ЗАКРИТИ
Підготовка здійснюється за акредитованою освітньою програмою 029 Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності

Професорсько-викладацький склад  кафедри разом з кафедрою приватного і публічного права розробили унікальну освітню програму.

Необхідність розробки і впровадження освітньої програми підтверджена постійними запитами від роботодавців, які кожного року шукають серед випускників Східноєвропейського університету ім. Р. Аблязова спеціалістів, що мають знання в сфері приватного і публічного права і разом з тим в повній мірі оволоділи компетенціями в сфері документаційно-інформаційного забезпечення.

З чого складається:

Інформація. В  сфері адміністративної і правової діяльності перевагами володіють ті, хто має повний доступ до інформації і володіє відповідними засобами її одержання, оброблення, поширення й зберігання.

Інформація - дозволяє правильно орієнтуватись у конкурентному середовищі, яке постійно змінюється, прогнозувати і аналізувати його, планувати найбільш доцільні управлінські дії, організовувати і контролювати їх виконання обліковувати, розраховувати тощо.

Найпоширенішою формою представлення інформації у діловодстві є документ.

Документ. У сучасному суспільстві документ все частіше виступає як ресурс особливого виду. Адже він є основним видом ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність та об'єктивність.

Документ як основний носій інформації необхідний для стабільної діяльності організації. Документ – це носій різноманітної інформації і канал соціальної комунікації, засіб зберігання, реєстрації і передання інформації в просторі й часі.

Інформаційно-документаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності складається із двох нерозривно пов’язаних компонентів:

  • документування – складання  та  оформлення документної інформації на різних носіях за встановленими правилами;
  • організація роботи з документами, яка передбачає організацію документообігу, зберігання та використання документів у поточній діяльності підприємства, організації, установи.

Інформаційно-документаційне забезпечення – важлива складова діяльності будь-якої установи, підприємства, організації.

Тому в процесі виконання специфічних завдань, покладених на спеціаліста з документаційно-інформаційного забезпечення адміністративної і правової діяльності, важливо забезпечити на всіх рівнях правильність і своєчасність оформлення документів, дієвість контролю за ходом виконання управлінських чи правових рішень, запровадити прогресивні технології в інформаційно-документаційному забезпеченні.

Майбутні професії досить різноманітні

Випускники Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова можуть обрати посади, що пов'язані як із документознавством так і з інформаційною справою:

Документознавство

Документознавство

організатор діловодства, помічник судді, юрисконсульта, помічник керівника, інспектор з кадрів

Інформаційна справа

Інформаційна справа

фахівець з інформаційних технологій, інформаційний аналітик, інформаційний менеджер

А вашим місцем роботи можуть бути юридичні, інформаційні установи різного рівня та форм власності, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, банки тощо. З таким документом про освіту без роботи ви не залишитесь!

 

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

(099) 105-27-71 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-ins@suem.edu.ua