Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов

Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов готує фахівців за спеціальністю 035 «Філологія»; спеціалізація: 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; освітня програма «Германська філологія та переклад». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року.

На кафедрі працюють досвідчені фахівці з теорії та практики перекладу, синхронного перекладу, соціолінгвістичних аспектів перекладу, американського варіанту англійської мови, методик викладання іноземної мови та перекладу.

Викладачі кафедри теорії і практики проходили стажування та працювали у Великій Британії, Ірландії, Сполучених Штатах та Німеччині. Маючи практичний досвід комунікації в англо-, німецькомовних країнах, вони формують у студентів активні навички використання англійської/німецької мови, професійного перекладу англійською/німецькою та рідною мовами. На кафедрі розроблені підручники з англійської та німецької мов, які отримали гриф МОН України.

Навчальна діяльність

Програма навчання включає різні блоки дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, професійної і практичної підготовки та курси за вибором. Аудиторні заняття, індивідуальна, самостійна робота, практика – основні види навчальної діяльності студентів.

Окрім дисциплін, що входять до циклу дисциплін гуманітарної підготовки, студенти, які здобувають вищу освіту за ступенем бакалавра, опановують такі профільні курси: «Основна іноземна мова: практичний курс», «Практична граматика англійської мови», «Практичний курс другої іноземної мови (німецька) і переклад», «Вступ до перекладознавства та історія перекладу», «Теорія перекладу», «Практика письмового і усного перекладу з англійської мови», «Переклад науково-технічних текстів», «Переклад ділового мовлення», «Психологічні аспекти перекладацької діяльності», «Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Порівняльна стилістика англійської та української мов», «Лінгвокраїнознавство», «Історія зарубіжної літератури», «Історія англійської мови» та ін.

Студенти, які навчаються в магістратурі, вивчають такі дисципліни: «Практика перекладу з основної іноземної (англійської) мови», «Практичний курс другої іноземної мови і переклад», «Синхронний переклад», «Жанрові теорії перекладу», «Актуальні проблеми критики і редагування перекладу», «Комп’ютерний переклад та його редагування», «Методики викладання перекладу», «Комунікативні стратегії» та ін.

У підготовці фахівців використовуються спеціалізовані кабінети, що забезпечують навчальний процес зі спеціальності у відповідності до навчального плану. Зокрема, для проведення практичних занять із окремих дисциплін за навчальним планом використовуються кабінет лінгвокраїнознавства (англомовних країн), аудіовідеоклас для проведення занять із практичного курсу англійської та німецької мов, комп’ютерні та лінгафонні лабораторії, зала синхронного перекладу.

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії і практики перекладу бере активну участь у науково-дослідній роботі. Основні результати наукової роботи за останні 5 років: 260 наукових публікацій у фахових періодичних виданнях України і зарубіжжя та у збірниках тез наукових і науково-практичних конференцій Східноєвропейського університету економіки і менеджменту та поза його межами. Розроблено та видано понад 120 навчально-методичних посібників, 55 комплектів НМКД, 7 монографій, 4 навчальні посібники, зокрема під грифом МОН України.

Викладачі кафедри взяли участь у 60 міжнародних, національних, міжвузівських та міжкафедральних наукових і науково-практичних конференціях. Кафедра ініціювала та виступила організатором міжвузівських конференцій «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства та зарубіжної літератури» (за участю кафедр прикладної лінгвістики та іноземних мов Черкаського державного технологічного університету, кафедри документознавства Черкаської філії Київського національного університету культури і мистецтв), «Актуальні проблеми перекладознавства, зарубіжної літератури. Педагогічні студії» (за участю кафедр прикладної лінгвістики та іноземних мов Черкаського державного технологічного університету, кафедр іноземних мов та технічного перекладу, гуманітарних та соціальних наук Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України).

Особливу увагу викладачі приділяють залученню до наукової роботи студентів. У щорічних загальноуніверситетських днях науки та науково-практичних конференціях під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри взяли участь та виступили понад 150 студентів-магістрів. За результатами проведеної науково-дослідної роботи студенти виступають із доповідями на міжвузівських, загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях, їхні роботи публікуються в наукових збірниках.

Студенти старших курсів щорічно беруть участь у стипендіальній програмі «Завтра.UA», зустрічах з відомими громадськими та політичними діячами України та світу на запрошення одного з партнерів університету – Фонду Віктора Пінчука. Наукові дослідження в галузі філології студентки, нині випускниці, Східноєвропейського університету високо оцінили на всеукраїнському рівні. Яна Дікалова стала стипендіатом програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» та учасником щорічного молодіжного Форуму стипендіатів.

Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних займає активну соціальну позицію і спільно з Європейським Молодіжним Парламентом (YEP-Ukraine) проводить на базі університету міні-сесії, присвячені нагальним питанням економічного та соціального розвитку держави, залучаючи до обговорень небайдужих учнів випускних класів шкіл міста та студентів ВНЗ.

Дозвілля

Для студентів створені всі умови для творчого самовираження. Усі бажаючі можуть брати участь у концертних програмах до різних свят, творчих вечорах, тематичних презентаціях англійською, німецькою мовами. Танцювальні шоу, гумористичні вистави та яскраво оформлені газети є постійними атрибутами Дня перекладача.

Випускники

Багато випускників університету, які отримали державні дипломи за цією спеціальністю та здобули кваліфікацію перекладача (англійська, німецька мови) – успішні професіонали, які працюють у міжнародних компаніях і проектах не тільки в Україні, але й у різних містах і країнах світу: США, Канаді, Німеччині, Англії, Ірландії, Данії, Португалії, Китаї та ін.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71  – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-lang@suem.edu.ua