Кафедра менеджменту і адміністрування

Кафедра менеджменту і адміністрування здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент».


Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Нова освітня програма «Бізнес-адміністрування» орієнтована на підготовку висококваліфікованих управлінських кадрів з високими лідерськими вміннями і навичками, що дасть їм у майбутньому можливість бути затребуваними у іноземних компаніях, бути власником успішного бізнесу, займати провідні посади в організаціях, комерційних та державних структурах. Це фахівці, які здатні системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні управлінські рішення, оперативно реагувати на невідкладні потреби підприємства, успішно справлятися з будь-якими кризовими ситуаціями.

Магістр з бізнес-адміністрування – найвищий рівень ділової кваліфікації менеджера, визнаний на міжнародному рівні, та найпрестижніша бізнес-освіта.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі з практичним досвідом роботи, з них 21% – доктори наук та професори, 60% – кандидати наук та доценти. Основна увага приділяється забезпеченню сучасного рівня викладання дисциплін, що відповідає вимогам провідних навчальних закладів Європи, з відповідним реагуванням на зміни, притаманні ринковій економіці. Для викладачів є можливість стажування за кордоном, зокрема у США, Франції, Польщі.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Управління персоналом», «Стратегічне управління», «Управління інноваціями», «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент організацій», «Публічне адміністрування», «Управління проектами» тощо.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу – сучасні комп’ютери, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень освітнього процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій, комп’ютерне наочне супроводження занять. Випускники кафедри можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Урочисте вручення дипломів випускникам кафедри

Під час підготовки фахівців реалізуються основні функції освіти: здобуття теоретичних знань, набуття умінь і практичних навичок, орієнтація студентів на розвиток пізнавального потенціалу особистості, їхніх творчих і професійних здібностей з акцентом на самоосвіту. З цією метою реструктуризовано освітні плани, які передбачають контроль самостійної роботи, що здійснюється за трансфертною системою комплексної діагностики знань студентів. Освітні плани передбачають формування базового циклу підготовки фахівців, дотримання співвідношення між фундаментальними і спеціальними дисциплінами, поєднання обов’язкових та вибіркових дисциплін, безперервну практичну підготовку.

На кафедрі є наукова школа «Командний менеджмент», започаткована президентом Східноєвропейського університету, д. т. н., проф. Р. А. Аблязовим. Також діє науковий гурток «Менеджер», у межах якого студенти можуть реалізувати своє покликання до наукового пізнання. Метою гуртка є: формування у студентів інтересу до наукової творчості; оволодіння навичками проведення самостійних наукових розробок; вивчення методик і способів самостійного вирішення завдань із управління підприємством, адміністративного менеджменту, управління персоналом, керівництва, лідерства та навичок роботи в науковому колективі; сприяти глибокому вивченню дисциплін навчального плану.

Студенти кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, організованих університетом та іншими навчальними закладами.

Всеукраїнська наукова конференція «Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції», організована кафедрою менеджменту і адміністрування

Кафедра постійно підтримує навчально-виробничі контакти з підприємствами, організаціями міста та області, на базі яких відбувається практична реалізація студентами теоретичної розробки управлінського напряму.

При кафедрі працює навчально-науково-виробничий центр «Школа директорів з управління персоналом». Мета його роботи: набуття студентами практичного досвіду щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях та підприємствах, добору та розставлення кадрів, їх оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.

Кафедра здійснює співпрацю з вищими навчальними закладами Європи та США в межах угод за напрямами: наукові дослідження, навчально-методична діяльність методичне забезпечення навчального процесу, культура, завдяки чому вдосконалюються методичні підходи до викладання дисциплін зі спеціальності «Менеджмент»; здійснює співробітництво із закордонними вишами через участь у спільних проектах, що мають за мету удосконалення освіти в Україні; бере участь у міжнародних програмах, заохочує студентів до співпраці зі студентами закордонних ВНЗ; здійснює широке співробітництво з вітчизняними організаціями, зокрема з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, АНТК ім. Антонова тощо.

Випускники кафедри працюють менеджерами, керівниками підприємств, організацій, банківських установ, бізнес-установ, малих підприємств, спеціалістами у муніципальних органах влади, викладачами ВНЗ тощо.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-ma@suem.edu.ua