Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Підготовку фахівців за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Облік і оподаткування» здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, доктори та кандидати наук.

Колектив кафедри об’єднує фахівців, які мають високий рівень фахової підготовки, багаторічний досвід роботи у вищій школі, різних галузях національної економіки, наукових установах. Таким чином поєднується педагогічний, виробничий і науковий досвід, який передається студентам. Викладачі спеціалізуються за різними напрямами облікової, аналітичної та аудиторської діяльності, економічної діагностики підприємств.

Оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій: відеоконференції для дистанційних лекцій, семінари, ділові ігри, електронне тестування, тренінги. На кафедрі використовуються контролюючі, навчаючі системи, комп’ютерне наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін.

Викладачі готують та постійно оновлюють навчально-методичні матеріали, конспекти лекцій з усіх дисциплін і розміщують у вільному для студентів доступі в електронній базі системи дистанційного навчання «Прометей».

При кафедрі працює студентські наукові товариства «Баланс» та «Інвестор», які студенти відвідують з метою удосконалення таких необхідних успішному економісту та бухгалтеру якостей як комунікабельність, коректність проведення облікових операцій, вміння керувати та аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства. Студенти активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, наукових семінарах та конкурсах.

Кафедра економіки, обліку і оподаткування співпрацює з такими установами і організаціями:

 1. Державна податкова інспекція у м. Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області (інформаційні послуги, тематичні зустрічі, семінари з актуальних проблем оподаткування);
 2. Головне управління статистики у Черкаській області (проведення круглих столів, консультацій);
 3. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів (підвищення кваліфікації, участь у конференціях, тренінгах і семінарах);
 4. Асоціація сертифікованих бухгалтерів (підготовка і проходження сертифікації);
 5. Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (консультативне, інформаційно-методичне забезпечення, участь студентів у конкурсах, акціях та проектах);
 6. Мережа крамниць електронних послуг «Твій час» (представник мережі Партнерів Групи компаній «Інтелект-Сервіс»).

Крім цього, кафедра співпрацює з багатьма роботодавцями Черкас і Черкаської області, що дозволяє сприяти працевлаштуванню кращих випускників і студентів старших курсів.

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність  «Облік і оподаткування» є однією з найбільш практичних і універсальних спеціальностей! На сьогодні всі підприємства, підприємці чи державні структури зобов’язані вести облік, складати звітність і сплачувати податки, тому жоден суб’єкт господарювання не може обійтися без послуг фахівця з бухгалтерського обліку.

У світі облік називають «мовою бізнесу». Адже в сучасних умовах це один з головних інструментів управління й підвищення ефективності господарювання, що забезпечує власників і управлінців необхідною обліковою інформацією. Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік і складає звітність, а й проводить значну роботу з оподаткування, планування, контролю, аналізу господарської діяльності, а також бере активну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень.

Східноєвропейський університет дає можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання обліковця і податківця, економіста і аналітика, аудитора і фінансиста, менеджера і науковця. Ви не тільки отримаєте класичну економічну освіту, але й додатково:

 • здобудете ґрунтовні знання з обліку у різних сферах економічної діяльності та податкового законодавства;
 • оволодієте навичками застосування сучасних інформаційних систем і технологій обліку, вмінням здійснювати внутрішній контроль і проводити аудит діяльності;
 • опануєте міжнародні стандарти обліку і звітності, основи бізнес-планування, бюджетування, трудового та господарського законодавства.

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Облік і оподаткування». Терміни навчання за освітніми ступенями:

 • «бакалавр» – 4 роки;
 • «магістр» – 1,5 року.

Форми навчання: денна, заочна.

У Коледжі економіки і управління, створеному при університеті, готують фахових молодших бакалаврів з обліку і оподаткування. Терміни навчання:

 • на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців (денна);
 • на базі 11-ти класів – 1 рік 10 місяців (денна, заочна).

Для здобуття практичних навичок передбачена організація різних видів практик: ознайомчої, технологічної, виробничої, переддипломної, під час яких є можливість ознайомитися із сучасними формами і методами здійснення облікових робіт на діючих підприємствах, закріпити та поглибити набуті теоретичні знання, оволодіти вміннями та засобами організації майбутньої професійної діяльності.

Значна увага під час навчання приділяється основам роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням бухгалтерського обліку, зокрема 1С: Підприємство (BAS), M.E.Doc, Клієнт-Банк та іншими.

Наші випускники працюють на підприємствах різних галузей економіки, малого і середнього бізнесу, у державних установах, органах влади і управління, аудиторських фірмах, податкових інспекціях, навчальних закладах, фінансово-кредитних та банківських установах, фіскальних та контролюючих органах та у власному бізнесі.

Фахівці спеціальності «Облік і оподаткування» можуть обіймати посади: головного бухгалтера, фінансового директора; головного спеціаліста; заступника головного бухгалтера, бухгалтера окремих секторів, бухгалтера-експерта; керівника фінансових і економічних підрозділів; аудитора, державного аудитора; податкового інспектора, податкового агента, податкового консультанта; інспектора-ревізора; консультанта з економічних питань, економічного радника; економіста з податків і зборів, із ціноутворення; викладача закладів вищої, середньої та професійної освіти, асистента, наукового співробітника та ін.

Якісна економічна освіта – реальна можливість стати високооплачуваним фахівцем у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування!

Освітня програма «Економіка підприємства»

Освітня програма «Економіка і організація бізнесу» спрямована на підготовку фахівців, рівень компетентності яких дозволяє ефективно розвязувати різноманітні проблеми в сфері економіки з урахуванням особливостей та вимог сучасного етапу розвитку сфери бізнесу.

За час навчання у студентів формуються практичні та теоретичні знання з організації та ведення підприємницької діяльності, набуваються компетентності з визначення пріоритетних напрямів та організації власного бізнесу, прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх і зовнішніх ринках, здатність використання набутих знань з питань підприємництва, торгівлі та інших галузей економіки, а також методи підвищення результативності діяльності бізнес-структур.

Ви отримаєте сучасні знання з економічного моделювання, бізнес-діагностики, стратегічного планування, управління активами та вартістю підприємства, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних та транснаціональних компаній, з організації бізнес-процесів, реінжинірингу, інфобізнесу, інвестицій та інновацій, зеленої економіки, бізнес-комунікацій, економіки ІТ, бізнес-адміністрування, управління бізнес-ризиками.

Студенти спеціальності можуть навчатися за програмами подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або послідовного навчання що передбачає одночасне отримання дипломів Східноєвропейського університету та у закордонному виші-партнері.

Університет забезпечує студентів місцями для проходження практики. Під час навчання вони можуть звернутися до Центру кар’єри та отримати консультацію стосовно складання резюме, працевлаштування, розглянути актуальні пропозиції щодо роботи. Для бажаючих отримати науковий ступінь діє аспірантура.

Знання міжнародних стандартів, розуміння загальної схеми діяльності підприємства, вивчення іноземних мов в університеті відкривають студентам перспективи для стажування і працевлаштування за кордоном.

Цільова аудиторія – особи, які прагнуть:

обіймати посади бізнес-аналітиків, бізнес-консультантів, експертів із питань фінансово-економічної безпеки, керівників бізнес-проектів у бізнес-організаціях;

очолювати й професійно керувати бізнес-організаціями та їх підрозділами (стратегічного планування, маркетингу, збуту, розвитку персоналу, фінансів тощо);

започаткувати та розвивати власний бізнес;

працювати у державних органах та органах місцевого самоврядування;

адміністративних установах і публічних закладах.

Чекаємо на цілеспрямованих молодих людей, здатних ставити та успішно вирішувати комплексні завдання, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри чи створення власного бізнесу та прагнуть самореалізуватися і досягти максимальних результатів у бізнес середовищі.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб.220.

Тел.: (099) 105-27-71  – відповідальний секретар приймальної комісії

Моб.тел.: (096) 474-38-28 – завідувач сектору обліку і оподаткування.

Електронна пошта: kaf-ebo@cim.uch.net