Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов

Спеціалізація: 035.045 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма: «Германська філологія та переклад»

Освітні ступені: бакалавр, магістр

Сьогодні професія перекладача є однією з найпопулярніших і найпрестижніших на ринку праці. Від спеціалістів у царині перекладу безпосередньо залежить ефективність міжмовної комунікації у сфері міжнародної економічної і культурної діяльності. Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів із двох іноземних мов – англійської та німецької, а також пропонує додаткове вивчення іноземних мов – польської або французької за вибором студента. Студенти оволодівають знаннями, уміннями та навичками, які дозволяють орієнтуватися у сучасних технологіях і стратегіях перекладу, комп’ютерних технологіях, масових комунікаціях, а також у сфері міжнародної діяльності та бізнесу.

Очолює кафедру

КУПРІКОВА

СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов – кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова діяльність:

Кафедра має потужний науковий потенціал, а наукова робота кафедри має прикладний характер. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над виконанням наукової теми «Проблеми інтеграції теоретичних та прикладних аспектів мовознавства і перекладознавства» (державний реєстраційний номер НДР - 0108U009330).  Наукова діяльність на кафедрі теорії і практики перекладу та іноземних мов є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

На кафедрі активно ведеться наукова робота зі студентами. Результати студентських наукових досліджень знаходять віддзеркалення у наукових статтях, які публікуються у наукових часописах України і зарубіжжя. Студенти кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових форумах, засіданнях круглих столів, а також у конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів.

 

Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов пишається і унікальними центрами компетентностей - спеціально обладнаними аудиторіями, призначеними для технічного забезпечення різних видів перекладу. На старших курсах студенти-перекладачі регулярно працюють на професійному обладнанні, необхідному для вироблення навичок синхронного і послідовного перекладу. Наші аудиторії також забезпечені проекторами і комп'ютерами - це дозволяє не тільки викладачам урізноманітнити свій лекційний матеріал, а й дає можливість студентам створювати і демонструвати свої проекти в форматі презентацій. Крім того, студенти-перекладачі мають можливість освоїти і користуватися сучасними програмами для автоматизації процесу перекладу, що серйозно підвищує їх можливості на ринку праці. На кафедрі працює ресурсний центр перекладознавства, доступний як для студентів, так і для викладачів.

Головним пріоритетом кафедри теорії та практики перекладу є студенти. Всі співробітники кафедри прагнуть не тільки дотримуватися високих стандартів викладання перекладу і суміжних дисциплін, а й створити розташовує і комфортну для студентів атмосферу.

Крім стін своєї Alma mater викладачі та студенти нашої кафедри також спілкуються в спеціально створених бесідах в популярних месенджерах ( Telegram і Viber ), а також на платформах  Google Meet, Teams, Zoom. Актуальні новини кафедри теорії та практики перекладу публікуються на сторінках університету в Instagram і Facebook.

Кафедра постійно запрошує викладачів університету і студентів  на перекладацькі дискусії, які проходять в інтерактивному форматі і неформальній обстановці. Такі заходи сприяють професійному розвитку наших студентів, усвідомленого розуміння теоретичних основ перекладу, вдосконалення необхідних компетентностей, а головне - створюють атмосферу співробітництва і взаєморозуміння між усіма учасниками освітнього процесу.

Кафедра із нетерпінням чекає на молодь, здатну до вивчення мов, допитливу, цілеспрямовану та талановиту, що прагне до вдосконалення мовленнєвих навичок та інтеграції у світове співтовариство.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 206.

Електронна пошта: kaf-lang@suem.edu.ua