Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін

Здійснюється підготовка за акредитованою освітньою програмою

029 Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності.

Професорсько-викладацький склад  кафедри разом з кафедрою приватного і публічного права розробили унікальну освітню програму.

Необхідність розробки і впровадження освітньої програми підтверджена постійними запитами від роботодавців, які кожного року шукають серед випускників Східноєвропейського університету ім. Р. Аблязова  спеціалістів, що мають знання в сфері приватного і публічного права і разом з тим в повній мірі оволоділи компетенціями в сфері документаційно-інформаційного забезпечення.

З чого складається:

Інформація. В  сфері адміністративної і правової діяльності перевагами володіють ті, хто має повний доступу до інформації і володіє відповідними засобами її одержання, оброблення, поширення й зберігання.

Інформація - дозволяє правильно орієнтуватись у конкурентному середовищі, яке постійно змінюється, прогнозувати і аналізувати його, планувати найбільш доцільні управлінські дії, організовувати і контролювати їх виконання обліковувати, розраховувати тощо.

Найпоширенішою формою представлення інформації у діловодстві є документ.

Документ. У сучасному суспільстві документ все частіше виступає як ресурс особливого виду.  Адже  він  є  основним  видом  ділового  мовлення,  що  фіксує  та  передає інформацію, підтверджує її достовірність та об'єктивність.

Документ як основний носій  інформації  необхідний  для  стабільної  діяльності  організації.  Документ – це  носій  різноманітної  інформації  і  канал  соціальної комунікації, засіб зберігання, реєстрації і передання інформації в просторі й часі.

Інформаційно-документаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності складається із двох нерозривно пов’язаних компонентів:

  • документування – складання  та  оформлення  документної  інформації  на різних носіях за встановленими правилами;
  • організації  роботи  з  документами,  яка  передбачає  організацію документообігу,  зберігання  та  використання  документів  у поточній  діяльності підприємства, організації, установи.

Інформаційно-документаційне забезпечення – важлива  складова  діяльності  будь-якої  установи,  підприємства, організації.

Тому в процесі виконання специфічних завдань, покладених на спеціаліста з документаційно-інформаційного забезпечення адміністративної і правової діяльності,  важливо  забезпечити  на  всіх  рівнях  правильність  і  своєчасність оформлення документів, дієвість контролю за ходом виконання управлінських чи правових рішень,   запровадити  прогресивні  технології  в  інформаційно-документаційному забезпеченні.

Майбутні професії досить різноманітні.

Випускники Східноєвропейського університету ім. Р. Аблязова можуть обрати посади, що пов'язані як із документознавством так і з інформаційною справою.

А вашим місцем роботи можуть бути юридичні, інформаційні установи різного рівня та форм власності, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, банки тощо.

З таким документом про освіту без роботи ви не залишитесь!

Брейн-ринг між студентами кафедри з нагоди Всесвітнього дня інформації

Виконання і захист лабораторних робіт з курсу «Інтернет-технології та ресурси»

Адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-ins@suem.edu.ua