М. Процес управління комерційним контентом для реалізації інформаційного бізнесу. Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2018 р. м. Бахмут: ННППІ УІПА. С. 78-80.
 7. Манькута Я.М., Могілей С.О. Розробка моделі аналізу загроз інформаційній безпеці на основі DLP-технології. Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2020», (Одеса, 22-23 жовтня 2020 р.) / Одеська нац. акад. харч. технологій. Одеса: ОНАХТ, 2020. С. 69-72.

 

САРАНА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: Доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ru&authuser…

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0987-0064

детальніше

Освіта:

У 2003 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста-фінансиста.

У період 2011-2013 рр. навчалась у аспірантурі Черкаського держаного технологічного університету за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». У січні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукові засади розвитку міжгалузевих зв'язків в агропромисловому комплексі регіону», у Спеціалізованій Вченій раді Д 73.052.02 при Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.05

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Інтернаціональний науково-практичний курс Інтернаціональної академії інформаційних наук (м.Вроцлав, Польща, 180 год. 2019 рік).
 • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки, від 16.05.2019 (108 год.)).

Професійне зростання:

Спеціаліст відділу комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності і юридичного супроводу Черкаського інженерно-технологічного інституту (2005-2008 рр.)

З 2008-2010 рр. старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського інженерно-технологічного інституту .

З 2015 рр. доцент кафедри маркетингу, фінанси, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

З 2016 року дійсний член-кореспондент Академії економічних наук України, спеціальність «Фінанси».

Наукові інтереси:

Дослідження методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості регіонального підприємництва, фiнансoве забeзпeчeння сoцiальнoї сфeри рeгioну, розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, кластерна політика, бізнес-інкубування в Україні, банківські інновації.

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» - Фінанси підприємств, Фінанси, гроші та кредит,Банківські операції,Фінансовий ринок.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Міжнародні розрахунки та валютні операції, Фінансовий контролінг, Фінансове посередництво.

Вибіркові публікації:

Автор 63 наукових робіт, серед них 2 монографії, 19 наукових статей, 30 тез, 12 навчально-методичних робіт.

 1. Сарана Л.А. Функціональні засади розвитку малого та середнього бізнесу в Україні Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал. 2017. Випуск 9/2017. серпень. С.102-110.
 2. Сарана Л.А., Луценко Н.О. Кластерна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки регіону. Приазовський економічний вісник електронне наукове видання,. 2018. Випуску № 3 (08). [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.http://pev.kpu.zp.ua/archives С.44-52.
 3. Сарана Л.А. Актуальні питання регіональної політики підтримки бізнес-інкубування в Україні. Наукове видання. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. № 28(17) 2018, Херсонський національний технічний університет. С.135-140.
 4. Сарана Л.А. Особливості кластерного підходу до розвитку секторів економіки регіонів. Науковий журнал «Економіка: реалії часу» Одеський національний політехнічний університет. 2019. №4.
 5. Сиволап Ю.Ю.Маркетинговий аналіз діяльності підприємства на ринку. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2019.
 6. Сарана Л.А. Фінансові механізми забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізації. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань / Нац. металург. академія України; за ред. Л.М. Савчук, Л. М.Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2018. С. 232-243.
 7. Сарана Л.А. Порівняльна характеристика підтримки та розвитку малого й середнього бізнесу в Європейських країнах. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019.
 8. Сарана Л.А., Лисенко О.М. Особливості застосування брендингу на українському ринку на прикладі торгової марки Roshen. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. (Рр. 51-58).
 9. Сарана Л.А. Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємства в умовах конкурентних переваг. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : збірник тез доповідей учасників Х  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). Х.: ХНАДУ. Т. 2. 343с.
 10. Сарана Л.А. Економіко-математичні моделювання в управлінні фінансами підприємства. Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна модель сучасності:  завдання, виклики, перспективи», яка відбудеться  6-7 квітня 2017 року в м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2017
 11. Сарана Л.А. Принципи реалізації гендерного бюджетування в Україні. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : збірник тез доповідей учасників Міжнароднщї науково-практичної конференції. (м. Ірпінь, 20–22 березня 2018 р.). Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. ; редкол. : П. В. Пашко, М. О. Кужелєв [та ін.]. Ірпінь, 2018. 366 с.
 12. Державно-приватне партнерство як інструмент фінансування інфраструктури регіону. Інтернет-конференції ХНУМГ ім.О.М.Бекетова 2018: Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України  Секція 2. Проблеми залучення інвестицій в розвиток інфраструктури регіонів, Харків 2018.
 13. Банковские инновации как необходимость эффективного функционирования банковского рынка. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов [Электронный ресурс] : сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, Минск, 21 ноября 2019 г. / редкол.: C. Ю. Солодовников (председатель) [и др.]. Минск : БНТУ, 2019. С. 210-212.
 14. Актуальні проблеми науково-технічного розвитку країни в умовах формування «Економіки знань». FORMATION OF KNOWLED GEECONOMYAS THE BASIS FOR INFORMATION SOCIETY Vienna-Salzburg, Austria – Prague, CzechRepublic – Nurnberg-Dresden, Germany – Krakow-Wroclaw, PolandKyiv, Ukraine 2020. 108 p
 15. Проблемы стратегического планирования. Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления : материалы XX Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 23–24 апр. 2020 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. – С. 280–283.

 

СВЄТЛОВА (ЖУРБА) НІНА МИКОЛАЇВНА

Посада: Ст. викладач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-6600-4894

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=KGQQ…

детальніше

Освіта:

У 1995 рр. закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю – економіка і управління в побутовому та житлово-комунальному обслуговуванні й міському господарстві, кваліфікація – інженер економіст.

У 1979 рр. закінчила Чернівецький фінансовий технікум за спеціальністю «бюджетний облік», кваліфікація – бухгалтер-фінансист.

У 2000 р. закінчила аспірантуру Харківської державної академії міського господарства зі спеціальності 08.10.01. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Пройшла передзахист дисертації, витяг з протоколу № 8 розширеного засідання кафедри «Економіки будівництва» Харківської державної академії міського господарства від 19 квітня 2006 р.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 1. 18-19 листопада  2015 р. регіональний семінар по МСФЗ, який проводила Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України для членів ФПБАУ,  за сприяння Світового банку і Фонду МСФЗ «Викладання МСФЗ на базі  Концептуальних основ» у м.Києві, з метою підвищення кваліфікації членів ФПБАУ.
 2. З 04 по 08 грудня 2017р. практичний семінар на тему: «МСБО та МСФЗ: практика застосування та актуальні зміни» в обсязі 40 ак.годин. свід. №  286-к від 08.12.2017 р.
 3. 31.05. - 08.11.2019 сертифікат №5802 підвищення кваліфікації на тему: «Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування», м.Киїів ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», 180 годин.
 4. 24.01.2020 р. підвищення кваліфікації на тему: «Оптимізація оподаткування за допомогою дисконтування», м.Запоріжжя, Академія онлайн навчання "WebConsulting", 2 години (сертифікат №0120).
 5. 14.02.2020 р. - 17.02.2020 р. вебінар на тему: «Финансоваяо тчетность по МСФО: особенности составления». ALTERRA, Запоріжжя.,онлайн навчання (сертифікат № AT 100543) академ. годин - 10.
 6. 14.08.2020 р. вебінар на тему: Облікова політика підприємства: нюанси складання з урахуванням останніх змін законодавства для цілей.  оподаткування.WebConsulting Академія онлайн навчання, м.Запоріжжя, сертифікат, реєстраційний № 0130, 2 год.
 7. 30.10. - 11.12.2020 сертифікат №38/20 підвищення кваліфікації на тему: «Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності», м.Киїів ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», 180 годин.

Професійне зростання:

 1. Інспектор державних доходів Золотоніського райфінвідділу, м. Золотоноша, Черкаської області ,1975- 976 р.
 2. Бухгалтер Черкаського деревообробного комбінату, м. Черкаси, 1979-1981р.
 3. Заступник головного бухгалтера Житлово-експлуатаційного об'єднання Соснівського району, м. Черкаси, 1981-1990 р.
 4. Державний податковий інспектор 1 рангу Державної податкової інспекції м. Черкаси, 1990-1993 р.
 5. Заступник головного бухгалтера Теплокомуненерго, м. Черкаси, 1993-1997 р.
 6. Доцент кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського Університету економіки і менеджменту, м. Черкаси, 1993-07.02.2020 р.
 7. Ст. викладач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова з 07.02.2020 р. і по теперішній час.

Професійні громадські організації бухгалтерів:

З 1990 р. і по теперішній час членкиня Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, м. Київ.

Наукові інтереси:

 • облікова політика підприємства;
 • аутсорсинг роботи бухгалтерії;
 • процеси судово бухгалтерської експертизи;
 • еволюція бухгалтерського обліку;
 • трансформація бухгалтерського обліку в Україні в облік за МСБО і МСФЗ.

Практичний досвід:

НДР «Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (державний реєстраційний номер НДР 0119U003951)(01.2019 12.2023.).

Навчальні курси, що викладає: управлінський облік, облік у зарубіжних країнах, міжнародні стандарти обліку і аудиту, облік і звітність в оподаткуванні, судово-бухгалтерська експертиза, облікова політика підприємства.

Вибіркові публікації:

Автор 127 наукових робіт, серед них: 4 монографії, наукових статей - 78, 1 навчальний посібник, 44 навчально-методичні роботи.

 1. Ус Г.О., Нечипоренко О.В., Саюн А.О., Свєтлова Н.М. та ін. Фінансовий та управлінський облік. Міжнародний аспект. Навчальний посібник. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. , 2007 р.160 с.
 2. Германенко Л.М., Свєтлова Н.М. Формування облікової політики підприємства щодо необоротних активів в контексті вимог Податкового кодексу України. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph / L.Kindratska, K.Pavlov, L.Shpak, О.Yatsenko [et.al]; edited by V. Yatsenko . Vienna (Austria), 2016. С.166-174.
 3. Свєтлова Н.М. Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні. Strategic Estimations and Vestors of Ukraine’s Social аnd Economic Dvelorment in the Conditions of European Integration and nhe World Partnership: monograph /edited by V.Vatsenko Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 357 р. Великобританія.С. 246-258.
 4. Свєтлова Н.М.Еволюційні процеси професії бухгалтера в Україні// Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2018 р. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2018. – 332 с. – [Укр., рос., англ., пол.мови]. С.305 -308.
 5. Свєтлова Н.М. Парадигма бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку, управлінський облік як інформаційна основа контролінгу. Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization : monograph / edited by Yu. Pasichnyk. Yunona Publishing, New York, USA, 2018.С.466.С.314-323.
 6. Свєтлова Н.М. Модель дистанційної роботи бухгалтерії, ел. на сайті Академії економічних наук України Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. (Рр. 304-312).
 7. Германенко Л.М., Свєтлова Н.М. Удосконалення обліку витрат в умовах адаптації України до міжнародних економічних структур. Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. № 4(40). Хмельницьк: ХЕУ, 2015. С.27-34.
 8. Свєтлова Н.М. Актуальні питання обліку основних засобів та напрями їхнього удосконалення. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. №2 (27).Черкаси, 2019. 166с. С.92-100.
 9. Свєтлова Н.М. Метод виявлення і профілактики порушень, зловживань в процесі судово бухгалтерської експертизи економічний аналіз. Проблеми вдосконалення економіко правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково практичної конференції Черкаси, 26-27листопада 2015 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2015. 232 с.
 10. Свєтлова Н.М. Аутсорсинг бухгалтерських послуг, внутрішнього аудиту, обліку і звітності в оподаткуванні. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 20-21 квітня 2016 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. 388 с. С.183-186.
 11. Свєтлова Н.М. Професія «бухгалтер» в Україні та її майбутнє. Фінансово економічне та обліково аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково практичної конференції 19-20 квітня 2017 р. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. С.140-143.
 12. Свєтлова Н.М. Сучасні виклики для бухгалтерської професії. Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: збірник тез доповідей учасників I Міжнародної науково практичної інтернет конференції. 21 квітня 2017 р., м. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». С.457-458
 13. Свєтлова Н.М. Сучасні елементи еволюції бухгалтерської професії в Україні. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: збірник тез доповідей учасників XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технолог.ун-т. Черкаси, ЧДТУ, 15 травня 2018 р.С.82-83.
 14. Свєтлова Н.М. Еволюція бухгалтерського обліку, взаємозв'язок систем контролінгу та управлінського обліку. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: збірник тез доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції., присвячена 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка (м.Київ, 07 грудня 2018 р.) Київ: КНЕУ, 2018 р. С.60-61.
 15. Свєтлова Н.М., Очковська Н.С.Удосконалення облікового процесу у системі управління біологічними активами та напрями підвищення ефективності їх використання/ Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 року. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. 220 с. (Укр., рос., англ. мови). С.171-173.
 16. Свєтлова Н.М., Котляр С.В. Теоретичні та облікові аспекти наявності та руху готової продукції. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізаці»: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси,: 28 листопада 2019 року. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. С15-17.
 17. Свєтлова Н.М., Германенко Л.М. Трансформація організаційної форми бухгалтерського обліку в Україні під впливом карантинних заходів. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 року. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020.С. 322-325.
 18. Свєтлова Н.М. Дистанційна модель роботи бухгалтерії: нормативно-правове поле. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року. Черкаси Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. 316с., 250-251с.
 19. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Сучасні реалії методології, методики і організації обліку податків та зборів. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/287

 20. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Необхідність організації дистанційних форм праці бухгалтерів та судових експертів бухгалтерського і податкового обліків в установах державного сектора. Економіка та суспільство. 2021. № 29. 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/574

 21. Дмитрук Б.П., Германенко Л.М., Cвєтлoва Н.М. Особливості та напрямки забезпечення облікової політики необоротних активів в обліку і оподаткуванні.Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5 УДК 657.4 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/605

 22.  

 

ЛИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи і страхування

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=G…

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8121-7871

детальніше

Освіта:

У 1994 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування» (кваліфікація  інженер-механік).

У 2004 році закінчила Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (кваліфікація економіст).

У 2010 році у спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана хмельницького захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 історія України, диплом ДК № 059536 від 1 липня 2010 року. Тема дисертації «Формування і розвиток полків Слобідської України в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.»

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та управління. Атестат доцента 12ДЦ № 036372 від 10 жовтня 2013 року.

Стажування (підвищення кваліфікації):

У 2021 році пройшла Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації  «STEM освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти» 18 жовтня  - 26 листопада 2021 року. Тези доповіді «Застосування концепції STEM освіти у підготовці маркетологів для сучасного ринку праці». Зараховано 180 годин.

Професійне зростання:

2003-2010 р.р. викладач кафедри економіки та управління ЧДТУ;

2010-2011 р.р. старший викладач кафедри економіки та управління ЧДТУ;

2011-2015 р.р. доцент кафедри економіки та управління ЧДТУ;

2015-2019 р.р. директор центру післядипломної освіти та підготовки ЧДТУ;

З 2021 р. - доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи і страхування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси : маркетинг, логістика, вивчення інтегрованих маркетингових комунікацій, комунікаційна діяльність, бренд-менеджмент, маркетинг послуг.

Навчальні курси, що викладає: 

Інтегровані маркетингові стратегії, Логістика, Інфраструктура товарного ринку, Комунікаційна діяльність, Маркетинг послуг, Маркетингове ціноутворення, Бренд-менеджмент, Конкурентоспроможність підприємства, Маркетинг послуг, Паблік-рілейшинз.

Вибіркові публікації:

Автор  56-ти наукових робіт, серед них 53 наукових статей ,   3 навчально-методичні роботи.  

 1. Лишко С.В. Банківсько-кредитні установи в Україні (1860-1919 р.р.). Збірник наукових  праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. 2010. № 25. Частина ІІІ. Том 2 С. 220-224.
 2. Лишко С.В., Заболотний О.Г. Забезпечення розвитку та захисту національних страхових ринків економічно розвинених країн. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. 2012. №31. Частина І. С. 119-122.
 3. Лишко С.В. Методичний інструментарій оцінки впливу стану податкової системи на діяльність підприємства. Збірник наукових праць праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. 2012. №31. Частина ІI. Том 2. С. 220-227.
 4. Лишко С.В. Шляхи оптимізації процесу управління інвестиційною діяльністю  в регіоні. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки: Серія „Економіка”. Донецьк: ДонДУУ, 2012. Вип. 268. Т. Х. С. 45-49.
 5. Лишко С.В. Земельне оподаткування в економічній політиці та його правове регулювання в наукових студіях економістів  XVII-XIX ст. Сучасність , наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції 19-21 листопада 2012 року. Частина 1. Інститут наукового прогнозування. Київ. 2012. С. 54-58.
 6. Лишко С.В. Дослідження фінансової проблематики західно-європейськими вченими  XVI- XVIII ст. Черкаський державний технологічний університет. Теорія і практика сучасної економіки. XIII Міжнародна науково-практична конференція. Черкаси. ЧДТУ. 2012.
 7. Клочковська В.О., Лишко С.В. Система державного регулювання агропромислового комплексу в регіоні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 33. Ч. ІІІ. С. 225-228.
 8. Лишко С.В., Петровський М.І. Система управління структурними змінами в економіці, як основа стійкого розвитку регіону. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки: Серія „Економіка”. Донецьк: ДонДУУ, 2013. Вип. 269. Т. IV. С. 55-64.
 9. Лишко С.В. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. С. 261 263.
 10. Лишко С.В. Функціональне забезпечення стратегічного управління структурними змінами. Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні у контексті євроінтеграції: матеріали ІX міжнародної науково-практичної конференції (м. Ялта, 1-16 жовтня 2013 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2013. С. 21-24.
 11. Лишко С.В. Сутність поняття конкурентоспроможності регіону. Стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в економіці та бізнесі: тези доповідей IV всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 5 грудня 2013 р.). Вінниця : Вінницький національний аграрний університет,  2013. С. 171-173.
 12. Лишко С.В. Визначення сутності категорій «економічного зростання» та «економічного розвитку. Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: тези доповідей І міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 5-6 грудня 2013 р.). Донецьк : Донецький державний університет управління, 2013.
 13. Лишко С.В., Гріднєва Д.В., Сарана Л.А., Мигаленко О.І. Економічні передумови забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 36. Ч. ІV. С. 60-67.
 14. Лишко С.В. Наукові підходи до визначення напрямів трансформації економіки регіону. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч тр. Винница: ДонНУ, 2014. С. 161-166.
 15. Лишко С.В., Пригодюк О.М. Підвищення рівня використання економічного потенціалу в напрямку розвитку регіональної економічної системи. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2 (19 ), 2015. С. 54-63
 16. Лышко С.В., Миленький В.Н., Пригодюк Е.Н. Оценка экономической эффективности как предпосылка устойчивого развития регионов Украины. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Экономика и право в условиях развития современного общества (сборник научных статей) Гомель, 2015.
 17. Лишко С.В. Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2016. Вип. 41. Ч. І. С. 97-104.
 18. Лишко С.В. Інституційне забезпечення додаткової професійної освіти: зарубіжний досвід. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 17. Ч.2., 2016. С. 126-131
 19. Брянцев В. О., Мельниченко Г. М., Лишко С. В. Вплив інвестиційно-інноваційної підсистеми регіону на його розвиток. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 3. С. 83-87.
 20. Формування інтегрованих комунікацій як основи маркетингових стратегій сучасного бізнесу. Modern Economics. 2021.

МОГІЛЕЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада: Викладач кафедри економіки, обліку та оподаткування, аспірант кафедри радіотехніки, робототехнічних та телекомунікаційних систем (ЧДТУ)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9296-6827

детальніше

Освіта:

Закінчив математичний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в 2007 році (кваліфікація - магістр математики), Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) за спеціальністю «Фінанси» в 2008 році (кваліфікація - спеціаліст-економіст), Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за спеціальністю «Економічна кібернетика» (кваліфікація - магістр економіки) в 2018 році. Вступив до аспірантури кафедри радіотехніки, роботехнічних та телекомунікаційних систем ЧДТУ за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» (Математичне та комп’ютерне моделювання) в 2018 році. Тема дисертації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Доктор філософії» - «Моделі та методи розв'язання багатокритеріальних задач визначення оптимального плану транспортних перевезень».

Професійне зростання:

З 2017 року викладач кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту; з вересня 2020 року викладач кафедри економіки, обліку та оподаткування Східноєвропейського університету імені РауфаАблязова.

Наукові інтереси:

Економіко-математичне та комп’ютерне моделювання, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія диференціальних рівнянь, математичне програмування, інтелектуальні системи прийняття рішень, теорія оптимізації. Викладає нормативні курси та спецкурси „Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Дослідження операцій”, „Теорія випадкових процесів”, „Економічна кібернетика”, „Інформаційні системи і технології”.

Практичний досвід: впровадження систем автоматизації підприємницької діяльності в якості консультанта, розробника програмного забезпечення, бізнес-аналітика та керівника проектів з 2011 року.

Навчальні курси, що викладає:

 • Моделювання соціально-економічних процесів
 • Стохастичне моделювання
 • Теорія випадкових процесів
 • Аналітика великих даних
 • Вища математика

Вибіркові публікації:

Автор (співавтор)близько 45 наукових робіт, серед них 25 статей та тез, 20 навчально-методичних робіт.

 1. Заболотній С.В., Могілей С.О. Методологія реалізації мультимодальних транспортних задач. Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці : Зб. тез доп. учасників шостої наукової конференції, 30 жовтня 2018 р. Харків, 2018. С. 67.
 2. Заболотній С.В., Могілей С.О. Особливості побудови опорних планів мультимодальної транспортної задачі з обмеженнями за вантажопідйомністю. Теорія прийняття рішень : Зб. тез доп. учасників 9 Міжнародної школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р. Ужгород, 2019. С. 83 - 85.
 3. Заболотній С.В., Могілей С.О. Особливості моделювання двокритеріальної транспортної задачі для залізничних вантажних перевезень. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези доп. учасн. 32 Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. Харків : УкрДУЗТ, 2019. С. 25-26.
 4. Заболотній С.В., Могілей С.О. Методи визначення параметрів цільової функції ризику мультимодальних транспортних перевезень. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці:тези доп. учасн. 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «ІТОНТ-2020», 21-23 травня 2020 р. Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 114-115.
 5. Заболотній С.В., Могілей С.О. Оптимізація методу побудови опорних планів мультимодальної транспортної задачі. Технологічний аудит та резерви виробництва. № 1-2. 2019. С. 15-20.
 6. Jun Su, Krzysztof Przystupa, SerhiiZabolotnii, Volodymyr Pohrebennyk, Sergii Mogilei, LeszekGil, WenguangSong. CONSTRUCTING REFERENCE PLANS OF TWO-CRITERIAMULTIMODAL TRANSPORT PROBLEM. Transport and Telecommunication.

 

ДМИТРУК БОРИС ПАХОМОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри економіки, обліку і оподаткування

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=en&authus…;

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-9923

детальніше

Освіта:

Закінчив Луганський сільськогоспо­дарський інститут (1963р.), бухгалтер-економіст. Кандидат економічних наук з 1972р., спеціальність 08.594 – Економіка, організація і планування сільського господарства. Захист дисертації на тему: «Собівартість продукції тепличного овочівництва та резерви її зниження» відбувся у Харківському сільськогосподарському інституті імені В.В. Докучаєва. У 1975 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, у 2004р. – професора кафедри економіки.

Стажування:

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» : Свідоцтво СК№02139133/009872-21 про стажування з проблеми «Науково-педагогічна діяльність у контексті сучасних викликів» за програмою обсягом 180год. (6 кредитів), з 18.01.2021р. по 26.02.2021р.

Професійне зростання:

Протягом 1963-1964 рр. працював заступником головного бухгалтера Гуляйпільської птахофабрики Гуляйпільського району Запорізької області, потім секретарем партійного комітету птахофабрики (1965-1966).

З 1966 по 1973 рік аспірант, доцент кафедри бухгалтерського обліку Луганського сільськогосподарського інституту. З 1979 по 1985 – доцент кафедри економіки Уманського сільськогосподарського інституту; 1985-2002рр. – завідувач кафедри економіки; 2003-2007рр. – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. З березня 2007 р. – завідувач кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м. Черкаси). Протягом 2007-2011рр. – начальник департаменту управління магістерськими та аспірантськими програмами СУЕМ. У 2011 році переведений на посаду професора кафедри обліку і аудиту (з 2017р. – кафедри обліку і оподаткування СУЕМ). Протягом 2019-2020рр. працює у Харківському торгівельно-економічному коледжі. З січня 2021р. – професор кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Заслужений економіст України (2004). Відмінник освіти України (1999, 2003 рр.). Нагороджений грамотами Міністерства сільського господарства України (1994), Міністерства аграрної політики України (2003), відзнакою - нагрудним знаком «Кращий за професією» (2004).

За внесок у соціально-економічний розвиток України, підтримку і зміцнення держави за поданням громадсько-консультативної ради та редакції альманаху «Енциклопедія «Кращі люди України» нагороджений дипломом редакції альманаху (2009).

В період з 1992 р. по 2016 р. під керівництвом Дмитрука Б.П. захистили кандидатські дисертації 12 аспірантів та здобувачів.

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

 

Наукові інтереси: інвестиційні процеси, антикорупційна політика, економічні реформи в Україні, зовнішньоекономічна діяльність, організація обліку.

Навчальні курси, що викладає: організація бухгалтерського обліку, судово-бухгалтерська експертиза.

Вибіркові публікації:

Автор 250 наукових робіт (серед них участь у 5 колективних монографіях), 27 науково-методичних посібників, трьох навчальних посібників з грифом МОН України.

 1. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: навч. посіб. К. : Либідь, 2001.  344 с.
 2. Дмитрук Б.П. Спільне підприємництво в сільському господарстві : навч. посіб. / Б. П. Дмитрук, Н. Я. Пітель, С. М. Підзигун. К. : Центр учбової літератури, 2007. 228 с.
 3. Дмитрук Б. П., Мельник О. Ю. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ // Економіка і держава. К., 2015.  №1. С. 63-67.
 4. Дмитрук Б.П., Свєтлова Н.М. Особливості та проблеми комерціалізації обліку комунальних послуг як складова енергозабезпечення. Ефективна
  економіка. 2014. №10. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3444С.
 5. Дмитрук Б.П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу. // Монографія. Strategic estimations and vestors of ukraine’s social fnd economic dvelorment in the conditions of European integration and nhe world partnership: Monograph/edited by V.Vatsenko.Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017.С. 18-34.
 6. Дмитрук Б.П. Еміграційні процеси в Україні: мотивація, тенденції та наслідки для країни // Журнал «Економіка і держава». Київ, 2018.С. 4-11.
 7. Дмитрук Б.П., Гудзенко Г.М., Кривошеєва Н.М. Використання досвіду антикорупційної політики – важлива передумова ефективного розвитку економіки України // Вісник Харківського торгівельно-економічного коледжу. Харків, 2020. С. 12-17.
 8. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Сучасні реалії методології, методики і організації обліку податків та зборів. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/287
 9. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Необхідність організації дистанційних форм праці бухгалтерів та судових експертів бухгалтерського і податкового обліків в установах державного сектора. Економіка та суспільство. 2021. № 29. 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/574
 10. Дмитрук Б.П., Германенко Л.М., Cвєтлoва Н.М. Особливості та напрямки забезпечення облікової політики необоротних активів в обліку і оподаткуванні.Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5 УДК 657.4 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/605

ГРІДНЄВА ДАР’Я ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HHc6h8EAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0879-3493

  

детальніше

Освіта:

У 2004 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - магістр з економіки і підприємництва.

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистила у 2012 році на тему: «Основні напрями розширеного відтворення рослинництва в регіональному сільськогосподарському комплексі» у Спеціалізованій Вченій раді Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Стажування:

 • ТОВ «СІЕС СОФТ»: Свідоцтво №ТІС-04-007 про підвищення кваліфікації по використанню автоматизованої банківської системи Б2 (20-31 серпня 2012 р.);
 • Державна регуляторна служба України за участі ФБАУ: Сертифікат про участь у семінарі «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», 07.07.2016р.;
 • Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» : Свідоцтво СК№02139133/009871-21 про стажування з проблеми «Науково-педагогічна діяльність у контексті сучасних викликів» за програмою обсягом 180год. (6 кредитів), з 18.01.2021р. по 26.02.2021р.

Професійне зростання:

2004-2010рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. У 2010р. переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту з виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри. З 2013 р.– доцент кафедри обліку і аудиту (з 2019р. – кафедри економіки, обліку і оподаткування СУЕМ, з 2020р. – Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова). 

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Наукові інтереси:

Регіональна економіка, еволюція обліку в секторах економіки, внутрішній і зовнішній аудит.

Навчальні курси, що викладає: Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, податковий аудит, державний фінансовий контроль, аудит, облік в банках.

Вибіркові публікації:

 1. Глінкіна Д.В. Характеристика основних тенденцій розвитку агропромислового комплексу Черкаської області // Збірник наукових праць ЧДТУ, серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 23: У двох частинах / МОНУ, ЧДТУ. Черкаси: ЧДТУ, 2009. Частина ІІІ. с. 109-114.
 2. Глінкіна Д.В. Забезпечення стійкого розвитку сільського господарства: регіональні особливості // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 255: в 9т. Т.VI. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. с. 1493-1499.
 3. Глінкіна Д.В. Показники економічної стабільності виробництва продукції рослинництва // Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал: Економічні науки, Том ІІ. Хмельницький, 2010. с. 217-220.
 4. Гріднєва  Д.В. Проблеми теорії і практики обліку готової продукції та її реалізації // Вісник СУЕМ, серія «Економіка і менеджмент». № 1 (24). 2018 р.
 5. Гріднєва Д.В. Шляхи підвищення ефективності проведення внутрішнього аудиту основних засобів / Облік, оподаткування і контроль : сучасний стан та напрями розвитку:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Черкаси, 22 березня 2018 р. / ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи».  Черкаси, 2018.  С. 88-90.
 6. Гріднєва Д.В. Обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції / Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2018 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2018. 332 с.
 7. Гріднєва Д.В., Ус Г.О. Проблемні питання коригування амортизаційних нарахувань : бухгалтерський та податковий аспекти // Вісник СУЕМ, серія «Економіка і менеджмент». № 2(25). 2019 р.
 8. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Сучасні реалії методології, методики і організації обліку податків та зборів. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/287
 9. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Необхідність організації дистанційних форм праці бухгалтерів та судових експертів бухгалтерського і податкового обліків в установах державного сектора. Економіка та суспільство. 2021. № 29. 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/574

 

ЯРМОЛЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ  

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Посада: професор кафедри економіки, обліку і оподаткування
Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602593726
Профіль у Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/841056
Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NikrGVsAAAAJ&view_op…
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4332-1368

детальніше

Освіта:

1) Черкаський державний педагогічний інститут, 1985 рік, спеціальність “Фізика і математика”, кваліфікація “Учитель фізики і математики середньої школи”; 2) Київський національний університет технологій та дизайну, 2021 рік, спеціальність “Комп’ютерна інженерія”, кваліфікація “Магістр комп’ютерної інженерії”; 3) Кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07 “Фізика твердого тіла”, диплом ФМ 039436 від 26.04.1990, тема дисертації: “Закономірності взаємної дифузії та росту фаз у сплавах під дією змінних полів та виниклих температурних напруг”; 4) доцент кафедри фізики, атестат ДЦ АР № 002983 від 10.10.1995 р.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 1. “Бренд науковця в цифровому світі”, з 21 по 27 листопада 2022 року (30 годин / 1 кредит ЄКТС), Інноваційний університет, сертифікат №1418 від 05.12.2022;
 2. “Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації”, з 4 жовтня по 15 листопада 2022 року (19 год / 0,63 кредитa ЄКТС ), УкрІНТЕІ, сертифікат №220046 від 15.11.2022;
 3. “Цифрові технології навчання”, з 22 березня по 15 вересня 2021 року (180 годин / 6 кредитів ЄКТС), КНУТД, сертифікат №12СС №02070890 / 071826 – 21 від 15.10.2021;
 4. “Університет 4.0. Цифрова трансформація”, міжнародне онлайн-стажування (72 години / 2,4 кредитa ЄКТС), із 7 по 23 квітня 2021 року, сертифікат  №02143 від 23.04.2021;
 5. “Підвищення кваліфікації завідувачів кафедр ЗВО”, Університет менеджменту освіти НАПН України, з 13 квітня по 13 листопада 2020 року (210 годин / 7 кредитів ЄКТС), сертифікат СП № 358360447/2485-20 від 13.11.2020.

Професійне зростання:

Обіймані посади: старший викладач (ЧІТІ, тепер ЧДТУ, 1992), доцент (ЧІТІ, тепер ЧДТУ, 1993-1996; ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 1996-1997; СУЕМ, тепер СУРА, 1997-2005; КНУТД, 2006; СУРА, 2022), завідувач кафедри, доцент (КНУТД, 2007-2021), завідувач кафедри, професор (КНУТД, 2021-2022).   З 1-го березня 2023 року є професором кафедри економіки, обліку і оподаткування.

Наукові інтереси:

Математичне моделювання фізичних, хімічних та економічних процесів.

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – 1)“Вища математика”, 2)“Теорія ймовірностей та математична статистика”, 3)“Моделі економічної динаміки”, 4)“Безпека даних та криптографічні методи захисту”,  5)“Алгоритмізація та основи програмування”,  6)“Економічна аналітика в R”, 7)“Сучасні технології програмування”, 8)“Дискретні моделі економічних процесів”, 9)“Математичне програмування динаміки соціально-економічних процесів”.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – 1)“Багатокритеріальні моделі в управлінні”, 2)“Моделювання в управлінні соціально-економічними процесами”, 3)“Програмування пристроїв інтернету речей”, 4)“Технологія блокчейн та криптовалюта”, 5)“Теорія випадкових процесів”, 6)“Прогнозне моделювання за допомогою”, 7)“Стохастичні моделі в управлінні”.

Вибіркові публікації:

 1. Перелік наукових праць у виданнях, які реферуються у наукометричних базах Scopus / Web of Science становить 22 / 12  назв (індекс Хірша h = 6 / 4), є автором монографії Solid State Phase Formation Kinetics Laws And Peculiarities, 2019. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing. Riga, Latvia. 60 р. та одноосібного розділу в книзі Copper, Iron, and Aluminium Electrochemical Corrosion Rate Dependence on Temperature, 2022, pр.35-50. In book: Corrosion - Fundamentals and Protection Mechanisms. Publisher: IntechOpen, London, United Kingdom. https://www.intechopen.com/chapters/79092.
 2. Yarmolenko MV. Diffusion Laws and Modified Pascal’s Triangles. DDF 2022;420:3–18. https://doi.org/10.4028/p-k1ul2h
 3. Yarmolenko MV. Intrinsic Diffusivities Ratio Analysis in Double Multiphase Systems. DDF 2021;413:47–64. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.413.47.
 4. M. V. Yarmolenko, Phases Formation Kinetics in Binary Multiphase System after Exhausting One of the Components, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 8: 1021—1030 (2021) (in Ukrainian) https://mfint.imp.kiev.ua/article/v43/i08/MFiNT.43.1021.pdf
 5. Yarmolenko M.V. Intermetallics Disappearance Rate Analysis in Double Multiphase Systems. DDF. 2021;407:68–86. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.407.68.
 6. Yarmolenko M.V. Intermetallics Disappearance Rates and Intrinsic Diffusivities Ratios Analysis in the Cu-Zn and the Cu-Sn Systems. Phys. Chem. Solid St. 2021;22(1):80-87. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4744.
 7. Yarmolenko M.V. Copper and aluminum electric corrosion investigation and intermetallics disappearance in Cu-Al system analysis. Phys. Chem. Solid St. 2020;21(2):294-299. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3055.
 8. Yarmolenko M.V. Intrinsic Diffusivities Ratio Analysis in the Al-Cu System. Phys. Chem. Solid St. 2020;21(4):720-726. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4440.
 9. Yarmolenko M.V. Method of Dislocation and Bulk Diffusion Parameters Determination. Metallofiz. Noveishie Tekhnol.. 2020;42(11): 1537–1546. https://mfint.imp.kiev.ua/article/v42/i11/MFiNT.42.1537.pdf.
 10. Yarmolenko M.V. Intermediate phase cone growth kinetics along dislocation pipes inside polycrystal grains. AIP Advances. 2018;8: 095202. https://doi.org/10.1063/1.5041728.
 11. Yarmolenko M.V. Analytically Solvable Differential Diffusion Equations Describing the Intermediate Phase Growth. Metallofiz. Noveishie Tekhnol.. 2018;40(9): 1201-1207. https://mfint.imp.kiev.ua/article/v40/i09/MFiNT.40.1201.pdf.